Structuurvisie Wassenaar 2025 ‘Landgoed aan zee’ vastgesteld

Op 22 maart 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Wassenaar 2025 ‘Landgoed aan zee’ vastgesteld. In deze nieuwe structuurvisie wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke visie voor Wassenaar in 2025 geschetst.

In de afgelopen periode is met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden intensief samengewerkt aan een nieuwe structuurvisie voor Wassenaar. In diverse (droom)bijeenkomsten, gesprekken en schriftelijke consultaties is gewerkt aan een gedeelde en gedragen ruimtelijke visie. Een belangrijke rode draad is dat de huidige ruimtelijke kwaliteit op duurzame wijze behouden blijft en wordt versterkt voor toekomstige generaties.

De structuurvisie is geen eindstation, maar juist een vertrekpunt om samen aan de slag te gaan met ons mooie dorp. In het uitvoeringsprogramma wordt beschreven op welke wijze de visie gerealiseerd wordt. Ook is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen waarbij partijen worden uitgenodigd te investeren om Wassenaar groen en vitaal te houden. Samen zijn we verantwoordelijk voor ons vitale ‘Landgoed aan zee’!

De vastgestelde structuurvisie Wassenaar 2025 is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Voortraject

Na een koersdocument met daarin eerste richtinggevende uitgangspunten voor de visie is een vertaling gemaakt in de ontwerp structuurvisie met de titel ‘Landgoed aan zee’.

Van 29 september tot en met 9 november 2016 heeft de ontwerp structuurvisie ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn vijftien zienswijzen ingediend. Deze zijn samengevat en voorzien van een reactie in de Zienswijzennota (PDF-document 379 kB). Waar daartoe aanleiding was, is de ontwerp structuurvisie op betreffende onderdelen aangepast. Op 22 maart heeft de gemeenteraad de Zienswijzennota en de definitieve structuurvisie Wassenaar 2025 ‘Landgoed aan zee’ vastgesteld.

Vragen?

Heeft u vragen over de structuurvisie dan kunt u die stellen via het e-mailadres structuurvisie@wassenaar.nl of via het algemene telefoonnummer 14 070.

Documenten