Wassenaar kent veel wegen. Hoe deze wegen veilig bij elkaar komen is vastgelegd in een wegennetplan, ook wel ‘wegencategoriseringsplan’ genoemd. Er zijn verschillende landelijke ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid. En ook heeft Wassenaar verschillende onderzoeken uitgevoerd over 30 km/u. Om de leefbaarheid en veiligheid van alle weggebruikers binnen Wassenaar te verbeteren is een nieuw plan opgesteld: het wegencategoriseringsplan. Dit plan wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad van Wassenaar.

Doel wegencategoriseringsplan

Het doel van het wegennetplan is om de veiligheid en leefbaarheid op de wegen in Wassenaar te verbeteren, terwijl de bereikbaarheid behouden blijft. We willen dit bereiken door ervoor te zorgen dat de functie, vorm en het gebruik van de wegen goed op elkaar zijn afgestemd. Het is belangrijk dat elke weggebruiker duidelijk ziet op welk type weg zij rijden. Een wegennetplan houdt rekening met verschillende soorten verkeer: auto's, vrachtwagens, fietsers, hulpdiensten en openbaar vervoer. Het uiteindelijke doel is om een wegennetwerk te hebben dat past binnen de gemeente en voldoet aan de behoeften van de inwoners en weggebruikers.

Wethouder Verkeer Wim Koetsier: “Ik wil de veiligheid en leefbaarheid op de wegen in Wassenaar verbeteren, zonder dat de bereikbaarheid afneemt. Het is belangrijk om nu door te pakken met dit plan, zodat de inwoners van Wassenaar veilig op de fiets kunnen stappen om naar werk, school of familie en vrienden te gaan. Dit willen we bereiken door de snelheid op een aantal wegen te verlagen naar 30 km/u en bijpassend in te richten. Deze wens sluit ook aan bij een motie die in oktober 2020 is aangenomen in de Tweede Kamer. Die motie stelt dat 30 km/u de standaardsnelheid moet zijn binnen de bebouwde kom.”

Basis van inrichting wegen in Wassenaar

Wassenaar heeft heel veel wegen. Alleen de wegen waar de snelheid hoger ligt dan 30 km/u zijn beoordeeld op bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Dit zijn 27 wegen. Daarvan blijven er uiteindelijk twee wegen over waar men 50 km/u mag rijden. De overige wegen worden in het nieuwe wegennetplan 30 km/u. 

Alle wegen met dezelfde categorie moeten zoveel mogelijk op dezelfde manier worden ingericht. Dit plan vormt de basis bij de (her)inrichting van die wegen. Hierbij is maatwerk binnen het type weg (en binnen de landelijke richtlijnen) ook mogelijk. Maatwerk in de vorm van specifieke wensen voor een weg, zoals omvang, uiterlijk en snelheid, om de weg zo goed mogelijk bij de omgeving te laten passen.

Richtlijnen wegen

De richtlijnen voor wegen worden bepaald door de gekozen functie en snelheid van de weg. Is het een 30 km/u weg, dan gelden daar regels en richtlijnen voor, net zoals er regels en richtlijnen gelden voor een 50 km/u weg. Bijvoorbeeld hoe breed de weg moet zijn om alle weggebruikers ruimte te geven, welke snelheidslimieten er gelden of welk type verkeer wordt toegestaan. Zo zijn er voor elke weg in Wassenaar specifieke inrichtingskenmerken. Als we een weg gaan aanpassen is dan meteen duidelijk wat het beste past bij die weg. Ook houden we zo rekening met het unieke karakter en de omgeving van de weg. Dit komt allemaal samen in het wegencategoriseringsplan. 
 

Participatie

Als het ontwerp-wegencategoriseringsplan is besproken en goedgekeurd in de raad, wordt het plan vrijgegeven voor inspraak. Het is dan in te zien via de gemeentelijke website en ligt ter inzage op het op het gemeentekantoor. Bent u het niet eens met het plan? Dan is het tot 6 weken na de terinzagelegging mogelijk een zienswijze (bezwaar) in te dienen. Dit kan schriftelijk of per email. Hierover verschijnt tegen die tijd een bericht op onze website. Na het verwerken van de ingekomen zienswijzen zal de gemeenteraad het definitieve wegencategoriseringsplan vaststellen.

