Wet voorkeursrecht gemeenten

Het college van B&W van Wassenaar heeft besloten de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in te zetten. Op  4 juli 2023 hebben zij op grond van artikel 6 Wvg  het perceel Lange Kerkdam 1 en de percelen gelegen ten noorden van de Maaldrift aan weerszijden van de Oude Trambaan aangewezen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

De gemeente wil voorkomen dat het perceel Lange Kerkdam 1 en de gronden net ten noorden van de Maaldrift aan weerszijden van de Oude Trambaan worden vervreemd en dat de gemeente grip op de ontwikkeling van het gebied rond Lange Kerkdam en in de Groene Zone verliest. Om die reden is het gewenst vervroegd gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Eigenaren van de betreffende percelen moeten deze eerst aan de gemeente Wassenaar te koop aanbieden als men wil verkopen. Het college legt het voorstel voor dit aanwijzingsbesluit aan de raad voor. Alle relevante stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis, Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

Het besluit van de raad (19 september 2023) is bekendgemaakt bij belanghebbenden en is gepubliceerd op 20 september in het Gemeenteblad.