De gezondheid van de mens is gebaat bij een goede luchtkwaliteit. In Europa gelden normen voor de toelaatbare concentraties verontreinigende stoffen in de buitenlucht. Hoewel de normen periodiek worden aangescherpt is het nog niet zo dat er bij concentraties die voldoen aan de normen geen gezondheidseffecten zijn. Ook bij blootstelling aan lage concentraties kan schade aan de gezondheid optreden.

Vaststellen van de luchtkwaliteit

De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging in Nederland zijn verkeer, industrie, huishoudens en landbouw. Het vaststellen van de luchtkwaliteit is in Nederland een combinatie van meten en rekenen. Achtergrondconcentraties worden gemeten. Daar worden berekende emissies van lokale verkeersbronnen bij opgeteld.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

In Nederland is de luchtkwaliteit de afgelopen decennia al sterk verbeterd, dankzij het Europese beleid zoals schonere voertuigen en brandstoffen. Voor de meeste luchtverontreinigende stoffen voldoet Nederland aan de geldende normen. De concentraties stikstofdioxide en fijn stof waren op sommige locaties echter zo hoog dat Nederland Brussel heeft verzocht om uitstel in het halen van de normen voor deze stoffen. Hiervoor is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Dit programma bestaat enerzijds uit een opsomming van grote ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit verslechteren, anderzijds uit maatregelen die de negatieve effecten van die projecten ruimschoots compenseren.

Luchtkwaliteit in Wassenaar

Aan de hand van de NSL-monitor wordt jaarlijks vastgesteld hoe de luchtkwaliteit zich in Nederland ontwikkelt. In Wassenaar voldoet de luchtkwaliteit aan de geldende normen. De gemeente toetst plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen op hun effecten voor de luchtkwaliteit.

Verantwoording Wassenaarse invoergegevens monitor

Wassenaar hoeft de monitorgegevens niet jaarlijks te actualiseren, omdat de kans op overschrijding van grenswaarden relatief klein is. In de NSL-monitor is mede daarom maar een beperkt aantal Wassenaarse binnengemeentelijke wegen opgenomen. Op deze wegen voert de gemeente niet jaarlijks verkeerstellingen uit. Voor de monitor worden de meest actuele tellingen per weg gebruikt. De gegevens over wegtype, bomenfactor en snelheidstype zijn herleid uit luchtfoto’s en gegevens over bouwhoogtes en het geldende snelheidsregime. Wassenaar hanteert een worst case scenario om prognoses te kunnen doen voor de luchtkwaliteit van toekomstige jaren. In dit scenario zijn de verkeerstellingen vermenigvuldigd met een factor voor autonome groei: 1,5% per jaar.