Wat is het?

Een subsidie is een (tijdelijke) financiële bijdrage. De gemeente verstrekt subsidie aan organisaties die bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelen. Voorbeelden van deze doelen zijn: ‘kinderen groeien gezond en veilig op’ en ‘er is een divers kunst en cultuur aanbod voor bewoners en bezoekers’. Ook moeten de activiteiten voornamelijk gericht zijn op de inwoners van Wassenaar.

De gemeente maakt onderscheid in structurele (meerjarige) subsidie en jeugdledensubsidie.

Het subsidieplan 2021-2024 kunt u vinden op de website van officiële bekendmakingen(externe link)

En in de algemene verordening(externe link) leest u de juridische uitgangspunten voor zowel de gemeente als de aanvrager.

Fonds Wassenaar

“Vanaf 1 januari 2021 geeft de gemeente Wassenaar geen incidentele subsidie meer. Vanaf 2021 geeft de gemeente jaarlijks een bedrag, het bedrag dat nu was gereserveerd voor eenmalige subsidies, aan Fonds Wassenaar. Fonds Wassenaar is een nieuw en onafhankelijk lokaal fonds waar stichtingen, verenigingen en groepen inwoners kunnen aankloppen voor financiële ondersteuning of advies. Wilt u eenmalige bijdrage voor uw idee, project of activiteit aanvragen? Kijk dan op www.fondswassenaar.nl(externe link) voor meer informatie.”

Hoe werkt het?

Uw subsidieaanvraag, hoe loopt dit proces?

Aanvragen door organisaties: Tussen 1 juli tot en met 15 september

 • Organisaties doen de aanvraag digitaal
 • Ons administratieve ‘team subsidies’ kijkt na of alle documenten zijn toegevoegd en vraagt aan u om extra informatie als dat nodig is

Beoordeling van de aanvragen per thema door beleidsmedewerkers: september – oktober

 • De beleidsmedewerkers beoordelen of de aanvraag
  • inhoudelijk duidelijk en compleet is, en
  • voldoet aan de eisen zoals die in het subsidieplan en de – verordening staan, en
  • past binnen het beschikbare budget (in combinatie met alle andere aanvragen)

Technische afhandeling van de aanvragen: november – december

 • Nadat de Raad het budget heeft vastgesteld kunnen de subsidiebeschikkingen en betalingen worden gemaakt. Het streven is om u zo spoedig mogelijk te informeren maar de ervaring leert dat dit proces circa 6 weken duurt.

Verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie en de vaststelling van de subsidie.

Algemene voorwaarden 
Bij subsidies tot en met € 5.000 vindt de vaststelling bij de toekenning van de subsidie plaats. Wel zal er uit deze groep steekproefsgewijs om verantwoording gevraagd worden. 
Bij een jaarlijkse subsidie hoger dan € 5.000 dient de u uiterlijk 22 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in te dienen bij de gemeente. Deze ‘vaststelling’ dient u zelf aan te vragen binnen deze termijn. Hiervoor moet u een inhoudelijk verslag aanleveren (waaruit blijkt in hoeverre de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, hebben plaatsgevonden) en een financieel verslag (met in ieder geval de eindafrekening van de activiteit, waarin is toegelicht aan welke kostenposten de subsidie is besteed).
Bij subsidies van boven de € 50.000 moet u daarnaast ook een resultatenrekening met toelichting, een balans  van het (het einde van het) afgelopen jaar en een onafhankelijke accountantsverklaring mee te sturen. 

Bijzondere voorwaarden
Daarnaast is het mogelijk dat er in uw subsidiebeschikking aanvullende voorwaarden zijn opgenomen. Hier moet u uiteraard ook afdoende op ingaan bij het afleggen van de verantwoording.
 

De doorlooptijd van subsidie

De doorlooptijd voor subsidies vanaf € 5.000 is 3 jaar: 

 1. het jaar waarin u de aanvraag doet;
 2. het jaar waarin u subsidie krijgt als deze is toegekend en;
 3.  het jaar waarin u verantwoording moet afleggen over de toegekende subsidie.

Als u een subsidie tot en met € 5.000 ontvangt verloopt iets anders maar is ook de doorlooptijd 3 jaar: 

 1. het jaar waarin u de aanvraag doet;
 2. het jaar waarin u subsidie krijgt als deze is toegekend, deze wordt direct vastgesteld en;
 3. het jaar waarin de gemeente steekproefsgewijs uw om verantwoording kan vragen.

Wat heb ik nodig?

Tijdens de aanvraag moet u een aantal documenten bijvoegen. Welke dit zijn, hangt af van het type subsidie en de hoogte van het bedrag dat u aanvraagt.

