Global Goal 6 gaat over veilig en betaalbaar drinkwater, vermindering van verontreiniging, verhogen efficiency waterverbruik, integraal waterbeheer, beschermen en herstellen ecosystemen, bewonersparticipatie. Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaambeheer van water en sanitaire voorzieningen. 

Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) dragen wij bij aan onze zorgplicht om het milieu zo min mogelijk te belasten en de volksgezondheid te verbeteren. Het uitgangspunt is het toewerken naar een klimaat robuuste en duurzame waterketen.

Onderzoek naar het functioneren en klimaatbestendigheid van het rioolstelsel 

In 2019 heeft de raad met het vaststellen van de beleidsmodule Integraal Water-ketenplan (IWKp) 2019-2023 nieuwe beleidsuitgangspunten voor de riolering vastgesteld. Voor het opstellen van de beleidsuitgangspunten is in het samenwerkingsverband waterketen Leidse regio gekeken naar de gehele waterketen. De waterketen gaat over de productie van drinkwater tot de verwerking van afvalwater. Deze samenwerking over de gemeentegrenzen heen is noodzakelijk als wij nieuwe opgaven zoals verstedelijking, klimaatadaptatie en duurzaamheid op willen pakken.  

Een eerste stap om hier invulling aan te geven is om een nieuwe capaciteitsberekening van het totale rioolstelsel op te stellen. Dit is een onderdeel van het Basis rioleringsplan (BRP) dat in 2021/2022 wordt opgesteld. Het doel is om te komen tot een rioolstelsel dat inspeelt op de voorziene opgaven. Aan de hand van dit plan wordt inzichtelijk waar maatregelen onder de grond gewenst of noodzakelijk zijn. 

Samenwerken versterkt de waterketen. Met dit uitgangspunt werken gemeenten, drinkwaterbedrijf Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland samen toe naar een waterketen en waterketenbeheer:

  • Van hoge constante kwaliteit;
  • Met een lage kwetsbaarheid;
  • Functionerend tegen zo laag mogelijke totaal maatschappelijke kosten.

Met het structureel opzetten van samenwerking geven Rijnland en gemeenten invulling aan het Bestuursakkoord Water.

Aandeelhouder Dunea

De gemeente Wassenaar is met 16 gemeentes in Zuid-Holland aandeelhouder van Dunea.

Het doel van Dunea is het voorzien in de behoefte van drinkwater en industriewater zowel binnen als buiten het distributiegebied. Daarbij moet Dunea voldoen aan de eisen van verantwoord natuurbeheer van het toevertrouwde duingebied met de inachtneming van de eisen van een verantwoorde waterwinning. Tevens beheert Dunea andere onderdelen van de waterketen zoals riolering en afvalwaterzuivering zowel binnen als buiten het distributiegebied. Eind 2019 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders er mee ingestemd de infrastructuur en kennis van Dunea verder in te zetten om bij te dragen aan de energietransitie met wat Dunea van nature al in huis heeft: duurzame warmte en koude uit water.