Januari 2021

De restauratie aan de buitenzijde van De Paauw is zo goed als afgerond. Hierna is de binnenzijde aan de beurt. Hiervoor wordt onderzocht wat de toekomstige invulling van Raadhuis De Paauw wordt.

Volwaardig bestuurscentrum

In 2019 is in een participatieproces met omwonenden en bewoners van Wassenaar een aantal mogelijkheden onderzocht voor een duurzame exploitatie. Mede op basis daarvan heeft de gemeenteraad in mei 2020 besloten dat De Paauw in eigendom blijft van de gemeente Wassenaar. In opdracht van de raad worden de mogelijkheden onderzocht om van De Paauw een volwaardig bestuurscentrum te maken.

Onder een volwaardig bestuurscentrum verstaan we het huisvesten van nagenoeg alle ambtenaren en het bestuur van de gemeente Wassenaar. Dat komt neer op ca. 150 medewerkers, waarvoor ca. 75 werkplekken worden voorzien. De lessen uit de huidige situatie worden hierin meegenomen, we stellen dat plaats- en tijdonafhankelijk werken (dus ook thuis en elders) een wezenlijk onderdeel blijft van het werklandschap. Om deze aantallen werkplekken te realiseren is waarschijnlijk een uitbreiding nodig. Ofwel als aanbouw ter plaatse van ‘de voormalige logeervleugel’, ofwel als losstaande bijbouw ter plaatse van de kwekerij.

Uit voorgaande participatie kwam naar voren dat een horeca functie, passend bij het karakter van De Paauw en het park, van toegevoegde waarde is voor de locatie en omgeving. Dit is dan ook opgenomen als onderdeel van het programma voor het landgoed. Hiervoor worden een drietal locaties onderzocht: in De Paauw zelf, ter plaatse van de kwekerij of achter de kwekerij ter plaatse van de voormalige tuinmanswoning.
De baliefunctie (gemeenteloket) en de buitendienst zullen elders gehuisvest worden.

Parallel aan deze studie is een cultuurhistorische verkenning naar het gebouw De Paauw uitgevoerd. Een samenvattende presentatie kunt u als achtergrondinformatie onderaan deze webpagina downloaden.

Meer informatie

Op deze pagina informeren wij u over de actuele ontwikkelingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie. Dan kunt u een mail sturen naar depaauw@wassenaar.nl.