Wat is een Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn kaderstellende en controlerende taak. Zij voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij wordt onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. Dat betekent onder meer dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld worden bereikt en of dit is gebeurd tegen zo laag mogelijke kosten. Het accent bij de onderzoeken ligt op de (maatschappelijke) effecten van het beleid (doeltreffendheid).

Missie en doelen van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is gericht op het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het lokaal bestuur in deze gemeenten. Deze gemeenten hebben in 2005 gezamenlijk een Rekenkamercommissie opgericht en begin 2006 zijn de werkzaamheden gestart.

De doelen zijn dat de uitkomsten van de onderzoeken van de Rekenkamercommissie bijdragen aan:

  • de versterking van de kaderstellende en controlerende functie van de gemeenteraad
  • het zichtbaar maken aan de burgers van Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar op welke manier de doelstellingen van de gemeente ook daadwerkelijk worden bereikt

Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rekenkamercommissie(externe link).