Wat is het?

In Nederlandse dorpen en steden komen steeds meer meeuwen voor. Zij nestelen graag op daken en zoeken voedsel in de omgeving. Helaas kunnen zij daarbij hinder veroorzaken. De hinder doet zich voor tijdens het broedseizoen, van april tot augustus.

Wat moet ik doen?

De gemeente heeft uw hulp nodig om de overlast te verminderen. U kunt hiervoor het volgende doen.

Voer geen vogels 

Alleen bij een strenge winter is een aantal vogels geholpen met wat extra voer. Meeuwen zijn prima in staat zelf hun voedsel te vinden. Met het voorjaar in zicht is het zo niet meer nodig om vogels bij te voeren. Door niet meer te voeren voorkomt u het aanbod van eenvoudig voedsel aan meeuwen.

Maak nestplekken op daken ontoegankelijk 

Eigenaren van woningen kunnen nog meer doen om overlast van meeuwen te voorkomen. Zo kunt u het dak ontoegankelijk maken. Hiermee kunt u het nestelen van meeuwen op daken voorkomen. U kunt bijvoorbeeld pinnen, draden of netten op het dak plaatsen.

Aanvullende informatie

Wet natuurbescherming 

Let u bij het nemen van extra maatregelen wel op de Wet natuurbescherming. Meeuwen zijn in het wild voorkomende vogels. Het zijn wettelijk beschermde dieren. Op basis van de Wet natuurbescherming is het verboden om meeuwen te doden, te verwonden, te vangen of opzettelijk te verontrusten.

Omdat meeuwen beschermde dieren zijn, mag de gemeente geen directe maatregelen tegen de meeuwen ondernemen. Slechts bij een ernstige aantasting van de volksgezondheid kan bij het ministerie van EL&I een ontheffing op de Wet natuurbescherming worden aangevraagd.

Wat doet de gemeente? 

De gemeente heeft zich ten doel gesteld bewoners en woningbouwverenigingen te informeren over de meeuwen. Daarnaast volgt de gemeente de ontwikkelingen van mogelijkheden om de overlast –binnen de grenzen van de Wet natuurbescherming - te beperken.

Heeft deze informatie u geholpen?