Pagina aangepast op 21 december 2023

Gemeente Wassenaar gaat over op een andere manier van afval ophalen. De afvalwagen die uw afval ophaalt krijgt een nieuw laadsysteem.

Nieuw laadsysteem: zijbelading

Met zijbelading worden de minicontainers niet meer met de hand aan de achterkant van de inzamelwagen geleegd. De wagen rijdt langs de minicontainers die aan de straatkant klaar staan, pakt deze op met een ‘mechanische’ arm aan de zijkant van de wagen en leegt ze. De minicontainers worden vervolgens op de aangeboden plek teruggezet. Op deze manier zijn er minder medewerkers per wagen nodig en kunnen we meer minicontainers per dag legen. Door deze nieuwe werkwijze besparen we kosten. Met deze kostenbesparing houden we de afvalstoffenheffing voor u zo laag mogelijk.

Het systeem van zijbelading werkt bijna automatisch. Daarvoor moeten de containers in een nette rij langs het trottoir staan. Voor elke woning maken wij daarom een eigen aanbiedplaats. We markeren de plek bij enkele onduidelijke gevallen met een bord en/of belijning. 

Stap voor stap invoeren

We gaan hierbij over met een gefaseerde invoering van zijbelading. Dit betekent dat we per deel van Wassenaar overgaan op zijbelading en niet overal tegelijk in heel Wassenaar. De gemeente wil begin 2024 in een deel van Wassenaar zijbelading hebben ingevoerd.

Nieuwe aanbiedplekken voor het afval

Bij sommige huizen verandert de plek waar de containers op de inzameldag moeten staan. We proberen overal een logische plek te kiezen. Alle plekken voldoen aan speciale regels. Het is belangrijk dat uw plek zo dicht mogelijk bij uw huis is. Dat is niet altijd mogelijk omdat in sommige straten maar weinig ruimte is. 

Aanbiedplaatsen voorstel

Op 25 september en 24 oktober 2023 organiseerden we daarom een inloopavond in het bedrijfsrestaurant van het Gemeentekantoor in Wassenaar. Tijdens deze inloopavond konden inwoners hun mening geven of een suggestie doen. 

Inspraak en zienswijzen gebied: Oud-Wassenaar, De Paauw, Drie Papegaaien

Voor de gebieden Oud-Wassenaar, De Paauw en Drie Papegaaien is het ontwerpbesluit gereed. Dit betekent dat de gemeente en Avalex de eerste feedback en suggesties van bewoners zoveel mogelijk heeft verwerkt en is gekomen tot een herzien voorstel. Hiervoor is de inspraak periode gestart. De inspraak periode duurt van 22 december 2023 tot 16 februari 2024. De bewoners in deze gebieden worden met een brief op de hoogte gesteld. 

Tijdens deze procedure kunt u nogmaals uw mening geven over het plan. Dat heet een zienswijze. Zienswijzen kunnen leiden tot veranderingen in het plan. De zienswijzen en onze reacties daarop voegen wij samen in een rapport. Dit rapport gebruiken wij voor het definitief vaststellen van de nieuwe aanbiedplaatsen. De indieners van zienswijzen ontvangen een brief met onze reactie, waarin staat wat er met hun zienswijze is gedaan. In die brief leggen we ook uit hoe u in beroep kunt gaan bij de Raad van State mocht u het niet eens zijn met het besluit.

Hoe gaat het daarna verder?

Na de inloopavonden en de schriftelijke reacties van de zienswijzen maken wij het plan voor de nieuwe plekken af. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de opmerkingen en suggesties die wij krijgen. Begin 2024 hopen we te starten met zijbelading in de gebieden Oud-Wassenaar, De Paauw en Drie Papegaaien. De overige delen volgen in 2024. Zodra uw wijk aan de beurt is informeren we u verder.
Heeft u input gegeven? Dan danken wij u daarvoor. Bewoners in de gebieden Oud-Wassenaar, De Paauw en Drie Papegaaien ontvangen binnenkort nog een persoonlijke reactie. Voor tussentijdse updates en meer informatie over zijbelading kunt u onze website in de gaten houden.