Inloopavond en terinzagelegging Ontwerpbeeldkwaliteitsplan herontwikkeling ANWB-locatie

De gemeente Wassenaar heeft een Ontwerpbeeldkwaliteitsplan opgesteld voor de herontwikkeling van de ANWB-locatie. Met het opstellen van een Beeldkwaliteitsplan wil het college de ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling borgen. Het Beeldkwaliteitsplan biedt bouwstenen voor de ontwerpopgave voor deze locatie en de aansluiting bij de omgeving. 
In het Beeldkwaliteitsplan worden uitspraken gedaan over o.a.:

1.    Het volume;
2.    De geleding;
3.    Kleurtoon;
4.    De gevel;
5.    De buitenruimte.

Het beeldkwaliteitsplan wordt als zelfstandig beleidsdocument vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee treedt het beeldkwaliteitsplan voor deze locatie in de plaats van de Welstandsnota.  Het bouwplan zal hiermee door de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed van de Gemeente Wassenaar aan het Beeldkwaliteitsplan worden getoetst. 

Eenieder krijgt de kans om een zienswijze in te dienen. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt hiervoor vanaf donderdag vanaf donderdag 19 januari 2023 tot en met woensdag 1 maart 2023, ter inzage bij het Klantencontactcentrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. 

Op donderdag 19 januari organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst waar u zich kunt laten informeren over het Beeldkwaliteitsplan. Deze wordt gehouden van 19.00 t/m 21.00 uur in de Paschalisschool, Bisschopstraat 3 in Den Haag. Wij verzoeken u om zich hiervoor aan te melden.

Aanmelden inloopbijeenkomst(externe link)
 


In september 2020 heeft de ANWB te kennen gegeven het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg te verlaten. Hiermee komt in tegenstelling tot de eerdere plannen van de ANWB de gehele locatie vrij voor herontwikkeling.

De herontwikkeling van het ANWB-terrein biedt kansen voor de woningmarkt in Wassenaar. Het gaat hierbij niet alleen over nieuwe woningen maar er wordt bij de herontwikkeling ook zorgvuldig omgegaan met de historische waarde van de gebouwen en natuurlijk de omgeving. De combinatie van duurzaam wonen, wonen in het groen in Wassenaar, dichtbij de voorzieningen van Den Haag én de duinen is uniek.

Participatie

Gedurende het gehele traject zijn omwonenden, woningzoekers en geïnteresseerden via verscheidene participatiemomenten geïnformeerd en gevraagd hun mening te geven.

 • Werving en informatievoorziening tussentijds en aan het slot (brieven, website).
 • Vier besloten bijeenkomsten met een werkgroep
 • Peiling woonwensen (enquête)
 • Openbare informatieavond (terug te kijken via www.bit.ly/ANWB9maart(externe link))

Naast dit participatietraject wordt er ook samengewerkt met de gemeente Den Haag en vindt er met regelmaat overleg plaats met de provincie Zuid-Holland. 

Onderaan de pagina vindt u het gehele participatierapport en de verslagen van alle bijeenkomsten.

Startnotitie

De gemeenteraad heeft op 18 mei 2021 het startdocument bestemmingsplan herontwikkeling ANWB Locatie, vastgesteld, inhoudende onder meer:

 • het aantal m² BVO (maximaal 54.000 m² BVO, exclusief half verdiepte parkeergarage);
 • realisatie 400 t/m 425 woningen waarvan 25% sociaal;
 • de maximale bouwhoogte van de nieuwe gebouwen, variërend van 26 t/m 47 meter conform de bouwenvelop in het stedenbouwkundig kader;
 • ruimte is voor (commerciële) voorzieningen;
 • dat er bij de planuitwerking ruim aandacht wordt geschonken aan duurzaamheid, klimaat adaptie o.a. door de aanleg van groen, en natuurinclusief bouwen;
 • dat het nemen van een voorbereidingsbesluit niet noodzakelijk is;
 • dat de procedure aanvangt met de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan;
 • met de vaststelling van het startdocument en stedenbouwkundig kader de op 27 november 2018 door de raad vastgestelde startnotitie herontwikkeling ANWB-locatie Wassenaarseweg 220 + stedenbouwkundig kader te laten vervallen.

Ontwerpen

Binnen de vastgestelde kaders zijn drie uiteenlopende ‘praatontwerpen’ uitgewerkt. Voor meer informatie en de ‘praatontwerpen’ kijk op Residentie Parkzicht op www.residentieparkzicht.nl(externe link).

Ontwerpbestemmingsplan

In februari 2022 heeft het college het ontwerpbestemmingsplan ‘Residentie Parkzicht Wassenaar’ vastgesteld. Deze ligt zes weken, vanaf donderdag 24 maart tot en met woensdag 4 mei 2022, ter inzage bij het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. Het plan is ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14070.