Als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie of instelling kunt u raadsleden op verschillende manieren benaderen. Heeft u een vraag, wens of suggestie? Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen waar u zich hard voor wilt maken of waarover u zich zorgen maakt? Dan kunt u inspreken bij vergaderingen van de gemeenteraad of raadscommissie.

Is inspreken voor u de beste optie?

Voordat u zich aanmeldt als inspreker, kunt u zich afvragen of er ook nog andere mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een onderwerp onder de aandacht te brengen. Natuurlijk kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met een raadslid. De gegevens van de leden van de gemeenteraad vindt u op de website van de gemeenteraad(externe link).

Hoe meld ik mij aan?

Meld u uiterlijk voor 12.00 uur aan op de dag van vergadering aan bij de griffie@wassenaar.nl. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Op de dag van de vergadering ontvangt u een bericht van de griffie over de spreektijd, informatie over hoe u kunt inspreken en het tijdstip. 

Over welke onderwerpen kan ik inspreken?

Als inspreker kunt u over bijna alle onderwerpen het woord voeren. Maar er is ook een aantal uitzonderingen op die regel. Zo staat in de gemeentewet dat u niet kunt inspreken over: 

 • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan.
 • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
 • Gedragingen waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Spelregels voor inspreken

Om u op weg te helpen, vindt u hier een aantal spelregels voor het inspreken:

 • Als u inspreekt, krijgt u maximaal 5 minuten het woord. Maar let op! Want in het belang van de vergadering kan deze inspreektijd eventueel ingekort worden.
 • Het is niet mogelijk een presentatie te geven als u inspreekt.
 • Wilt u informatie ter beschikking stellen van de raad? U kunt inspreekteksten en/of bijlagen mailen naar griffie@wassenaar.nl. Deze worden dan na afloop van de vergadering bij de agenda/vergaderstukken geplaatst. Tijdens de vergadering kunt u geen ‘informatie’ uitdelen.
 • Als u inspreekt, mag alleen de voorzitter van de vergadering u onderbreken (= interruptie).

Gedragsregels in de raad

Als inspreker bent u te gast in de raadscommissie of gemeenteraad. Graag attenderen wij u erop dat er in de raad en commissies regels zijn over hoe met elkaar om te gaan. Deze gedragsregels (regels van orde) gelden ook voor u. De gedragsregels zijn er om te voorkomen dat de persoonlijke relatie de inhoudelijke discussie gaat beïnvloeden en andersom. Dat is dus ook in uw belang. Als de 
voorzitter het nodig acht, kan hij of zij ingrijpen om de orde te handhaven. De gedragsregels houden in dat:

 • U inspreekt bij de gemeenteraad of de commissie; het is dus niet de bedoeling om individuele raadsleden, commissieleden of collegeleden aan te spreken of aan hun nevenfuncties te refereren.
 • U niemand mag beledigen en geen onbetamelijke dingen mag zeggen.
 • U raadsleden of collegeleden niet bij hun voornaam mag aanspreken. 
 • In principe ‘via de voorzitter’ wordt gesproken. Dit betekent dat de voorzitter aangeeft wie van de deelnemers aan de vergadering op dat moment mag spreken.

4 tips: haal het meeste uit uw inspraaktijd 

 1. De spreektijd van 5 minuten is kort en zo voorbij. Zet daarom wat u te vertellen heeft op papier als geheugensteuntje tijdens uw toespraak.
 2. Zorg ervoor dat u altijd een afsluitende zin klaar heeft om uw betoog voor uw gevoel goed te kunnen beëindigen. 
 3. Wij adviseren u voor 5 minuten inspreken niet meer dan 650 woorden te gebruiken. Dat is ongeveer een A4’tje. 
 4. Omdat uw spreektijd door de voorzitter ingekort kan worden, kunt u er het best voor kiezen om uw belangrijkste boodschappen aan het begin van uw betoog te geven.