Financiële steun voor eigenaren van rijksmonumenten

Tijdig onderhoud kan dure en ingrijpende restauraties voorkomen. Om die reden wordt tijdig onderhoud aan rijksmonumenten door eigenaren gestimuleerd, door middel van een subsidieregeling.

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) géén woonhuis is? Dan komt u in aanmerking voor deze subsidie. Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten (sober en doelmatig onderhoud) op basis van een zes-jarig onderhoudsplan. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten. 

Lening of subsidie

Op grond van het Sim kunnen eigenaren een subsidie of een goedkope lening aanvragen voor de instandhouding van hun beschermde monument(en). Dit is afhankelijk van het soort rijksmonument. Eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie maken aanspraak op een lening. Overige eigenaren maken aanspraak op subsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verleent namens de minister de subsidies; het Nationaal Restauratiefonds (verder: NRF) zorgt voor de uitbetaling. Daarnaast kan het NRF zorgen voor voorfinanciering van subsidies en voor financiering van het niet gesubsidieerde deel van de instandhoudingkosten. De rentepercentage is ongeveer 4,5% onder de marktrente, met een minimumrente van 1,5 %. In plaats van subsidie kan er ook een lening met een lange rente worden aangevraagd voor woonhuisrestauraties zoals de Restauratiefonds- hypotheek worden aangevraagd.

Zowel de subsidie als de lening kan gecombineerd worden met fiscale aftrek van onderhoudskosten.

Artikel 34a van de Monumentenwet 1988 voorziet erin dat bij algemene maatregel van bestuur aan gemeenten of provincies een specifieke uitkering kan worden verstrekt voor de bestrijding van de kosten van opgravingen. Het gaat hier om kosten die niet redelijkerwijs volledig voor rekening dienen te komen van gemeente, provincie of degene die tot opgraven is verplicht. Het Wassenaarse cultureel erfgoed dat wordt beheerd door kerkbesturen of stichtingen zonder winstoogmerk kunnen ook terecht bij het Restauratiefonds Wassenaar. Het betreft in eerste instantie het in stand houden van rijksmonumenten.

Kijk voor meer informatie op www.nationaalrestauratiefonds.nl.     

Financiële steun voor eigenaren van gemeentelijke monumenten

  • Gemeentelijke monumenten vallen niet onder de Sim- regeling;
  • De gemeente heeft in samenwerking met de ABN AMRO bank het Stimuleringsfonds volkshuisvesting en monumenten gemeente Wassenaar 2005 (SVn) opgericht. Het fonds verstrekt laagrentende leningen om onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten in een beschermd gezicht te stimuleren. De Commissie WCE adviseert de gemeente hierin. De voorwaarde is opname van het gemeentelijk monument in het register;
  • Het Cultuurfonds voor Monumenten Zuid-Holland heeft een financieringsregeling voor gemeentelijke monumenten in beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • Het Monumentenfonds 1818 verstrekt laagrentende leningen ten behoeven van verbouwingen, renovatie en restauratie van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken die (deels) een nieuwe bestemming krijgen. Bij kerkgebouwen mag het ook om rijksmonumenten gaan.

Subsidie voor herbestemming

Om te voorkomen dat monumenten in verval raken, omdat ze hun oorspronkelijke functie zijn kwijtgeraakt, gaat er meer aandacht naar herbestemming. Zo is er een rijkssubsidieregeling in het leven geroepen voor het wind- en waterdicht maken van het pand of complex en voor het zoeken naar een nieuwe bestemming van een monument. Hiermee kunnen we  voorkomen dat karakteristieke, leegstaande gebouwen, zoals industriële panden, kerken en boerderijen, verloren gaan. Deze subsidie geldt voor alle soorten monumenten, uitgezonderd reguliere woonhuizen.

De Monumentenwacht

Regelmatig onderhoud voorkomt dure restauraties. Bovendien voorkomt het verval van cultuurhistorisch waardevol erfgoed. Onder dit motto is in elke provincie een Monumentenwacht opgericht. Het is een onafhankelijke en deskundige organisatie die zonder winstoogmerk het nemen van preventieve maatregelen aan monumenten wil bevorderen. Dit doet zij door het regelmatig uitvoeren van bouwkundige inspecties. Aan de hand van een zorgvuldig opgesteld rapport met daarin concrete aanbevelingen voor onderhoud en herstel krijgt de eigenaar inzicht waar en op welke termijn onderhoud gepleegd moet worden.

Het volgens landelijke richtlijnen opgestelde inspectierapport van de Monumentenwacht kan als basis dienen voor het opstellen van onderhouds- en restauratieplannen en daarmee ook voor subsidieaanvragen. In dat kader kan ook advies over onderhoud en subsidie worden gevraagd. Om het regelmatig plegen van onderhoud aan monumenten te stimuleren, biedt de gemeente Wassenaar eigenaren van gemeentelijke- of rijksmonumenten een abonnement aan.

U kunt zich aanmelden via erfgoed@wassenaar.nl.