Global Goal 14 houdt zich bezig met het tegengaan van verontreiniging veroorzaakt op land, duurzaam beheer kustecosystemen, duurzaam gebruik van maritieme hulpbronnen, en het tegengaan van overbevissing. Bescherming van oceanen en zeeën. 

Blauwe vlag

Sinds 2009 heeft de Wassenaarse Slag de blauwe vlag. De blauwe vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden (en jachthavens) die voldoen aan strenge internationale beoordelingseisen. Dit houdt in dat het strand aan de Wassenaarse slag ook dit jaar weer een veilig strand is met schoon zwemwater.

Revitalisering Wassenaarse Slag

Om een mooi, schoon en gezellig familiestrand voor alle bezoekers te behouden worden de rotonde en de fietsenstalling opgeknapt en de uitstraling van het toegangsgebied van strand verbeterd. De buitenruimte wordt aangepakt zoals onder andere het plaatsen van ondergrondse “houten” afvalbakken, een ontmoetingsbank, vernieuwen van de stoep, e.d. Hiermee wordt voldaan aan de motie van 7 juli 2020 voor verdere aanvulling op de revitalisering van de Wassenaarse Slag.

Onderzoek naar het functioneren en klimaatbestendigheid van het rioolstelsel 

In 2019 heeft de raad met het vaststellen van de beleidsmodule Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 nieuwe beleidsuitgangspunten voor de riolering vastgesteld. Voor het opstellen van de beleidsuitgangspunten is in het samenwerkingsverband waterketen Leidse regio gekeken naar de gehele waterketen. De waterketen gaat over de  productie van drinkwater tot de verwerking van afvalwater. Deze samenwerking over de gemeentegrenzen heen is noodzakelijk als wij nieuwe opgaven zoals verstedelijking, klimaatadaptatie en duurzaamheid op willen pakken.  

Een eerste stap om hier invulling aan te geven is om een nieuwe capaciteitsberekening van het totale rioolstelsel op te stellen. Dit is een onderdeel van het Basis rioleringsplan (BRP) dat in 2021/2022 wordt opgesteld. Het doel is om te komen tot een rioolstelsel dat inspeelt op de voorziene opgaven. Aan de hand van dit plan wordt inzichtelijk waar maatregelen onder de grond gewenst of noodzakelijk zijn.