Global Goal 12 richt zich op duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, duurzame praktijken bij overheidsopdrachten. En daarnaast op het tegengaan van voedselafval en -verspilling, beperken van afvalproductie via preventie en hergebruik,  verantwoord beheer van afvalstoffen en terugdringen van verontreiniging. Verduurzamen van consumptie- en productiepatronen.

Wat doen wij?

De gemeente Wassenaar zet actief in op het verduurzamen van consumptie en productiepatronen.

Afval

Verlagen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval van 240 kilogram per inwoner per jaar in 2014 naar maximaal 30 kilogram per inwoner per jaar in 2025.

Wonen en bouwen

Bij toekomstgerichte bestemmingsplannen wordt er gestuurd om onder andere ruimte voor duurzaamheid te bieden. Daarnaast wordt bij de nieuwe bouwinitiatieven gestreefd om meer dan de wettelijke normen voor duurzaam bouwen te hanteren.  

Duurzaam inkoopbeleid

We streven ernaar om alles duurzaam in te kopen.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Om invulling te geven aan de ambitie ‘Wassenaar energieneutraal 2050’, zal er worden gestart met de concrete verduurzaming van twee à drie panden. Deze worden op basis van logische criteria geselecteerd. In 2021 zal er een raadsvoorstel komen om met de verduurzaming van deze panden aan te vangen.

Multifunctionele sporthal Dr. Mansveltkade

Het Definitief Ontwerp voor de energie neutrale hal wordt vierde kwartaal 2020 vastgesteld. Hiervoor worden o.a. naar verwachting 350 zonnepanelen geplaatst op de hal. In het eerste kwartaal 2021 zal gestart worden met de bouw van de sporthal in Wassenaar en aan het einde van 2021 wordt deze opgeleverd.

Cultureel erfgoed

Erfgoed als kans en katalysator inzetten bij duurzaamheid. De raad heeft gevraagd om de plaatsing van zonnepanelen een extra impuls te geven door regelgeving te vereenvoudigen. Verdere ontwikkeling van beleid moet integraal worden vormgegeven in samenhang met het behoud van de Structuurvisie en het provinciale en Rijksbeleid. Hierin wordt erfgoed steeds vaker ingezet als kans en katalysator bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.

Fairtrade gemeente

Wassenaar is sinds 2013 een Fairtrade Gemeente. Dat betekent dat inwoners, winkels, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid samen zorgen voor zoveel mogelijk eerlijke handel. De werkgroep Fairtrade Gemeente Wassenaar werkt samen met Bibliotheek Wassenaar-Voorschoten, De Wassenaarse Krant, Eerlijk Winkelen, Vrijwilligers Centrale Wassenaar, Ondernemend Wassenaar en Wereldwinkel Wassenaar. De werkgroep onderhoudt ook het contact met gemeenten in de regio die Fairtrade Gemeente zijn of willen worden.