Voor sommige activiteiten aan een rijks- of gemeentelijk monument is geen vergunning nodig. Het gaat om activiteiten waarbij er geen monumentale waarden worden aangetast. 

Erfgoedadviseur

Neem al tijdens de planvorming contact op met een erfgoedadviseur van de gemeente. De erfgoedadviseurs kan deskundig adviseren en vooraf duidelijkheid geven of in uw geval wel of geen vergunning nodig is. De erfgoedadviseurs is per e-mail te bereiken via erfgoed@wassenaar.nl.

Vergunningsvrije onderhoudswerkzaamheden

Gewone onderhoudswerkzaamheden aan monumenten zijn vergunningsvrij. Onder dit onderhoud worden werkzaamheden verstaan die bedoeld zijn om te behouden wat er is, zonder wijziging van materiaalsoort, vorm, detaillering, profilering en kleur. Enkele voorbeelden van vergunningsvrije activiteiten zijn:

 • Overschilderen houtwerk in dezelfde kleur (zonder het hout kaal te halen)
 • Plaatselijk metselwerk en/of voegwerk herstellen met dezelfde voeg en zelfde samenstelling voegspecie
 • Plaatselijk pleisterwerk herstellen
 • Enkele slechte dak- of leipannen vervangen
 • Kozijnen, ramen en/of deuren plaatselijk herstellen of aanlassen
 • Defecte goten of hemelwaterafvoer herstellen
 • Dun isolatieglas plaatsen in de bestaande roeden en profilering, ter vervanging van niet-historisch glas

Inpandige vergunningsvrije werkzaamheden

Gaat u inpandig iets veranderen dan is het van belang te weten of er monumentale waarden worden aangetast. Als na contact met de erfgoedadviseur is vastgesteld dat de werkzaamheden geen monumentale onderdelen betreffen en er geen constructieve ingrepen in het casco nodig zijn, heeft u geen vergunning nodig. Een paar voorbeelden zijn:

 • Het vervangen van een niet monumentale keuken, sanitair of cv-installatie
 • Het verwijderen van recent geplaatste scheidingswanden of verlaagde plafonds
 • Het verbouwen van het interieur van een recente aanbouw (van na 1965)

Vergunningsvrij in beschermde gezichten

Als u een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht heeft dat geen beschermd monument is, zijn ook voor u een aantal kleine werkzaamheden vergunningsvrij. Meer informatie over deze activiteiten vindt u in bijlage II, artikel 2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.  
Enkele voorbeelden:

 • Gewoon onderhoud en
 • Inpandige zaken die niet het casco of de constructie betreffen.

Daarnaast een aantal bouwactiviteiten aan de achtergevel of in het gebied loodrecht achter de achtergevel:

 • Wijzigen raam- of deurkozijn in de achtergevel
 • Plaatsen van zonnecollector op het achterdakvlak 
 • Plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

Meer informatie

Bekijk meer informatie over het al dan niet nodig hebben van een omgevingsvergunning op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Meer informatie over vergunningsvrij leest u ook op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.