2021 was het jaar waarin Wassenaar flink aan het verbouwen was, metaforisch gesproken. De samenwerking met de gemeente Voorschoten kwam tot een einde en op 1 september 2021 was de nieuwe, eigen organisatie van Wassenaar een feit. In korte tijd is een hele nieuwe organisatie opgebouwd, terwijl ondertussen het “normale” werk doorliep. Dit is een prestatie om trots op te zijn. Zeker omdat het gebeurde tegen de achtergrond van corona.  Tegelijkertijd is de gemeente Wassenaar erin geslaagd om maatschappelijk en financieel koers te houden. Er zijn veel resultaten geboekt, terwijl ook het huishoudboekje op orde is gebleven.

Dit is tevens het beeld over de gehele bestuursperiode van de afgelopen vier jaar, die is afgerond met de verkiezingen in maart 2022. De doelstellingen die in het coalitieakkoord waren opgenomen, zijn grotendeels verwezenlijkt. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar vijf grote projecten: de heroriëntatie van het Warenarcomplex, bouw van de nieuwe sporthal, renovatie van de Paauw, herpositionering van Avalex en de ontvlechting van de ambtelijke samenwerking met Voorschoten. Hierin zijn wezenlijke resultaten bereikt waar de hele gemeente profijt van heeft. Dat dat is gebeurt met een financieel stabiele uitkomst, maakt dat de nieuwe raad en het nieuwe college kunnen voortbouwen op het fundament dat de afgelopen vier jaar is gelegd.

Jaarrekening

In de Jaarrekening wordt stilgestaan bij de resultaten die in 2021 zijn geboekt en bij de uitgaven die de gemeente daarvoor heeft gedaan. Tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2022 bespreekt de (nieuwe) gemeenteraad de Jaarrekening. In 2021 zijn grote resultaten geboekt. Zo is de nieuwe, eigen ambtelijke organisatie van Wassenaar gestart, is de Regionale Energiestrategie vastgesteld, is de bouw van de nieuwe, moderne gymzaal aan de Burmanlaan van start gegaan en is het Fietsveiligheidsplan vastgesteld én (gedeeltelijk) in uitvoering gebracht. Deze resultaten zijn nog maar een greep van wat er nog meer is bereikt in 2021.

Wassenaar 2030

Het werk dat in 2021 is verzet, is erop gericht om Wassenaar toekomstbestendig te houden. Zo blijven we ook in de toekomst een prettige gemeente om in te wonen. Met veel groen, goede  voorzieningen en een stabiele financiële positie. Dat biedt ons de mogelijkheid om vooruit te kijken, naar de doelen die we ons gesteld hebben richting “Wassenaar 2030”: In de gemeente Wassenaar werken met we elkaar aan een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en waar iedereen meedoet.

Nieuwe eigen ambtelijke organisatie

Voor Wassenaar drukte in 2021 niet alleen corona een stempel op het werk, het was ook het jaar waarin we weer aan de slag gingen met onze eigen ambtelijke organisatie. Vanaf 2013 werkten de gemeenten Wassenaar en Voorschoten ambtelijk samen in de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Halverwege 2020 bleek echter dat deze samenwerking niet langer de gewenste meerwaarde bood voor beide gemeenten. Daarom werd besloten de uitvoering van de meeste taken ‘terug naar de gemeente’ te halen. Per 1 september 2021 is de nieuwe, eigen ambtelijke organisatie van de gemeente Wassenaar van start gegaan. Met een nieuwe organisatiestructuur én -cultuur zet de organisatie zich in om de gemeentelijke taken zo goed mogelijk uit te voeren voor de inwoners van Wassenaars. Opgavegericht, datagedreven, samenwerkend, inclusief en met participatie van inwoners: dit zijn kernwaarden die het werken van de nieuwe organisatie definiëren.

Huishoudboekje op orde

Over 2021 is een positief resultaat geboekt van €2.090.000.

Wethouder Hubert Schokker over dit resultaat: “De Jaarrekening toont aan dat Wassenaar het huishoudboekje goed op orde heeft. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Er zijn veel gemeenten die kampen met financiële problemen. Dit heeft onder andere te maken de oplopende kosten van de Jeugdzorg en de Wmo. Ook Wassenaar heeft hiermee te maken.  Het college en de gemeenteraad van Wassenaar hebben echter op tijd scherpe keuzes kunnen maken die ten goede komen van de hele gemeente. Zo hebben we een stabiele financiële basis weten te leggen voor de nieuwe bestuursperiode.”

Tot slot

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 5 juli 2022 bespreekt de (nieuwe) gemeenteraad de Jaarrekening. Deze vergadering is bij te wonen en live te volgen via de website van de gemeente. De stukken kunt u hieronder downloaden. 

Documenten jaarrekening 2021