Op 28 januari 2020 heeft de raad het besluit genomen om het theater en dorpshuisfunctie op een duurzame wijze te behouden door de locatie efficiënt en duurzaam te herontwikkelen en opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek.

De onderzochte ‘herontwikkelingsvariant’ bestaat uit sloop- en nieuwbouw. Door de toevoeging van tenminste 15 woningen, zou de exploitatie kostendekkend gemaakt kunnen worden en wellicht zelfs de cultuursubsidie overbodig worden. De randvoorwaarden hierbij zijn dat de dorpshuis- en theaterfunctie gewaarborgd blijven en de overdracht van het vastgoed kostenneutraal voor de gemeente geschiedt.

Participatie

De gemeente hecht veel belang aan een breed draagvlak bij de belanghebbenden. Voorafgaand aan een zorgvuldig participatietraject zijn verschillende bijeenkomsten met buurtbewoners, buurtvereniging De Burgwey en andere belanghebbenden georganiseerd.

In overleg met de buurtvereniging, de parochie (eigenaar van de grond) en de Stichting Beheer Warenar is een participatiegroep opgericht. Deze bestaat uit wijkbewoners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden.

In een zorgvuldig proces zijn in samenwerking met de participatiegroep verschillende varianten binnen de randvoorwaarden getoetst op economische, ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid. De oorspronkelijke herontwikkelingsvariant ‘sloop en nieuwbouw’ bleek geen financieel levensvatbare businesscase op te leveren. Ook bleek dat er voor deze variant geen (maatschappelijk) draagvlak onder de omwonenden was. Wel is er een variant naar voren gekomen waarbij meer wordt aangesloten bij de bestaande situatie, de patronaatsvariant. Hierbij wordt de parochie eigenaar van het gebouw en Stichting Beheer Warenar (SBW) eigenaar van het theater.

Het verslag van participatiebijeenkomsten leest u in het logboek ‘Participatiegroep Warenar’. Hierin zijn ook de bevindingen en het advies van de participatiegroep opgenomen.

Resultaten uitwerking patronaatsvariant

Op verzoek van de raad is de patronaatsvariant verder onderzocht en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot overeenstemming tussen de parochie, SBW en de gemeente over de inhoud van een intentieovereenkomst met betrekking tot de toekomst en verkoop van De Warenar aan de parochie.

Het gebouw blijft in de toekomst een sociaal-maatschappelijke en culturele invulling houden. Hierbij is SBW actief betrokken en is het de bedoeling dat zij eigenaar worden van het theater en de parterre van De Warenar. Naast de maatschappelijke en culturele invulling van de parterre, ziet de beoogde ontwikkelaar kansen om op de verdiepingsvloeren ongeveer 15 starters koopwoningen toe te voegen.

De gemeente zal bij de ontwikkeling betrokken blijven. De gemeente zal in het vervolgtraject  toetsen in hoeverre de toe te voegen en bestaande functies in en om het gebouw in verhouding blijven staan met het monumentale karakter van het gebouw en de omgeving. Daarnaast is de gemeente voornemens om erfpachter te blijven van het parkeerterrein. Hiermee blijft de gemeente regie houden op het gebruik van het terrein en kan zij het gebruik van het terrein voor parkeren optimaliseren in overleg met de gebruikers van dit terrein.

Stand van zaken april 2022

Het vervolgtraject is vooral gericht op de concrete uitwerking en toetsing van de voorgenomen plannen. Het streven is om in juli 2022 de koopovereenkomst te sluiten zodat in december 2022 de juridische overdracht van het pand kan plaatsvinden.

In het vervolgtraject wordt een nieuw participatietraject met omwonenden  gestart. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de participatie maar de gemeente zal vanwege de complexiteit van het project betrokken blijven als adviseur en het participatieproces monitoren en ondersteunen.

Heeft u vragen over de herontwikkeling dan kunt u een mail sturen naar toekomstwarenar@wassenaar.nl.