Over de organisatie

De gemeente is de ‘eerste overheid’ en geeft lokaal uitvoering aan landelijke wet- en regelgeving. De gemeenteraadsverkiezingen zijn bepalend voor de prioriteiten en eigen (extra) wensen die de Wassenaarse gemeenschap aan de politiek meegeeft. Dit zie je terug in ons coalitieakkoord. 

Dat akkoord is medebepalend voor ons dagelijkse werk en de producten, diensten en resultaten die we als medewerkers van de ambtelijke organisatie leveren. Ook zijn hierin de maatschappelijke opgaven opgenomen waar we aan werken.

College van burgemeester en wethouders

Het college vormt het dagelijks bestuur van iedere gemeente, dus ook van Wassenaar. Het is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de gemeenteraad. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van woningbouwprojecten en het verstrekken van subsidies aan instellingen en organisaties. Het college heeft echter ook eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals het verlenen van vergunningen, het benoemen van ambtenaren en het verkopen van grond.

De burgemeester is voorzitter van het college. Hij werkt samen met de gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur. Het college vergadert wekelijks op dinsdag in Raadhuis De Paauw. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel wordt na iedere collegevergadering een openbare besluitenlijst gepubliceerd.

Ieder lid van het college heeft een eigen pakket (portefeuille) aan onderwerpen waar hij of zij verantwoordelijk voor is.

De ambtelijke organisatie

De organisatie telt ruim 200 medewerkers en heeft een platte organisatiestructuur. Onze medewerkers staan dicht bij het bestuur en de inwoners. De sfeer wordt gekenmerkt als open en collegiaal, met veel ruimte voor nieuwe ideeën en eigen inbreng. De kernwaarden respectvol, verantwoordelijk en omgevingsgericht zijn leidend in onze werkcultuur.

De ambtelijke organisatie heeft 10 eenheden; Strategie & Communicatie, Ondersteuning, Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer & Vastgoed, Onderhoud Openbare Ruimte, Klant Contact Centrum, Juridische Zaken, HR, Financiën & Inkoop, Informatie- & Datamanagement. Lees meer over de eenheden of bekijk het organogram.

Solliciteer nu