Opvang asielzoekers Duinrell

Verlenging opvang asielzoekers landgoed Duinrell tot en met 12 maart 2028

In Nederland is nog steeds een nijpend tekort aan reguliere opvangplekken voor asielzoekers en moet gebruik gemaakt worden van (crisis)noodopvang. Daarom heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij de gemeente Wassenaar een verzoek ingediend voor verlenging van de opvangperiode van asielzoekers op Landgoed Duinrell tot en met 12 maart 2028. Mede op basis van de goede samenwerking met COA en Duinrell en ingegeven door ervaringen uit het verleden, staat het college van Burgemeester en Wethouders hier positief tegenover. 

Positieve en goede samenwerking

De gemeente Wassenaar, het COA en Duinrell hebben al vanaf 2007 samengewerkt als het gaat om tijdelijke winteropvang van asielzoekers op landgoed Duinrell. Momenteel maakt het COA wederom gebruik van een deel van landgoed Duinrell voor opvang van asielzoekers tot en met 12 maart 2028. In de afgelopen jaren is er goed samengewerkt door de gemeente, het COA en Duinrell.

Burgemeester Leendert de Lange: ”In de zomer van 2020 is de verlenging van de opvang in de zomer goed verlopen. We zijn trots dat Wassenaar op deze wijze wederom een mooie bijdrage kan leveren aan het oplossen van de huidige asielopvangcrisis. Waarbij alle partijen zich optimaal zullen inspannen om de opvang zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Het is mooi om te zien dat betrokken inwoners helpen bij het geven van taalles, het leren fietsen of het begeleiden van een potje voetbal. Dit zorgt voor onderlinge verbinding en draagvlak.”

De gemeente heeft aanvullende afspraken gemaakt met het COA. Zo worden alleen kansrijke asielzoekers geplaatst of mensen die reeds vergunninghouder (statushouder) zijn in afwachting van een woning.

Toezicht en veiligheid

Het COA en de gemeente treffen maatregelen om de veiligheid op de locatie en in de omgeving te waarborgen. Zo is er 24 uur per dag beveiliging van Duinrell en zijn overdag medewerkers van het COA aanwezig. Er is nauwe samenwerking en frequent overleg met de politie en is een vaste wijkagent betrokken bij de opvang.