Global Goal 4 is gericht op goed basis-, voortgezet en hoger onderwijs voor iedereen, toegang tot kinderdagverblijven en een toename van jongeren en volwassenen met relevante technische en beroepsvaardigheden. En ervoor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden opdoen voor duurzame ontwikkeling, mensenrechten, culturele diversiteit, wereldburgerschap en zorgen voor kind- en handicapvriendelijke onderwijsfaciliteiten. Zorgen voor goed en inclusief onderwijs en levenslang leren.

Wat doen wij?

De gemeente hecht veel belang aan hoogwaardig onderwijs en passende zorg. Daartoe werken wij constructief samen met de schoolbesturen van de basisscholen en onze partners in de regio.

Schooladviesdienst (SAD)

In de vormgeving en uitvoering van het lokale jeugd- en onderwijsbeleid vervult de SAD een belangrijke rol. Haar missie is om in samenwerking met de scholen, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, het CJG en de Kinderopvang (VE-locaties) zorg te dragen voor kwalitatief hoogwaardig en goed georganiseerd onderwijs. Door de nauwe betrokkenheid bij de ontwikkelingen op de Wassenaarse basisscholen, kan de SAD eventuele problemen snel duiden signaleren, waardoor zaken in een vroegtijdig stadium kunnen worden opgelost. Dit helpt leerlingen enorm in hun voorbereiding op de toekomst.

Het Wassenaarse integrale onderwijs- en zorgmodel van de SAD is uniek in Nederland en is in 2019 opgenomen als good practise in het rapport van de Onderwijsraad. Ook in er in het najaar van 2019 veel belangstelling geweest vanuit de Tweede Kamer voor voornoemde preventieve en integrale werkwijze.

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

In het kader van dit beleidsonderdeel wordt alleen aandacht besteed aan voorschoolse educatie vanwege de beschikbare capaciteit en middelen. Er wordt gericht op een aanbod van 16 uur per week voorschoolse educatie. De voortdurende professionalisering van de pedagogisch medewerkers is eveneens belegd bij de SAD. Hierdoor is er sprake van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn met het basisonderwijs.

Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen

Kinderen van statushouders worden geplaatst op regulier onderwijs of, indien nodig, in een schakelklas. Met de Wassenaarse scholen zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van deze kinderen. Deze plaatsing wordt gecoördineerd door de SAD.

Wassenaarse Onderwijs Raad, Scholen Collectief Wassenaar, beleid Voortijdig Schoolverlaters

De gemeente Wassenaar neemt actief deel aan de Wassenaarse Onderwijs Raad en het Scholen Collectief Wassenaar (contact met het onderwijsveld). Ook wordt uitvoering gegeven aan het arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters in het kader van het regionaal beleid Voortijdig Schoolverlaters.

Trekker regionale werkgroep aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Wassenaar bevindt zich in een bijzondere positie als het gaat om de relatie tussen jeugdhulp en passend onderwijs. Voor de inrichting en inkoop van de jeugdhulp is Wassenaar gebonden aan de Haagse regio, voor het passend onderwijs is Wassenaar ingedeeld bij de Leidse regio. Om grip te houden op de ontwikkelingen in beide regio's is Wassenaar trekker van de regionale werkgroep aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Daartoe neemt Wassenaar actief deel aan het regionaal overleg passend onderwijs in de Leidse regio.

Lokale educatieve agenda

Aan de lokale educatieve agenda wordt in de Wassenaarse onderwijs raad (WOR) invulling gegeven.

Cultuureducatie

Na beëindiging van de brede regeling combinatiefunctie worden middels de CMK3-regeling middelen ingezet voor cultuureducatie in de scholen, waarbij zal worden samengewerkt met lokale cultuurorganisaties.

Natuur- en milieueducatie

Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt zeker voor kennis over natuur, milieu en duurzaamheid. Meer kennis over natuur, milieu en landschap, maakt je bewust van de omgeving en vergroot de betrokkenheid. Door zelf aan de slag te gaan en in de natuur te zijn, onthouden kinderen wat ze hebben geleerd.

De gemeente Wassenaar werkt ook in 2021 met jong én oud samen aan een duurzame, groene en schone gemeente. Zo stimuleren wij natuur- en milieueducatie door in samenwerking met het onderwijs een lesprogramma te gaan ontwikkelen waarin gebruik gemaakt kan worden van lessen, materialen en excursies.

Daarnaast verzorgen we in samenwerking met partners, gastlessen, workshops en bijeenkomsten waarin we een milieubewuste levensstijl en een duurzame ontwikkeling stimuleren. Bijvoorbeeld op natuureducatie-locaties in het openbaar groen.