Herdenking Franse commando's

Monument voor de Franse commando’s op de Wassenaarse Slag

De Wassenaarse Slag is voor Wassenaarders en toeristen de ultieme plek om even uit te waaien en te ontspannen. Juist daarom is het vandaag de dag vreemd om te bedenken dat het in 1944 op precies dezelfde plek helemaal misging. Eind februari 1944 sneuvelden zes dappere Franse commando’s voor onze vrijheid aan het Wassenaarse strand. 

Actie van de Franse commando’s

In de nacht van 27 op 28 februari zijn zes Franse commando’s door een Britse motortorpedoboot vlak voor de kust bij de Wassenaarse Slag afgezet. Tot op dat moment was alles voorspoedig verlopen: de weersomstandigheden waren goed, de zee was kalm en er stond nauwelijks wind. 

Het begon te sneeuwen toen de commando’s steeds meer het strand naderden. Het is voor te stellen dat de schrik hen op dat moment om het hart sloeg toen vanuit de donkerte een Duits konvooi – begeleid door vijf mijnenvegers – opdook. Gelukkig voor de commando’s, zagen de Duitsers het vaartuig aan voor ‘’een van hen’’. Zo konden de commando’s met hun boot achter het konvooi aanvaren voor wel een uur lang. Ze sloten aan achter de zogenaamde Duitse ‘Schnellboote’.

Toen het moment zich voordeed, konden kapitein Charles Trépel en zijn mannen een rookgordijn aanleggen en verdwenen in de mist. Even na middernacht besloten de commando’s over te stappen in een houten sloep waarmee zij ruim 600 meter nog zelf naar de Wassenaarse kust moesten varen. De laatste 30 meter voeren zij verder in een rubberboot. Net wanneer kapitein Charles Trépel en zijn mannen aankwamen op het strand (rond 02.00 uur), werden vanuit de Duitse stellingen op het strand vuurpijlen afgeschoten. 

Wat vooraf ging

In de Tweede Wereldoorlog was het Wassenaarse strand onderdeel van een zwaar verdedigde kustlinie, ook wel de ‘Atlantikwall’. In 1943 wilde de Engelse marine-inlichtingendienst onderzoeken waar zich in de ‘Atlantikwall’ een zwakke plek bevond. Via dit punt konden dan geheimagenten veilig aan land worden gezet en onopgemerkt de Duitse linies passeren. Alleen zo konden speciale eenheden aanvallen uitvoeren op vijandelijke kusten. Vóór 27 februari had de Engelse marine-inlichtingendienst al twee pogingen gedaan om commando’s veilig aan de kust te zetten met behulp van een motortorpedoboot. Zij zouden verder onderzoek doen naar de duinenrij en nagaan of er de mogelijkheid was om Geallieerde agenten op het strand te zetten. Dit gebeurde tijdens Operatie Madonna Able en tijdens Operatie Premium.

Slechte afloop

Toen eenmaal de vuurpijlen werden afgeschoten, was het duidelijk dat het foute boel was. De sloep die de commando’s had afgezet, ging verder uit de kust liggen om niet ontdekt te worden. Ondertussen kwam er veel geschreeuw van het strand af en zag de bemanning van de sloep Duitse militairen met zaklantaarns heen en weer lopen. Later verdwenen zij weer in de duinen. 

Helaas bleef radiocontact met kapitein Trépel uit, waardoor de sloep terugvoer naar de motortorpedoboot verder in zee. Uiteindelijk voeren de sloep en de motortorpedoboot diezelfde ochtend weer huiswaarts. In de avond van 28 februari mochten de commando’s vanwege de slechte weersvoorspelling niet worden opgehaald. Dit betekende het einde van de dappere Franse commando’s.

Doorzetters

Vermoedelijk zijn de commando’s op het strand door een ‘trip-wire’ gelopen, waardoor de Duitsers door vuurpijlen werden gealarmeerd. Toch werden de commando’s op dat moment niet gevonden door de bezetter en konden ze zich schuilhouden in de duinen. De volgende nacht probeerden vier van hen met de rubberboot naar de motortorpedoboot te varen die hen had afgezet en die volgens afspraak er weer zou komen. Daaropvolgend probeerden de vier commando’s de aandacht te trekken door te schreeuwen. Maar dit was tevergeefs. Wij weten dat de motortorpedoboot een uitvaarverbod had gekregen. Het gevolg was dat de Duitse militairen dit hoorden en een omgeslagen rubberboot ontdekten. Drie van de commando’s waren inmiddels overleden. Een vierde commando spoelde diezelfde dag nog aan op het strand. Dit bleken J. Hagnéré, J. Rivière, R. Guy en R. Cabanela te zijn. 

