De restauratie aan de buitenzijde van De Paauw is afgerond en het prachtige monument is in ere hersteld. U kunt meer lezen over deze bijzondere restauratie op De restauratie van Raadhuis De Paauw te Wassenaar: een Pruisisch zomerpaleis in ere hersteld – sKBL.

Bestuurscentrum De Paauw

In 2019 is in een participatieproces met omwonenden en bewoners van Wassenaar een aantal mogelijkheden onderzocht voor een duurzame exploitatie. Mede op basis daarvan heeft de gemeenteraad in mei 2020 besloten dat De Paauw in eigendom blijft van de gemeente Wassenaar. In opdracht van de raad zijn de mogelijkheden onderzocht om van De Paauw een volwaardig bestuurscentrum te maken.

Na verder onderzoek, een draagvlakmeting onder de inwoners van Wassenaar en gesprekken met omwonenden heeft de raad in mei 2021 besloten De Paauw te willen gaan gebruiken als bestuurscentrum voor de raad, griffie, college en beleidsambtenaren. En hierbij af te zien van (zoals eerder besloten) een uitbreiding om alle ambtenaren te huisvesten in De Paauw. 

Uit voorgaande participatie kwam naar voren dat een horecafunctie, passend bij het karakter van De Paauw en het park, van toegevoegde waarde is voor de locatie en omgeving. Er wordt onderzocht of het mogelijk is een kleinschalige horecagelegenheid in het pand te accommoderen. Ook wordt op verzoek van de raad een toegankelijkheidsplan opgesteld. De baliefunctie (gemeenteloket) en de buitendienst zullen elders gehuisvest worden.

Als achtergrondinformatie kunt u  een cultuurhistorische verkenning naar het gebouw De Paauw en een onderzoek naar het interieur onderaan deze webpagina downloaden.