De gemeente Wassenaar heeft een visie geschreven waarin staat hoe Wassenaar voor 2050 gaat overstappen op duurzame warmte. Dat noemen we de transitievisie warmte. Hierin staat welke mogelijkheden we op dit moment zien per buurt en de momenten waarop we stappen willen zetten voor de toekomst.

De transitievisie warmte van Wassenaar 

De transitievisie warmte is eind november 2021 door de gemeenteraad van Wassenaar vastgesteld. Het hoofddoel van de visie is: De gemeente Wassenaar is in 2050 CO2-neutraal. Daar gaan we op weg naartoe. In de transitievisie warmte staat, op basis van wat we nu weten, hoe en op welke voorwaarden we dat willen bereiken. Op zijn minst elke 5 jaar komt er een update van de transitievisie warmte op basis van het nieuwste rijksbeleid, de nieuwste innovaties, technische en financiële kennis.

Raadsbesluit transitievisie warmte

Bekijk alle stukken die gaan over het raadsbesluit van de transitievisie warmte:

Bekijk de meest gestelde vragen rondom transitievisie warmte

Belangrijkste uitgangspunten transitievisie warmte

 • Energiebesparing
  Wassenaar gaat tot 2030 vol inzetten op energiebesparing door middel van isolatie. Zo verminderen we het aardgasverbruik en de CO2-uitstoot. Tegelijk zorgen we met de maatregelen die we gaan uitvoeren voor dat we makkelijker over kunnen stappen naar duurzame manieren van verwarmen. 
 • Geen woningen of gebouwen verplicht van het aardgas af voor 2030
  Nieuwbouwwoningen krijgen al geen aardgasaansluiting meer. Voor de woningen aan de Meijendelseweg in buurt Verspreide huizen Meijendel willen we samen met de gebouweigenaren op zoek gaan of het mogelijk is om over te stappen van aardgas op een duurzame manier van verwarmen, waarbij de woonlasten niet stijgen. De aanleiding omdat te doen is omdat de aardgasleiding daar is afgeschreven en op termijn vervangen moet worden. 
 • Aardgasvrij wordt CO2-neutraal met CO2-vermindering als route 
  Waar de Rijksoverheid kiest voor de term aardgasvrij, hebben de inwoners van Wassenaar aangegeven dat zij liever praten over CO2-reductie. Dat is immers ook de reden waarom we in Wassenaar van het aardgas afgaan; we willen in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarom is dat ook het hoofddoel van de visie. Daar richten we ons op via de weg van CO2-reductie. Dat kan tot 2030 via isolatie, lagetemperatuurverwarming, energiezuinige installaties en andere energiebesparing. Een hybride warmtepomp is een tussenoplossing voor die woningen waarvan duidelijk is dat zij niet zullen overstappen op een collectief warmtesysteem. Een hybride warmtepomp is een manier van verwarmen waarbij je veel minder aardgas gebruikt. Compensatie van uitstoot via CO2-handel, aanplant bossen etc. sluiten we uit als oplossing.  
 • Duurzaam verwarmen moet even duur zijn als verwarming met aardgas
  De rijksoverheid heeft afgesproken dat de warmtetransitie tegen de laagste nationale kosten gebeuren. Met nationale kosten worden alle kosten bedoeld die worden gemaakt, waarbij het niet uitmaakt wie ze betaalt. Voor de eigenaar/bewoner moeten de kosten woonlastenneutraal zijn. Dat is wat de rijksoverheid heeft afgesproken. Wat precies woonlastenneutraal is, gaat de rijksoverheid nog precies omschrijven. In het algemeen wordt ermee bedoeld dat de woonlasten (energie en huur/hypotheek) niet hoger mogen worden dan als je aardgas gebruikt. Als er subsidies of andere maatregelen nodig zijn om de kosten gelijk te laten, dan moet dat via regelingen van de rijksoverheid. 

Meer lezen over uw buurt? 

Wilt u meer lezen over de eerste ideeën voor uw buurt? Hieronder kunt u op uw buurt klikken om te zien wat het handelingsperspectief is voor uw buurt: wat kunt u de aankomende jaren verwachten en waar kunt u zelf mee aan de slag? Op de website www.wijkpaspoort.vng.nl (externe link)kunt u meer specifieke informatie vinden over uw buurt zoals energielabels en woningtypes.

Meedenken via digitale werkplaatsen

Op 7 en 21 april 2021 waren er twee online werkplaatsen. Iedereen die haar of zijn e-mailadres heeft achtergelaten via de online vragenlijst, kon zich voor deze werkplaatsen aanmelden. Tijdens deze werkplaatsen zijn we met inwoners, ondernemers en de gemeente verder in gesprek gegaan over de route naar een CO2-neutrale gemeente. 

Lees de inbreng van inwoners  

Ruim 500 inwoners dachten mee over de transitievisie. Mensen konden hun mening geven via een vragenlijst (maart 2021) en in verschillende online werkplaatsen (april 2021). Er is een samenvatting gemaakt van de opgehaalde informatie en ideeën tot nu toe. Ook is er een eerste, gezamenlijk beeld van de route tot 2050 gemaakt. Deze samenvatting en route is in juni 2021 gedeeld in de Wassenaarse Krant. Er is toen aan inwoners gevraagd om hierop te reageren. Alle inbreng van inwoners is vertaald in een participatieverslag. Dit is samen met het technisch-economisch advies meegenomen in de transitievisie warmte.

Werkplaats 1

In gesprek over de randvoorwaarden: waar moet de alternatieve warmteoplossing straks aan voldoen en hoe gaan we keuzes maken? Welke dilemma’s en kansen ziet u ontstaan? 

Presentatie werkplaats 1

Werkplaats 2

Werkplaats 2: In gesprek over de route naar 2050, hoe we ervoor gaan zorgen dat iedereen mee wil en kan doen en in gesprek over de aanpak in de verschillende buurten: wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de buurten waar we rekening mee moeten houden? 

Presentatie werkplaats 2

  Documenten