In september 2020 heeft de ANWB te kennen gegeven het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg te verlaten. Hiermee komt de gehele locatie vrij voor herontwikkeling.

De herontwikkeling van het ANWB-terrein biedt kansen voor de woningmarkt in Wassenaar en in de Haagse regio. Er zullen 400 t/m 425 woningen gebouwd worden waarvan 25% sociaal. De maximale bouwhoogte van de nieuwe gebouwen is 26 t/m 47 meter. De bestaande monumenten blijven staan. In het gebouw de rotonde komt ruimte voor voorzieningen. Hiermee draagt de ontwikkeling ook bij aan het voorzieningenniveau voor de directe omgeving. 

Er wordt bij de herontwikkeling zorgvuldig omgegaan met de historische waarde van de gebouwen en de omgeving. De combinatie van wonen in het groen, dichtbij de voorzieningen van Den Haag én de duinen maakt het gebied aantrekkelijk voor de toekomstige bewoners.

Inmiddels is het project in de laatste fase van de planvorming aanbeland. Zodra de laatste onderzoeken zijn afgerond worden het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan aangeboden aan de gemeenteraad van Wassenaar ter vaststelling. Dit zal in het najaar van 2023 zijn.

Op de pagina www.residentieparkzicht.nl vindt u meer informatie over het plan.

Onderstaand vindt u de verschillende stukken terug waarover het gemeentebestuur besloten heeft of waarover zij is geïnformeerd. 

Documenten 2023

Anterieure Overeenkomst 

Tussen de gemeente Den Haag, de gemeente Wassenaar en de ontwikkelende partij ABB Ontwikkeling B.V. is een anterieure overeenkomst afgesloten. In deze overeenkomst zijn verschillende afspraken vastgelegd zoals:

 • Instandhouding waterpeil in Landgoed Clingendael tijdens de realisatie van het bouwplan; 
 • Eventuele verkeerskundige maatregelen; 
 • Instandhouding van bruggen en onderhoud en beheer van de watergang; 
 • Overleg tussen ABB Ontwikkeling B.V. en de gemeente Den Haag over de invulling van het gebouw de Rotonde; 
 • Aantal te bouwen woningen en het percentage dat hiervan sociaal is.

  Beeldkwaliteitsplan 

  In 2023 is het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Met het beeldkwaliteitsplan wordt richting gegeven aan het uiteindelijke ontwerp van de gebouwen en de buitenruimte. 

  Documenten 2022

  Ontwerpbestemmingsplan

  In het ontwerpbestemmingsplan vindt u de planologische regelen waarbinnen de locatie ontwikkeld mag worden. 

  Het ontwerpbestemmingsplan en de uitgevoerde onderzoeken kunt u vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u zoeken op Wassenaarsweg 220, Wassenaar.