Historische parken weer zichtbaar

Ruim drie jaar geleden zijn de eerste herstelwerkzaamheden aan de historische parken De Paauw en Backershagen uitgevoerd. Na het snoeien, kappen en opruimen van verwilderd en versleten groen is begonnen met de (her)inrichting van beide parken. De herinrichting vindt plaats aan de hand van beplantingsplanning waarbij de gemeente uitgaat van het historische beeld van anderhalve eeuw geleden. De afgelopen jaren zijn er ruim 300 bomen en meer dan 2.500 struiken geplant. Ook zijn de wandel- en fietspaden op basis van historisch kaartmateriaal hersteld. Hierdoor zijn de parkstructuren van anderhalve eeuw geleden weer zichtbaar.

Laatste herstelwerkzaamheden

Dit jaar vinden de laatste herstelwerkzaamheden plaats. Voor park De Paauw gaat het om de aanleg van een brug achter de Prinsessetuin en het vervangen van twee wandelbruggen. Voor park Backershagen gaat het om de aanleg van een nieuwe brug ter hoogte van de Ezelsweide en het herstel van de mosheuvels.

Plannen voor de komende jaren

Ook de komende jaren zet de gemeente Wassenaar in op herstel van haar historische buitenplaatsen. Het herstelplan voor park Rust en Vreugd is afgerond. Met de eerste herstelwerkzaamheden wordt nu begonnen. Deze uitvoering vindt plaats in overleg met de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE). De cultuurhistorische waarde van het landschapspark en in het bijzonder het park zoals dat in de periode Van Aken (1846-1904) tot stand is gekomen, is leidend bij het herstel van het park. Bij de herstelmaatregelen wordt rekening gehouden met de huidige natuurwaarden van het park zodat er een goede balans komt tussen cultuurhistorie en natuur. 

In het rijtje historische parken in beheer van de gemeente Wassenaar ontbreekt alleen nog park De Wittenburg. Ook voor dit park zijn de voorbereidingen voor het parkherstel gestart. Het cultuurhistorisch onderzoek is inmiddels afgerond. De historische buitenplaats De Wittenburg kenmerkt zich door een gefaseerd tuin- en parkaanleg. Deze tuin- en parkaanleg heeft hoge cultuur- en tuinhistorische waarde vanwege de combinatie van de landschappelijke en de gemengde tuinstijl - voor het oeuvre van tuinarchitecten Copijn en Springer en wegens de beeldbepalende en ensemblewaarde -  en vormt hiermee een belangrijk onderdeel van de landgoederenzone in Wassenaar. De presentatie die gehouden is tijdens de bewonersavond kunt u onderaan de pagina downloaden.