In september 2020 heeft de ANWB te kennen gegeven het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg te verlaten. Hiermee komt in tegenstelling tot de eerdere plannen van de ANWB de gehele locatie vrij voor herontwikkeling.

De herontwikkeling van het ANWB-terrein biedt kansen voor de woningmarkt in Wassenaar. Het gaat hierbij niet alleen over nieuwe woningen maar er wordt bij de herontwikkeling ook zorgvuldig omgegaan met de historische waarde van de gebouwen en natuurlijk de omgeving. De combinatie van duurzaam wonen, wonen in het groen in Wassenaar, dichtbij de voorzieningen van Den Haag én de duinen is uniek.

Participatie

Gedurende het gehele traject zijn omwonenden, woningzoekers en geïnteresseerden via verscheidene participatiemomenten geïnformeerd en gevraagd hun mening te geven.

 • Werving en informatievoorziening tussentijds en aan het slot (brieven, website).
 • Vier besloten bijeenkomsten met een werkgroep
 • Peiling woonwensen (enquête)
 • Openbare informatieavond (terug te kijken via www.bit.ly/ANWB9maart)

Naast dit participatietraject wordt er ook samengewerkt met de gemeente Den Haag en vindt er met regelmaat overleg plaats met de provincie Zuid-Holland. 

Onderaan de pagina vindt u het gehele participatierapport en de verslagen van alle bijeenkomsten.

Stand van zaken (mei 2021)

De gemeente heeft samen met ontwikkelaar ABB een nieuw stedenbouwkundig kader en een nieuwe startnotitie opgesteld. Hierin worden uitgangspunten zoals het aantal woningen en de maximale hoogte van gebouwen opgenomen. Bij de voorbereiding hierop zijn omwonenden van de ANWB-locatie betrokken (zie verslagen participatie).

De gemeenteraad heeft op 18 mei het startdocument bestemmingsplan herontwikkeling ANWB Locatie, vastgesteld, inhoudende onder meer:

 • het aantal m² BVO (maximaal 54.000 m² BVO, exclusief half verdiepte parkeergarage);
 • realisatie 400 t/m 425 woningen waarvan 25% sociaal;
 • de maximale bouwhoogte van de nieuwe gebouwen, variërend van 26 t/m 47 meter conform de bouwenvelop in het stedenbouwkundig kader;
 • ruimte is voor (commerciële) voorzieningen;
 • dat er bij de planuitwerking ruim aandacht wordt geschonken aan duurzaamheid, klimaat adaptie o.a. door de aanleg van groen, en natuurinclusief bouwen;
 • dat het nemen van een voorbereidingsbesluit niet noodzakelijk is;
 • dat de procedure aanvangt met de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan;
 • met de vaststelling van het startdocument en stedenbouwkundig kader de op 27 november 2018 door de raad vastgestelde startnotitie herontwikkeling ANWB-locatie Wassenaarseweg 220 + stedenbouwkundig kader te laten vervallen.

Vervolg

Binnen de vastgestelde kaders zijn drie uiteenlopende ‘praatontwerpen’ uitgewerkt. Omwonenden en geïnteresseerden zijn gevraagd te reageren op deze ontwerpen. Daarnaast vinden er gesprekken met geïnteresseerden plaats en wordt met een focusgroep dieper ingegaan op de ontwerpen en plannen.  Het participatieniveau zal net als het reeds doorlopen traject adviserend / consulterend zijn. Voor meer informatie en de ‘praatontwerpen’ kijk op Residentie Parkzicht op www.residentieparkzicht.nl.