Later werden ook de lichamen van kapitein Charles Trépel (aan het strand ten zuiden van de Wassenaarse Slag) en Fernand Devillers (aan het strand van Scheveningen) gevonden. Waarschijnlijk hebben zij geprobeerd om in de nacht van 28 op 29 februari zwemmend bij de motortorpedoboot te komen, maar zijn mogelijk bevangen door de kou van het ijskoude Noordzeewater. 

Het monument aan de Wassenaarse Slag

In 1984 is er een onderzoek ingesteld naar het lot van de Franse commando’s. Het resultaat van dit onderzoek staat omschreven in het boek ‘Het drama bij Wassenaarse Slag februari 1944’. Omdat deze commandoactie nooit vergeten mag worden, werd op 3 mei 1985 bij de strandopgang naar de Wassenaarse Slag een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de zes dappere Franse commando’s. Ieder jaar vindt er ook een herdenking plaats. In 2022 herdenken we op maandag 28 februari de Franse commando’s. 

Benieuwd naar nog meer indrukwekkende verhalen uit het verleden? Neem dan een kijkje op de website van Historische Vereniging Oud Wassenaer

Al eerder vertelde oorlogsveteraan Ronald van Leeuwen aan een klas op de Herenwegschool hoe belangrijk onze vrijheid is en wat zijn werk als uitgezonden militair inhoudt. Benieuwd hoe dat ging? Bekijk de video hieronder. 

De QR-code bij het monument van de Franse commando’s is tot stand gekomen vanuit een initiatief van leerlingen van de Herenwegschool.

A Monument for French commandos at Wassenaarse Slag

For residents as well as visitors of Wassenaar, the Wassenaarse Slag is the ultimate place to get a breath of fresh air and to relax. It is remarkable and extraordinary that this is the exact place where in 1944, things went horribly wrong. At the end of February 1944, six brave French commando soldiers died for our freedom on this Wassenaar beach. 

French Commando Action

In the night of February 27, a British motor torpedo boat dropped off six French commandos right off at the coast of the Wassenaarse Slag. Up until that moment, everything had gone as planned; the weather conditions were good, the sea was calm and there was barely any wind.

As the commandos approached the beach, it started to snow. A German convoy led by five mine sweepers, appeared out of nowhere and they must have been paralysed with fear in that moment. Thankfully for the commandos, the Germans thought the vessel was “one of their own” and the commandos were able to sail behind the convoy for almost an hour. They joined at the back of the line of the so-called German ‘Schnellboote.’

When the right moment arrived, Captain Charles Trépel and his men were able to put up a smoke screen and disappeared into the mist. Shortly after midnight, the commandos decided to transfer to a wooden sloop, with which they sailed at least 600 meters towards the coast of Wassenaar. They sailed in a rubber boat for the last 30 metres. As Captain Charles Trépel and his men arrived on shore (around 2:00 o’clock in the morning), flares were fired on the beach by German positions.

What preceded

During the Second World war, the Wassenaar beaches were a part of a heavily defended coastal line, the ‘Antlantikwall.’ In 1943 the English naval intelligence wanted to find a weak spot in this ‘Atlantikwall.’ At this spot, they would then be able to safely put secret agents ashore and pass the German lines unnoticed. It was the only way special units were able to attack enemy shores. Prior to 27 February, the English naval intelligence had attempted to safely drop off commandos on the coastal lines, with a motor torpedo boat twice. They would continue to investigate the dunes to check if there was a possibility to drop off the allied soldiers. This happened during Operation Madonna Able and during Operation Premium.

A bad ending

Once flares were fired, it became clear that they were in trouble. The sloop that had dropped off the commandos moved further away from the coast to not be discovered. Meanwhile loud screams were coming from the coastline and the crew saw the German soldiers walking back and forth with flashlights. Later they disappeared behind the dunes. 

Unfortunately, there was no more radio contact with captain Trépel and as a result the sloop sailed further to the sea towards the motor torpedo boat. The sloop and motor torpedo boat ended up sailing home the next morning. The next night, the night of February 28, the commandos couldn’t be picked up due to bad weather conditions. This meant the end of these brave French commandos.

Courageously persevering

Presumably, the commandos stumbled across a ‘trip-wire’ on the beach and the flares alerted the Germans. However, the occupied forces weren’t able to find the commandos and so they were able to lay low in the dunes. The next evening, four of them attempted to sail off with the rubber boat towards the motor torpedo boat that had dropped them off, and that was supposed to pick them up as well. The four commandos tried to attract attention by calling out. But it was in vain. We now know that the motor torpedo boat had received a prohibition of departure order. The result being that the German soldiers heard the French commandos and found the overturned rubber boat. Meanwhile three of the commandos had died. One of the four commandos washed up on the beach later that very same day. The three soldiers appeared to be J. Hágnéré, J. Rivière, R. Guy and R. Cabanela. 

