Lokale Kamer Zorg en Veiligheid

De Lokale Kamer werkt aan een veiligere gemeente in wassenaar. Het steunt de samenwerking tussen lokale partners uit de zorg, het strafrecht en bestuur. Zoals de politie en zorg en welzijn organisaties. Het doel is om samen maatschappelijke uitval, ernstige overlast en criminaliteit tegen te gaan en passende zorg te verlenen. 

Ik heb een brief ontvangen van de Lokale Kamer

Ik wil als professional iemand aanmelden

De Lokale Kamer is een samenwerkingsverband. De volgende organisaties zijn hier onderdeel van:  

 • Gemeente Wassenaar;  
 • Sociaal Team Wassenaar; 
 • Leerplichtambtenaar 
 • Politie;  
 • Jeugdbescherming West; 
 • Jeugdbescherming William Schrikker; 
 • Parnassia Groep; 
 • GGZ Rivierduinen; 
 • GGD Haaglanden; 
 • Woningbouwvereniging Willibrordus; 
 • Woningbouwvereniging Wassenaarsche Bouwstichting.  

De werkwijze van de Lokale Kamer is erop gericht om inwoners van de gemeente Wassenaar concrete hulp te bieden op het gebied van zorg- en veiligheid. Het gaat hoofdzakelijk om situaties waarbij er snel en adequaat moet worden gehandeld om verdere escalatie te voorkomen. Om escalatie te voorkomen maken de deelnemers van de Lokale Kamer een plan van aanpak waarmee iemand met problemen geholpen kan worden. 

Hoe werkt de Lokale Kamer?

Soms heeft iemand problemen op veel verschillende vlakken. Dan is het nodig met meerdere organisaties uit de verschillende domeinen samen te werken om deze persoon verder te helpen.

Elke aangesloten organisatie kan een melding aandragen die voldoet aan bepaalde voorwaarden. De gemeente beoordeelt of de melding geschikt is voor een bespreking in de Lokale Kamer en organiseert een overleg met de organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het probleem.

Plan van aanpak  

Tijdens het overleg wordt er een plan van aanpak opgesteld waarmee we de inwoner helpen. Het plan heeft één of meer van de volgende doelen:  

 • het verminderen en voorkomen van strafbare feiten; 
 • het verminderen, voorkomen en terugdringen van herhaling van strafbare feiten en overlast; 
 • het aanbieden van reguliere hulp; 
 • de zelfredzaamheid van de betrokkene versterken; 
 • het verlenen van passende zorg;  
 • het realiseren van een persoonsgerichte aanpak voor de betrokkene en zo nodig een aanpak voor het gezin; 
 • het versterken van de ketenregie en ketensamenwerking.  

Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden 

Elke gemeente in de regio Haaglanden heeft een eigen Lokale Kamer. Gemeenten richten deze in met hun eigen lokale partners. Alle lokale kamers werken samen met het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Iedere Lokale Kamer kan bij het Zorg- en Veiligheidshuis een zaak aanmelden. Bijvoorbeeld als er een speciale aanpak nodig is. Of als de problemen ook in andere gemeenten spelen. Voor deze mogelijkheid wordt alleen gekozen als wordt beoordeeld dat de genoemde doelen niet bereikt worden op lokaal niveau.

Privacy  

De Lokale Kamer vindt het erg belangrijk dat de privacy van de betrokken inwoners is gegarandeerd. In het opgestelde privacyprotocol staat hoe we met persoonlijke gegevens omgaan. Wanneer er een melding over iemand wordt gedaan, informeren we deze persoon hierover via een brief. Een betrokken inwoner heeft ook verschillende rechten in deze situatie. Deze staan allemaal in de privacyverklaring.