Structurele subsidie tot en met € 5.000:

 1. Een projectplan met daarin
  • Een beschrijving van de activiteiten (activiteitenplan) waarvoor u de subsidie aanvraagt;
  • Een beschrijving van de doelstelling(en) en resultaten die u met de activiteit(en) nastreeft;
  • Een beschrijving van het belang dat de gemeente of haar inwoners hebben bij deze activiteiten.
 2. Een begroting. Oftewel een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven voor de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.

Structurele subsidie van € 5.000,01 tot en met € 50.000:

 1. Een projectplan met daarin
  • Een beschrijving van de activiteiten (activiteitenplan) waarvoor u de subsidie aanvraagt;
  • Een beschrijving van de doelstelling(en) en resultaten die u met de activiteit(en) nastreeft;
  • Een beschrijving van het belang dat de gemeente of haar inwoners hebben bij deze activiteiten.
 1. Een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.
 2. Een overzicht van de samenstelling van het bestuur.

Structurele subsidie vanaf 50.000,01:

 1. Een projectplan met daarin
  • Een beschrijving van de activiteiten (activiteitenplan) waarvoor u de subsidie aanvraagt;
  • Een beschrijving van de doelstelling(en) en resultaten die u met de activiteit(en) nastreeft;
  • Een beschrijving van het belang dat de gemeente of haar inwoners hebben bij deze activiteiten.
 2. Een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.
 3. Een overzicht van de samenstelling van het bestuur.
 4. De stand van de algemene of egalisatiereserve of andere voorziening(en) op het moment van de aanvraag

Ontvangt u op dit moment geen subsidie dan vragen wij ook om:

 • De laatst opgemaakte jaarrekening of de balans van de staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, als deze documenten ontbreken, een verslag over de financiële positie van de aanvrager op het moment van de aanvraag.
 • Een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de meest actuele versie van de statuten.

Indien u als stichting of organisatie de aanvraag doet, voeg dan de volgende bijlages ook toe:

 1. Een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de meest actuele versie van de statuten.

Jeugdledensubsidie

 1. Een overzicht van het aantal jeugdleden (dit zijn leden tot 18 jaar) per 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd;
 2. Vraagt u voor het eerst jeugdledensubsidie aan? Voeg dan ook een gewaarmerkt exemplaar van de oprichtings- of stichtingsakte toe, waarin zijn opgenomen de statuten, het huishoudelijk reglement en de bestuurssamenstelling.

Wat moet ik doen?

 • Met een aantal korte vragen verwijzen wij u naar het juiste formulier;
 • U doorloopt de digitale vragenlijst;
 • U voegt de gevraagde documenten bij;

Wat gebeurt er daarna?

 • U ontvangt een bevestiging van ontvangst en u kunt een kopie van uw aanvraag downloaden;
 • Team subsidies kijkt of de aanvraag compleet is en vraagt u om extra informatie als dat nodig is;
 • Een beleidsmedewerker beoordeelt of uw aanvraag inhoudelijk duidelijk en compleet is; voldoet aan de eisen zoals die in het subsidieplan en de verordening staan; en past binnen het beschikbare budget (in combinatie met alle andere aanvragen)
 • In december ontvangt u het besluit van de gemeente. Dat is nadat de gemeenteraad de begroting , inclusief het totaal beschikbare subsidiebudget, heeft vastgesteld.

Wanneer krijg ik het besluit van de gemeente?

 • Bij een structurele subsidie ontvangt u in december het besluit van de gemeente. Dat is nadat de gemeenteraad de begroting , inclusief het totaal beschikbare subsidiebudget, heeft vastgesteld.
 • Bij een jeugdledensubsidie ontvangt u rond juni het besluit van de gemeente.

Tip! Als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag, van de gemeente of een mede bestuurslid, dan bieden de digitale overlegplatforms mogelijkheden. U kunt dan met de functie ‘scherm delen’ gezamenlijk de aanvraag invullen.

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl(externe link)

De gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of eHerkenning aanvragen? kijk dan op www.eherkenning.nl(externe link)

In de periode tussen 1 juli tot 15 september kunt u een aanvraag indienen voor een structurele subsidie.

In de periode van 1 januari tot 1 april kunt u een aanvraag indienen voor jeugdledensubsidie.

U doet de aanvraag digitaal.

Heeft u vragen? Voor technische en administratieve vragen kunt u terecht bij Team Subsidies, bereikbaar via subsidies@wassenaar.nl

Voor beleidsinhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met uw vaste beleidsmedewerker. Weet u niet wie dat is? Vraag het aan Team Subsidies.

Het is niet meer mogelijk om structurele subsidie aan te vragen.

WS-2240 Subsidie aanvragen

Heeft deze informatie u geholpen?