Het drukke (vracht)autoverkeer is een veel besproken onderwerp in de Wassenaarse samenleving en de meningen over oorzaken en oplossingen lopen hierover uiteen. Om tot gedegen en gedragen oplossingsrichtingen te komen, heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV in opdracht van de gemeente een verkeersonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is bedoeld om de ervaren verkeersdrukte en de hoeveelheid doorgaand verkeer te objectiveren en meer in overeenstemming te brengen met de draagkracht van het Wassenaarse wegennet. 

Participatie

Het verkeersonderzoek is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. Hiervoor is een werkgroep geformeerd waaraan namens de inwoners en ondernemers Keer Verkeer, Ondernemend Wassenaar, Vrienden van Wassenaar, Fietsersbond en de hulpdiensten hebben deelgenomen. Met een webinar en een online enquête zijn alle inwoners direct betrokken bij het onderzoek. 

Van onderzoek naar realisatie

In september 2021 heeft de gemeenteraad het rapport Verkeersonderzoek Wassenaar vastgesteld waarbij de volgende beslispunten zijn bekrachtigd:

 • De vijf kansen uit het verkeersonderzoek Wassenaar d.d. 27 mei 2021 vaststellen als uitgangspunten voor een realisatieplan richting het jaar 2030:
  • Verminderen interne autoverplaatsingen in Wassenaar en verbeteren verkeersveiligheid van de langzame verkeerdeelnemer
  •  Alternatieven voor doorgaand verkeer op de relatie Den Haag –Wassenaar – Katwijk en vice versa 
  • Alternatieven voor verkeer op de relatie Leiden – Wassenaar –A44/N44 en vice versa
  •  Het verkeer evenwichtig verdelen over de wegen
  • Lokaal maatwerk leveren voor verkeersveiligheid en aandachtspunten (aangedragen in enquête, kennissessie en website)
 • Extra aandacht schenken aan verkeersveiligheid bij scholen en hier in de nadere uitwerking ook aandacht aangeven.
 • Het vergroten van de verkeersveiligheid en verbeteren van een snelle verkeersafwikkeling ter vermindering van filevorming op de rotonde Rozenplein.
 • Verder ontmoedigen toegang toekomstige 30 km/u wegen uitvoeren als proef.
 • Realiseren van quick wins.

Realisatieplan ter inzage

In het realisatieplan Verkeer zijn de vijf kansen uitgewerkt en vertaald naar concrete projecten. Voor de exacte invulling en inrichting van alle projecten worden participatietrajecten met direct betrokkenen opgezet maar eerst wil de gemeente de bewoners graag betrekken bij het gehele realisatieplan. 
Op verzoek van de raad en aansluitend op de landelijke trend, wordt wel een onderzoek gestart naar het terugbrengen van de maximum snelheid naar 30 km/u binnen de bebouwde kom.

Het realisatieplan heeft van 4 februari tot 18 maart 2022 ter inzage gelegen. De reacties zijn verwerkt in een nota van beantwoording. Het realisatieplan is aangepast aan het nieuwe coalitieakkoord. Het herziene realisatieplan is door de gemeenteraad op 9 mei 2023 vastgesteld.

Webinar

Op 25 november 2020 organiseerde de gemeente een webinar over het verkeer in Wassenaar. Tijdens dit webinar werden de kijkers bijgepraat over het verkeersonderzoek en gaf hoogleraar Marco te Brömmelstroet een andere kijk op het verkeer in Wassenaar. 

Kijk het webinar terug

Bekijk de interactieve kaart