Planning

  • 19 december 2023: Wegencategoriseringsplan wordt besproken in de gemeenteraad.
  • Half januari tot eind februari 2024: Het ontwerp-Wegencategoriseringsplan ligt ter inzage voor alle inwoners (hierover volgt een nieuwsbericht op de website met de precieze datum).
  • Maart 2024: Verwerken van de reacties.
  • Medio 2024: Vastellen van het Wegencategoriseringsplan door de gemeenteraad.

Veelgestelde vragen

Waarom is het wegencategoriseringsplan uit 2016 vernieuwd?

De gemeenteraad van Wassenaar heeft de wens de verkeersveiligheid te verbeteren door de snelheid op meer wegen te verlagen naar 30 km/u. Deze wens sluit aan bij een motie die in oktober 2020 is aangenomen in de Tweede Kamer. Die motie stelt dat 30 km/u de standaardsnelheid moet zijn binnen de bebouwde kom.

Kan ik het concept-wegencategoriseringsplan inzien?

Ja, zie de bijlage onderaan de pagina. 

Zijn alle wegen in Wassenaar bekeken voor het gewijzigde plan?

Nee, de wegen waar nu al een 30 km/u geldt, hebben we niet bekeken. Deze wegen blijven hetzelfde. Er zijn 27 wegen waarbij men nu 50 k/m u mag rijden. Alleen deze wegen hebben we het voor het wegencategoriseringsplan 2024 opnieuw bekeken.

Waarom worden niet alle wegen in Wassenaar 30 km per uur?

Het gaat om twee routes in Wassenaar die geen 30 km/u worden. De nood- en hulpdiensten moeten namelijk op tijd bij een incident aanwezig kunnen zijn. Wanneer we alle wegen 30 km/u maken halen de nood- en hulpdiensten de wettelijk aanrijtijden niet meer. Ook de routes waar nu bussen rijden, houden we zoveel mogelijk 50 km/u. Wanneer de bussen langzamer moeten gaan rijden, gaat dit ten koste van de kwaliteit van het openbaar vervoer. 

Gaat de politie de 30 km/u handhaven?

Handhaving is het sluitstuk. Dit betekent dat eerst ingezet wordt op passende infrastructuur met een geloofwaardige snelheidslimiet en gedragsbeïnvloeding. Daarna wordt pas ingezet op handhaving. 

In het plan worden de wegen als afkortingen vermeld. Wat zijn ETW, GOW30 en GOW50 wegen?

  • Een ETW30 is een erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/u. Dit betreft een woonstraat of industrieterrein waar al het verkeer gebruik maakt van dezelfde rijbaan.
  • Een GOW50 is een gebiedsontsluitingsweg 50 km/u. Een gebiedsontsluitingsweg faciliteert zowel het stromen (op de wegvakken) als het uitwisselen van verkeer (op de kruispunten). De rijsnelheden van het gemotoriseerde verkeer zijn daardoor hoger dan op erftoegangswegen en daarom moeten fietsers vanuit veiligheidsoogpunt hun eigen gescheiden voorzieningen hebben.
  • Een GOW30 is een Gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 30 km/u. Dit betreft een doorgaande weg waar vanuit veiligheid de snelheid lager is omdat er sprake is van de hoge aanwezigheid van woningen, inritten, schoolomgeving, winkels etc. fietsers hebben hier vaak een eigen plaats op de weg via fietsstroken.

Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om de wegen die 50 km/u blijven veiliger te maken?

In het uitvoeringsprogramma wordt opgenomen hoe we deze wegen veiliger gaan maken.

Wat is de langetermijnvisie van de gemeente op verkeer?

De visie is opgenomen in het verkeersplan van 2016. Omdat dit plan deels verouderd is, actualiseren we dit plan in 2024, waarin ook onze langetermijnvisie te lezen zal zijn. 

Wordt ongewenst doorgaand verkeer (sluipverkeer) ook opgelost met het wegencategoriseringsplan? 

Het Wegencategoriseringsplan is niet bedoeld voor het oplossen ongewenst doorgaand verkeer, maar dient als richtlijn bij herinrichtingsprocessen van wegen. De invloed van de maximum snelheid op de wegen is op bestaande verkeersstromen beperkt. Het ongewenst doorgaand verkeer door Wassenaar wordt veroorzaakt door langere reistijden en reisafstand via A44/N44. Het probleem wordt niet opgelost met meer 30 km/u wegen.

Kan ik het kentekenonderzoek over sluipverkeer in Wassenaar inzien?

Jazeker. De uitkomsten van het kentekenonderzoek van september 2022 kunt u bekijken.