Strategie & Communicatie

De eenheid Strategie & Communicatie bestaat uit strategisch adviseurs, communicatieadviseurs en wijkmanagers. Zij zijn respectievelijk verantwoordelijk voor het vertalen van de opgaven naar beleidsadvies, communicatie en behoefteonderzoek.
 
De strategisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor, en geven sturing aan, de verschillende maatschappelijke opgaven/programma’s van de gemeente. Deze zijn gedefinieerd in de zes realisatie-aanpakken Wassenaar 2030, de Energietransitie en ook in de invoering van Omgevingswet. De strategisch adviseurs ondersteunen hierbij het college van burgemeester & wethouders en tevens de gemeentesecretaris/algemeen directeur. 
 
De communicatieadviseurs dragen bij aan de gemeentelijke communicatie en voorlichting binnen de opgaven/programma’s. Dit doen zij door te informeren via teksten op de website, in de krant en op social media. De communicatie wordt hierbij versterkt door ondersteunend beeldmateriaal, zoals fotomateriaal, infographics en video. De medewerkers weten wat er leeft in Wassenaar en spelen hiermee in op de actuele informatiebehoefte.  

De wijkmanagers werken aan de leefbaarheid van Wassenaar. Dit doen zij door ‘van buiten naar binnen’ te werken. Daarbij wordt samengewerkt met bewoners, organisaties en de 35 wijk- en buurtverenigingen. De wijkmanagers onderzoeken wat er in de wijken speelt en komen samen met bewoners en organisaties met verbetervoorstellen. De wijkmanagers onderhouden daarnaast contacten met de politie en welzijnsorganisaties, waaronder ook de jongerenwerkers.

Vergunningen, Toezicht & Veiligheid 

De medewerkers van Vergunningen, Toezicht & Veiligheid zorgen voor de veiligheid van de openbare ruimte, naleving van bestuurlijke regelgeving en een veilige leefomgeving binnen de gemeente. Vergunningen, Toezicht & Veiligheid is een dynamische eenheid waar nauw samen met elkaar wordt gewerkt op terreinen zoals onder andere veiligheid en crisisbeheersing, vergunningverlening AVP en bijzondere wetten en evenementen.

Ondersteuning 

De eenheid Ondersteuning bestaat uit de collega’s van het Bestuurssecretariaat en Kabinet & Representatie, de managementondersteuners, projectondersteuners en de collega’s van Facilitaire zaken. Een eenheid van betrokken, enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.

Beheer & Vastgoed

In deze eenheid zijn professionals actief met het managen van de openbare ruimte. Denk hierbij aan verharding, riolering, groen, water en technische installaties. Zij treden op als adviseur, opdrachtnemer en opdrachtgever. De verantwoordelijkheden hebben betrekking op onder andere beheer, onderhoud en vervanging van zaken in de openbare ruimte. De eenheid zorgt ervoor dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en bereikbaar blijft. Projectleiders en toezichthouders initiëren en ondersteunen de uitvoering en realisatie van de werkzaamheden. In deze eenheid is men niet alleen manager of beheerder van de buitenruimte, maar gaat men ook makkelijk het gesprek aan met de inwoners. Het is belangrijk dat er een luisterend oor is en begrip getoond wordt voor de impact van werkzaamheden voor inwoners. Eventuele problemen worden hierbij in goede banen geleid.

Onderhoud Openbare Ruimte

Binnen deze eenheid wordt gewerkt aan het onderhoud van de openbare ruimtes. Dit gaat van het onderhoud in de parken, tot reiniging en inzameling. De eenheid werkt dagelijks in de groenvoorziening en in de straten van Wassenaar. Zij zijn daardoor heel zichtbaar en komen vaak in contact met de inwoners. De medewerkers hebben een luisterend oor, communiceren met de inwoners en denken in oplossingen. Zij zijn hiermee het visitekaartje van de gemeente. 

Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

Deze eenheid richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. De medewerkers houden zich bezig met verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, wonen, stedenbouw, monumenten, cultureel erfgoed én archeologie. De eenheid is in september 2021 nieuw samengesteld en heeft er zin in. 

Informatie- & Datamanagement

De eenheid faciliteert de collega’s in hun werk als het gaat om de inrichting van de ICT-infrastructuur (niet alléén de werkstations) en de omgang met de daarbinnen verwerkte data (archief, beveiliging, privacy en de link naar landelijke voorzieningen). Ook wordt vanuit de eenheid meegewerkt aan de vormgeving van de digitale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Als ICT je passie is, je een ondernemende inslag hebt én je wilt bijdragen aan verandering: dan ben je bij ons aan het juiste adres. I&D is in een gastheerschapsconstructie ondergebracht bij de gemeente Wassenaar. Middels een dienstverleningsovereenkomst (DvO) neemt de gemeente Voorschoten deze diensten ook af.

HR, Financiën & Inkoop

De eenheid HR, Financiën & Inkoop ondersteunt de organisatie met advies en procedures wanneer het gaat over hantering van afgesproken processen op de vakgebieden. Daar waar beleid niet langer het doel dient waarvoor het is gemaakt wordt geadviseerd over afschaffing of aanpassing ervan. De eenheid adviseert daarnaast het bestuur over de doelmatige, doeltreffende, rechtmatige inzet van middelen en tevens de invulling van het werkgeverschap door de gemeente. Tot slot verzorgt deze eenheid de opmaak van de Planning en Control producten voor het college en de raad.

Juridische Zaken

De eenheid Juridische Zaken ondersteunt de organisatie met specialistische juridische kennis. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening, vergunningen, toezicht en handhaving. De eenheid ondersteunt de organisatie ook op het gebied van algemeen privaat- en publiekrecht en bij aanvragen inzake Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Soms biedt de eenheid ook rechtstreeks ondersteuning aan externe partijen, bijvoorbeeld als het gaat om bezwaar/beroep/WOB/klachten. Medewerkers van de eenheid weten onderscheid te maken tussen echte juridische en overige vraagstukken. Zij zijn in staat ook deze overige zaken op te lossen.

Klant Contact Centrum  

De eenheid Klant Contact Centrum verleent de voor inwoners meest zichtbare algemene dienstverlening. Zij vormen voor inwoners, bedrijven en instellingen de toegang tot de gemeentelijke dienstverlening. Dit is de eenheid dat te horen krijgt wat er leeft en speelt bij de inwoners van Wassenaar. Er wordt verwacht dat er op een flexibele en prettige manier wordt omgegaan met de vragen, wensen en ook klachten van inwoners. Een luisterend oor en vriendelijke toon spelen hierbij de hoofdrol.