Wassenaar kent een rijke historie. Veel hiervan is zichtbaar bewaard in de vorm van parken, plantsoenen, boerderijen, kerken, landhuizen en woonwijken. Erfgoed draagt bij aan de identiteit en herkenbaarheid van de gemeente. Het maakt Wassenaar tot een aantrekkelijke gemeente en het is hét belangrijkste ingrediënt van het sterke merk van Wassenaar als “Landgoed aan zee”. Het is van belang zorgvuldig met het cultuurhistorisch waardevolle erfgoed om te gaan zodat de komende generaties hier ook volop van kunnen genieten.Hoe we dat doen staat in de Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024; naar een erfgoedzorg voor iedereen. Om de visie te realiseren is het Programma Cultureel Erfgoed Wassenaar 2018 – 2024 vastgesteld. 

Erfgoedkrant Wassenaar

Wilt u in één oogopslag zien waar de erfgoedvisie over gaat? Download dan de Erfgoedkrant met onder andere verhalen van eigenaren en beheerders van Wassenaars erfgoed. In de ‘Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024; naar een  erfgoedzorg voor iedereen’ staat omschreven hoe Wassenaar – gemeente en inwoners samen - de komende zes jaar haar erfgoed behoudt, beschermt en verder ontwikkelt. Het beleid rust op zes pijlers: 

  1. Zorgvuldige omgang met ons erfgoed
  2. Vitaliteit en duurzaamheid
  3. Keten op orde
  4. Betekenis van erfgoed voor de leefomgeving
  5. Erfgoed als sterk merk
  6. Samen aan de slag

De visie is samen met eigenaren, gebruikers van erfgoed en andere belanghebbende partijen tot stand gekomen. Op verschillende manieren zijn ideeën en wensen opgehaald. Zo konden inwoners een erfgoedwens doen. Deze zijn op de erfgoedwensenkaart samengevat. De basis voor het opstellen van het nieuwe erfgoedbeleid is de Startnotitie Erfgoedbeleid 2018 – 2024.

Erfgoedverordening

In de Erfgoedverordening Wassenaar 2016 is vastgelegd hoe de bescherming van de cultuurhistorische waarden plaatsvindt. Denk daarbij aan het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, de voorwaarden die aan cultuurhistorisch – en archeologisch onderzoek gesteld kan worden of het adviseren bij het wijzingen van een monument. De  commissie voor Welstand en Cultureel erfgoed  adviseert de gemeente over de bescherming en de omgang met het erfgoed.

Beschermd erfgoed

Op verschillende manieren kan waardevol erfgoed worden beschermd. Het meest bekend zijn de Rijksmonumenten. Daarnaast zijn er de gemeentelijke monumenten en de beeldbepalende objecten. Naast gebouwde monumenten zijn er ook archeologische monumenten.

Hier leest u meer over deze drie vormen van bescherming van erfgoed

Meer weten over de geschiedenis van het Wassenaarse erfgoed: raadpleeg dan het Verhaal van Wassenaar

Vragen?

Heeft u vragen over cultureel erfgoed? Stuur dat een e-mail naar erfgoed@wassenaar.nl