Global Goal 13 gaat over het verhogen van de weerbaarheid en aanpassing aan klimaatrisico’s, het verbeteren van menselijke en institutionele vaardigheden voor klimaatadaptie en mitigatie, ook in ontwikkelingslanden. Bestrijden van klimaatveranderingen en de effecten ervan. 

Wat doen wij?

Wassenaar minst versteende gemeente van Nederland

Gemeente Wassenaar heeft de minst versteende tuinen van Nederland. Maar 9,5% van een tuin in Wassenaar is versteend. Terwijl het landelijk gemiddelde op 36,7% ligt. Hiermee dragen we in Wassenaar bij aan het milieu, zorgen we voor schonere lucht, werken we goede waterberging in de hand dempen we geluidshinder en verkoelen we bij warmte. Ook vinden dieren beschutting en voedsel in een groene tuin.

Onderzoek naar het functioneren en klimaatbestendigheid van het rioolstelsel 

In 2019 heeft de raad met het vaststellen van de beleidsmodule Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 nieuwe beleidsuitgangspunten voor de riolering vastgesteld. Voor het opstellen van de beleidsuitgangspunten is in het samenwerkingsverband waterketen Leidse regio gekeken naar de gehele waterketen. De waterketen gaat over de productie van drinkwater tot de verwerking van afvalwater. Deze samenwerking over de gemeentegrenzen heen is noodzakelijk als wij nieuwe opgaven zoals verstedelijking, klimaatadaptatie en duurzaamheid op willen pakken.  

Een eerste stap om hier invulling aan te geven is om een nieuwe capaciteitsberekening van het totale rioolstelsel op te stellen. Dit is een onderdeel van het Basis rioleringsplan (BRP) dat in 2021/2022 wordt opgesteld. Het doel is om te komen tot een rioolstelsel dat inspeelt op de voorziene opgaven. Aan de hand van dit plan wordt inzichtelijk waar maatregelen onder de grond gewenst of noodzakelijk zijn.