De gemeente Wassenaar beschikt over veel informatie van haar inwoners. Zij gaat hierbij zorgvuldig om met uw informatie. De gemeente gebruikt uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld wanneer u zich bij de gemeente meldt voor zorg, ondersteuning, schuldhulpverlening of andere diensten. Dit geldt ook als u een aanvraag doet voor bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of een vergunning. Hoe de gemeente met uw persoonlijke gegevens omgaat, is grotendeels geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u meer informatie over hoe de gemeente dit precies doet.

Verwerken van persoonlijke gegevens

De gemeente gebruikt uw gegevens als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar publieke taak of wettelijke plicht.

 • Welke gegevens de gemeente van u gebruikt, hangt vaak af van de diensten waar u gebruik van maakt.
 • De wet bepaalt de taken van de gemeente. Zij mag uw gegevens dus niet gebruiken alleen omdat het handig is. 
 • Soms verwerkt de gemeente uw gegevens, omdat de wet dat voorschrijft. In deze gevallen heeft de gemeente weinig keuzevrijheid.

Specifieke verwerkingen

 • De gemeente wil haar taken goed uitvoeren. Om te weten wat beter kan, gebruikt de gemeente informatie van inwoners voor onderzoek. Er wordt zorg voor gedragen dat onderzoeksresultaten niet te herleiden zijn tot individuele personen.
 • De gemeente Wassenaar maakt op haar website www.wassenaar.nl gebruik van cookies. De gemeente gebruikt cookies alleen om de website goed te laten werken en om statistieken over de website te verzamelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de programma’s SIM Analytics en SiteImprove Analytics. 
 • De gemeente is soms wettelijk verplicht informatie uit de Basisregistratie personen (BRP) te verstrekken aan derden. Als u niet wilt dat uw informatie uit de BRP wordt verstrekt, kunt u gedeeltelijke geheimhouding aanvragen
 • Bij de verwerking van gegevens maakt de gemeente geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Uitgangspunten bij de verwerking van persoonlijke gegevens

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens houdt de gemeente zich aan de basisprincipes die de AVG voorschrijft. De gemeente Wassenaar:

 • verwerkt persoonlijke gegevens rechtmatig, transparant en op basis van een rechtsgrondslag van de AVG;
 • verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens enkel voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en gebruikt deze alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke persoonlijke gegevens;
 • draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens correct en juist zijn en zo nodig worden aangepast;
 • bewaart persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk is toegestaan;
 • treft passende organisatorische- en technische beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijken

De gemeente heeft drie bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van persoonlijke gegevens:

 • de burgemeester is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerkingen die te maken hebben met zijn veiligheidstaken;
 • de gemeenteraad is verantwoordelijk voor de verwerkingen door de griffie en de raad;
 • het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor alle overige gegevensverwerkingen.

Samenwerken

De gemeente werkt soms samen met andere partijen om bepaalde diensten aan u te leveren. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om uw gegevens met deze partijen te delen.

 • De gemeente sluit altijd een specifieke overeenkomst met organisaties die in opdracht van de gemeente uw gegevens verwerken. Hierin wordt onder andere afgesproken dat deze derde partij hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als de gemeente aanhoudt.
 • De gemeente blijft de (eind)verantwoordelijke voor de zorgvuldige omgang met uw gegevens.

Bewaartermijnen 

Hoe lang de gemeente uw gegevens bewaart, verschilt per proces. Bij het bepalen van de bewaartermijnen maakt de gemeente meestal gebruik van de selectielijst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarin staat:

 • hoelang de gemeente informatie moet bewaren;
 • welke informatie na een bepaalde tijd moet worden vernietigd, en;
 • welke informatie de gemeente moet archiveren.

Uw rechten

Volgens de AVG heeft u als betrokkene een aantal rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens.

U heeft de volgende rechten die u via het Privacy (AVG) Contact formulier kunt aanvragen:

 • het recht op inzage van uw gegevens die bij de gemeente bekend zijn. Let op dat u bij deze aanvraag duidelijk omschrijft waar u naar op zoek bent, zodat u goed geholpen kunt worden. Te algemene inzageverzoeken kan de gemeente afwijzen;
 • het recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens;
 • het recht om uw gegevens te laten verwijderen wanneer de gemeente geen goede reden heeft de gegevens langer te gebruiken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

De gemeente behandelt uw verzoek om gebruik te maken van deze rechten binnen een maand. In uitzonderlijke gevallen kan deze behandeltermijn worden verlengd met maximaal twee maanden. De gemeente stelt u hiervan vooraf op de hoogte. 

 • Om zeker te weten dat u zelf gebruik maakt van uw rechten en niet iemand anders, verzoekt de gemeente u om uzelf te identificeren via DigiD.
 • Met de gemeente Leidschendam-Voorburg is afgesproken dat zij voor de inwoners van de gemeente Wassenaar alle taken op het gebied van werk, inkomen en schulden in behandeling nemen. Voor deze zaken doet u een verzoek voor de bovengenoemde AVG-rechten bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zij nemen uw verzoek in behandeling. U kunt uw verzoek via het contactformulier van de gemeente Leidschendam-Voorburg indienen.

Datalek melden

 • Er is sprake van een datalek wanneer iemand toegang tot persoonlijke gegevens heeft zonder dat dit mag of de bedoeling is. Ook bij het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigen, of verstrekken van persoonlijke gegevens wordt gesproken van een datalek.
 • Mocht u tot de ontdekking komen dat uw gegevens of die van een ander die de gemeente Wassenaar verwerkt bij een datalek betrokken zijn, meld dit dan direct bij fg@wassenaar.nl.
 • Meer informatie over wanneer er sprake is van een datalek, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Bij een melding van een datalek start de gemeente direct een onderzoek. Als hier inderdaad sprake van is, licht de gemeente meestal de betrokken inwoner(s) hierover in.
 • Bij een ernstig datalek licht de gemeente ook de Autoriteit Persoonsgegevens in.

Vragen of klachten

 • Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, kunt u met de gemeente contact opnemen via onze contactpagina.
 • Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u het klachtenformulier van de gemeente invullen. De gemeente neemt hierna uw klacht in behandeling. 
 • Ook kunt u voor een klacht direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van onze gemeente via de e-mail fg@wassenaar.nl. Deze functionaris houdt intern toezicht op de bescherming van uw persoonlijke gegevens en heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente.
 • Als u dat wilt, kunt u ook een klacht indienen over de omgang met uw persoonlijke gegevens door de gemeente bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.