Financiële steun voor eigenaren van rijksmonumenten

Tijdig onderhoud kan dure en ingrijpende restauraties voorkomen. Het draagt bij aan het behoud van monumentale waarden. Om die reden wordt tijdig onderhoud aan rijksmonumenten door eigenaren gestimuleerd door middel van een subsidieregeling.

Subsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Het gaat om een regeling achteraf, waarbij u de subsidie aanvraagt voor het achterliggende jaar voor werkzaamheden aan monumentale onderdelen, die technisch noodzakelijk zijn, gericht op sober en doelmatig onderhoud of herstel. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt de subsidieaanvraag. Jaarlijks wordt in totaal gemiddeld € 110 miljoen aan subsidie toegekend. Bekijk de checklist voor het aanvragen van een woonhuissubsidie. Of vul het formulier Verzoek beoordelen subsidiabele kosten woonhuisregeling in. 

Lening voor een rijksmonument met een woonfunctie

Eigenaren van een rijksmonument dat een woonhuis is (incl. boerderijen zonder agarische functie), kunnen in aanmerking komen voor een lening met een lage rente. Dit is de de Restauratiefonds-hypotheek. De rente van de Restauratiefonds-hypotheek ligt 5% onder de marktrente (met een minimum van 1,0% rente).

Subsidie voor rijksmonumenten anders dan met een woonfunctie

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat volgens de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) géén woonhuis is? Dan komt u in aanmerking voor deze subsidie. Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor deze categorie rijksmonumenten. Zoals een kerk, molen of een bunker. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. Ook bij deze instandhoudingssubsidie gaat het om gewone onderhoudskosten (sober en doelmatig onderhoud) op basis van een zesjarig onderhoudsplan. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten. 

Leningen bij het Nationaal Restauratiefonds

Als u eigenaar bent van een rijksmonument dat geen woonhuis is, kunt u ook een lening krijgen van het Restauratiefonds. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een Restauratiefondshypotheek. Wilt u minimaal € 300.000 lenen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Restauratiefondsplus-hypotheek. Als u een Restauratiefondshypotheek of een Restauratiefondsplus- hypotheek afsluit, mag u geen rijkssubsidie (woonhuissubsidie of instandhoudingssubsidie) aanvragen voor dezelfde werkzaamheden. Voor meer informatie neemt u contact op met het Nationaal Restauratiefonds (NRF)

Restauratiefonds Wassenaar

Het Wassenaarse cultureel erfgoed dat wordt beheerd door kerkbesturen of stichtingen zonder winstoogmerk kunnen ook terecht bij het Restauratiefonds Wassenaar. Het betreft in eerste instantie het in stand houden van rijksmonumenten. Dit fonds wordt beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Cultuurfonds voor Monumenten

Bent u op zoek naar een financieringsmogelijkheid voor uw provinciale- of gemeentelijke monument, dan wel uw geregistreerde beeldbepalende pand, dat ligt binnen een beschermd dorpsgezicht? Wellicht biedt het Cultuurfonds voor monumenten uitkomst. Het is specifiek bedoeld voor deze categorie erfgoed en werkt volgens dezelfde constructie als de restauratiefonds-hypotheek van het NRF. 

Monumentenfonds 1818

Het Monumentenfonds 1818 verstrekt laagrentende leningen ten behoeve van verbouwingen, renovatie en restauratie van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken die (deels) een nieuwe bestemming krijgen. Bij kerkgebouwen mag het ook om rijksmonumenten gaan.

Subsidie herbestemming 

Wanneer een monument zijn functie kwijtraakt, is het soms een lastig een nieuwe passende bestemming te binden. Om dit proces te ondersteunen is er een subsidie mogelijk herbestemming van zowel rijks- ,als – gemeentelijke monumenten als waardevol erfgoed zonder een formele status. Doel is te voorkomen dat karakteristieke, leegstaande gebouwen, zoals industriële panden, kerken en boerderijen, verloren gaan, in afwachting van de herbestemming. Deze subsidie geldt voor alle soorten monumenten, uitgezonderd reguliere woonhuizen.

Monumentenwacht

Regelmatig onderhoud voorkomt dure restauraties. Bovendien voorkomt het verval van cultuurhistorisch waardevol erfgoed. Onder dit motto is in elke provincie een Monumentenwacht opgericht. Het is een onafhankelijke en deskundige organisatie die zonder winstoogmerk het nemen van preventieve maatregelen aan monumenten wil bevorderen. Dit doet zij door het regelmatig uitvoeren van bouwkundige inspecties. Aan de hand van een zorgvuldig opgesteld rapport met daarin concrete aanbevelingen voor onderhoud en herstel krijgt de eigenaar inzicht waar en op welke termijn onderhoud gepleegd moet worden.

Het volgens landelijke richtlijnen opgestelde inspectierapport van de Monumentenwacht kan als basis dienen voor het opstellen van onderhouds- en restauratieplannen en daarmee ook voor subsidieaanvragen. In dat kader kan ook advies over onderhoud en subsidie worden gevraagd. Om het regelmatig plegen van onderhoud aan monumenten te stimuleren, biedt de gemeente Wassenaar eigenaren van gemeentelijke- of rijksmonumenten een abonnement aan.

U kunt zich aanmelden via erfgoed@wassenaar.nl.