Global Goal 17 richt zich op effectieve publieke, publiek-private en maatschappelijke samenwerkingsverbanden en op mondiale samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling. Versterking van middelen voor de implementatie en revitalisatie van het mondiale samenwerkingsverband voor duurzame ontwikkeling. 

Wat doen wij?

Om continuïteit en kwaliteit in onze dienstverlening te kunnen bieden, werken wij samen met diverse partners.

Integraal veiligheidsbeleid 

De gemeente Wassenaar staat voor een veilige, gezonde, duurzame en leefbare omgeving waarin bewoners en bedrijven kunnen rekenen op kwalitatief hoge en transparante dienstverlening. De komende periode wordt vooral een accent gelegd op het bevorderen van verschillende vormen van burgerparticipatie, het verder verdiepen van de samenwerking met overige (keten)partners en het concretiseren van de gezamenlijk gedragen doelstellingen en het daarbij invullen van de eigen rol en verantwoordelijkheid.  

Vanwege de beperkte lokale schaalgrootte wordt vooral op regionaal niveau geparticipeerd in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (RIEC, HEIT en RSIV) met waar nodig beleidsafstemming op districtelijk en eenheidsniveau. 

Onderwijsbeleid

Wassenaar bevindt zich in een bijzondere positie als het gaat om de relatie tussen jeugdhulp en passend onderwijs. Voor de inrichting en inkoop van de jeugdhulp is Wassenaar gebonden aan de Haagse regio, voor het passend onderwijs is Wassenaar ingedeeld bij de Leidse regio. Om grip te houden op de ontwikkelingen in beide regio's is Wassenaar trekker van de regionale werkgroep aansluiting onderwijs en jeugdhulp.

Arbeidsmarktregio

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar zijn onderdeel van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. In de praktijk blijken er echter ook veel cliënten geplaatst te worden in andere arbeidsmarktregio’s. Daarom wordt ook aansluiting gezocht bij de Leidse regio en de regio Haaglanden.

Samenwerking Waterketen Regio Rijnland

Samenwerkingsverband van 28 gemeenten, drinkwaterbedrijven Dunea en Oasis en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke zorg voor de gehele waterketen en krachten bundelen.

  • Realiseren van de kostenbesparingen in het beheer van de waterketen;
  • Verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen;
  • Verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.

Veiligheidsregio Haaglanden

De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.

De ambities met betrekking tot de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden staan op hoofdlijnen beschreven in het Regionaal Beleidsplan Haaglanden.

Gemeenschappelijke afdeling Werk en Inkomen

Per 1 januari 2012 zijn de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de werkzaamheden en dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen door de gemeente Leidschendam-Voorburg te laten verzorgen.