De gemeente Wassenaar wil meer vrijheid en minder regels voor bewoners, gebruikers en ondernemers bij de aanvraag van vergunningen voor bebouwing of (gevel)reclame. Daarom heeft de gemeenteraad op 19 april 2017 besloten om na een proefperiode en een evaluatie een welstandsvrij gebied aan te wijzen. De begrenzing hiervan staat aangegeven op het kaartje.

Kaart waarin het gebied staat aangegeven waarin welstandsvrij gebouwd mag worden.
Welstandsvrij gebied

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u een aanvraag voor omgevingsvergunning indient, beoordeelt de commissie voor Welstand en Cultureel Erfgoed (hierna: WCE) of voldaan wordt aan de richtlijnen in het “Handboek welstand en beeldkwaliteit Wassenaar”. In het welstandsvrije gebied worden plannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is niet langer op welstandsaspecten beoordeeld.

Drie categorieën omgevingsvergunningen zijn hiervan uitgezonderd:

  1. omgevingsvergunningen die betrekking hebben op cultuurhistorisch waardevolle en zeer waardevolle objecten; de adressen staan in bijlage D bij deel 3 van band II van het handboek.

  2. ontwikkelingen die in strijd zijn met het bestemmingsplan en waaraan alleen kan worden meegewerkt via artikel 2.12, eerste lid onder a, sub 3 van de WABO en

  3. ontwikkelingen waarvan de gemeente zelf opdrachtgever is.

Voor deze situaties vindt de gebruikelijke beoordeling door de WCE plaats.

Voor het aanwijzen van een welstandsvrij gebied is de welstandsnota (“Handboek welstand en beeldkwaliteit Wassenaar”, door de gemeenteraad op 28 juni 2004 vastgesteld) aangepast. Het handboek, inclusief wijziging, kunt u inzien via de website www.ropubliceer.nl(externe link). Kies hier voor de optie 'Zoek in lijst met plannen' en klik vervolgens op Welstandsnota 2012.