Global Goal 16 richt zich op het verminderen van alle vormen van geweld, aanpak corruptie, zorgen voor effectieve, verantwoordelijke en transparante instellingen en voor responsieve, participatieve en representatieve besluitvorming, toegang tot informatie en bescherming van vrijheden. Vreedzame en rechtvaardige samenleving voor iedereen en effectieve, verantwoordelijk en inclusieve instellingen.

Wat doen wij?

Veiligheid en contact met inwoners maken integraal onderdeel uit van ons beleid.

Veiligheid doen we samen

De gemeente werkt samen met partners om de veiligheid in Wassenaar te vergroten. Dat doen we bijvoorbeeld met politie, beveiligingsbedrijven, inwoners, bedrijven, instellingen, woningcorporaties en met wijk- en buurtverenigingen. Stuk voor stuk spelen ze een belangrijke rol in het voorkomen en het snel detecteren van onveilige situaties en zijn ze belangrijk bij het opsporen van daders.

Uitbreiding team van handhavers

De gemeente heeft haar team van handhavers uitgebreid van drie naar vijf handhavers. Hiermee heeft de gemeente nog meer ogen en oren op straat en kunnen we sneller het gesprek aan gaan en waar nodig boetes uitdelen. De handhavers werken nauw samen met de politie, waardoor ze elkaar versterken en ze een grotere bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van Wassenaar.

Extra aandacht voor ondermijning en woninginbraken

De gemeente richt zich extra op het bestrijden van ondermijning en woninginbraken. Ondermijning vindt plaats wanneer de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Het is een sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven, de veiligheid van bestuurders en ambtenaren en kan leiden tot de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken. Woninginbraken zijn hardnekkig probleem in Wassenaar en hebben een grote impact op de slachtoffers.

Voor beide onderwerpen stelt de gemeente integraal beleid op: samen met politie en andere samenwerkingspartners brengen we in kaart wat iedereen al doet en hoe we elkaar kunnen versterken.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een overkoepelend thema bij de ontwikkeling en uitvoering van de strategische agenda van Wassenaar. Het college heeft in 2019 de nota inwoner-participatie ‘Zo werken we samen in Wassenaar’ opgesteld. Om deze visie te concretiseren, voeren we in 2021 het plan van aanpak uit dat eind 2020 wordt afgerond. In dit plan van aanpak is de wijze waarop de visie tot uitvoering kan worden gebracht inzichtelijk gemaakt met onder andere concrete acties, kennisontwikkeling en middelen om samen te werken aan een fijne woon- en werkomgeving.

De gemeente Wassenaar steunt en stimuleert inwoners die mee willen denken, werken en doen. Daartoe wordt participatie van inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties nadrukkelijk opgezocht, van beleidsvorming tot aan uitvoering. De inwoner wordt in een vroegtijdig stadium betrokken bij het beleid. Daarbij wordt ook ruimte gelaten aan andere opvattingen en discussie. Per project of programma(onderdeel) wordt bepaald op welke wijze participatie vorm krijgt.

Het is voor de gemeente belangrijk te weten wat er leeft onder de inwoners, wat ze belangrijk vinden, wat ze anders willen zien. Daarom doet de gemeente mee aan projecten zoals www.waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast experimenteert de gemeente ook met flitspeilingen.
Hiermee wordt een representatief deel van de Wassenaarders naar hun mening gevraagd.
In hele korte tijd levert dat een goed beeld op hoe de inwoners ergens tegenaan kijken.

Communicatie

Het woord communicatie komt voort uit het Latijn: communicare en slaat terug op "iets gemeenschappelijk maken”. En dit is dan ook de kern bij goede communicatie, namelijk omgevingsbewust werken: integraal het zoeken en vinden van samenhang. Daarom is communicatie onderdeel van ons beleid. We maken daarbij gebruik van verschillende kanalen, zoals de website, De Wassenaarse Krant, huis-aan-huisbrieven en social media.