Samen met inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers werken we aan nieuw parkeerbeleid. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat we een goede balans vinden tussen parkeren, groen en spelen in zowel nieuwe als bestaande wijken.

Wat?

Parkeerbeleid gaat over parkeren in woonwijken, het parkeren van werkbusjes, invaliden parkeerplekken, parkeertarieven, parkeervergunningen en fietsparkeren. Parkeren is belangrijk voor de bereikbaarheid van Wassenaar, maar kan ook voor overlast zorgen. Daarom willen we nieuw parkeerbeleid maken waarin we ons richten op deze onderwerpen.

Waarom?

Het huidige parkeerbeleid is verouderd en houdt te weinig rekening met een goede balans tussen parkeren en groen in zowel nieuwe als bestaande wijken. Deze balans vraagt om creatieve mobiliteits- en parkeeroplossingen en daarmee een toekomstbestendig parkeerbeleid.

Hoe?

In augustus 2023 konden inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers via een enquête verbeterpunten aangeven over het parkeerbeleid. Daarnaast houden we interviews met belangenorganisaties en experts. Ook doen we een parkeerdrukonderzoek in de hele gemeente. Op deze manier kunnen we op basis van goede informatie nieuw parkeerbeleid uitwerken.

Bekijk de resultaten van de enquête 

Wanneer?

  • November 2022: een bestuurlijk plan van aanpak (uitgangspunten parkeerbeleid) is vastgesteld door de gemeenteraad. 
  • Mei 2023: opdracht van gemeente Wassenaar aan bureau Goudappel voor nieuw parkeerbeleidsplan. 
  • Medio augustus 2023: in deze maand komt de enquête online waarop iedereen verbeterpunten kan delen, tot en met 18 september.
  • Oktober/november 2023: inwoners, ondernemers en andere belangstellenden denken en beslissen mee via een externe klankbordgroep.
  • December 2023: de gemeenteraad stelt de uitgangspuntennotitie parkeerbeleid (Goudappel BV november 2023) in relatie tot het plan dorpskern vast. 
  • Eerste kwartaal 2024: de gemeenteraad behandelt het ontwerp parkeerbeleidsplan en geeft dit vrij voor de inspraak. 
  • Tweede kwartaal 2024: het college van burgemeester en wethouders legt het parkeerbeleidsplan definitief voor aan de raad ter vaststelling.

Deze planning kan nog afwijken.