Later, the bodies of captain Charles Trépel (at the south beach of the Wassenaarse Slag) and Fernand Devillers (at the Scheveningen beach) were discovered. Presumably, they had tried to swim towards the motor torpedo boat on the night of February 28 and were overcome by the cold North Sea Water. 

The Wassenaarse Slag Monument

In 1984, an investigation into the fate of the French commandos was set up. The results are described in the book: ‘Het drama bij Wassenaarse Slag februari 1944’. 

To ensure this commando action is never forgotten, a monument was placed in memory of these six courageous soldiers on 3 May 1985 at the beach entrance of the Wassenaarse Slag. Each year, a memorial is held for them. In 2022, we will commemorate the French commandos on the 28th of February. 
Are you curious to more monumental stories from the past? Check out the website of the historic association Oud Wassenaar:  Historische Vereniging Oud Wassenaer

A little time ago, war veteran Ronald van Leeuwen visited a class at the Herenwegschool. He explained how important our freedom is and what it means to be a deployed soldier. Are you curious to how that went? Watch the video below.

The QR-code at the monument of the French commandos was an initiative of the pupils of the Herenwegschool.

Monument en l’honneur des commandos français sur la plage de Wassenaar

Pour les habitants de Wassenaar et les touristes, la plage de Wassenaar est l’endroit idéal pour prendre l'air et se détendre. C’est précisément pour cette raison qu'il est difficile d’imaginer aujourd’hui que c’est à cet endroit précis que tout a mal tourné en 1944. Fin février 1944, six courageux commandos français ont perdu la vie sur la plage de Wassenaar en se battant pour notre liberté. 

Action des commandos français

Dans la nuit du 27 au 28 février, six commandos français débarquèrent d’une vedette lance torpille britannique juste devant la côte de la plage de Wassenaar. Jusque-là, tout s’était passé parfaitement : les conditions climatiques étaient bonnes, la mer était calme et il n’y avait pratiquement pas de vent. 

À mesure que les commandos approchaient de la plage, il se mit à neiger. On peut s’imaginer qu’ils furent pris de panique lorsqu'un convoi allemand – accompagné par cinq dragueurs de mines – surgit dans l’obscurité. Heureusement pour les commandos, les Allemands prirent le navire pour « un des leurs ». Les commandos purent ainsi naviguer derrière le convoi pendant une heure, s’approchant peu à peu du ‘Schnellboote’ allemand.

Le moment venu, le capitaine Charles Trépel et ses hommes mirent en place un écran de fumée et disparurent dans le brouillard. Peu après minuit, les commandos décidèrent d’embarquer dans un canot en bois qui devait les amener jusqu’à la côte de Wassenaar, à plus de 600 mètres. Ils parcoururent ensuite les 30 derniers mètres dans un canot pneumatique. Au moment précis où le capitaine Charles Trépel et ses hommes s’approchèrent de la plage (aux alentours de 2 heures du matin), des fusées furent tirées vers la plage depuis les positions allemandes. 

Rappel du contexte

Durant la Deuxième Guerre Mondiale, la plage de Wassenaar faisait partie d’un important système de fortifications côtières, aussi appelé le « Mur de l’Atlantique ». En 1943, le service de renseignements de la marine britannique voulait identifier une faille dans le « Mur de l’Atlantique », par laquelle les agents secrets pourraient débarquer à terre en toute sécurité et passer discrètement les lignes allemandes. C’était la seule manière pour les unités spéciales de mener des attaques sur les côtes ennemies. Avant le 27 février, le service de renseignements de la marine britannique avait déjà tenté à deux reprises de faire débarquer des commandos en toute sécurité à l'aide d'une vedette lance torpille. Ils devaient procéder à une exploration plus poussée des dunes et vérifier s’il était possible de faire débarquer les agents alliés sur la plage. Cela s’est passé pendant l’opération Madonna Able et pendant l’opération Premium.

Issue tragique

Le lancement des fusées était clairement un mauvais présage. Le canot qui avait déposé les commandos s’est éloigné de la côte pour ne pas être découvert. Entre-temps, de nombreux cris surgirent de la plage et l’équipage du canot vit des militaires allemands aller et venir avec des lampes de poche, avant de disparaître à nouveau dans les dunes. 

Malheureusement, le contact radio avec le capitaine Trépel étant coupé, le canot avait déjà rejoint la vedette lance torpille plus au large. Finalement, le canot et la vedette lance torpilles rentrèrent chez eux ce même matin. Le soir du 28 février, les commandos ne purent être récupérés à cause des mauvaises prévisions météorologiques. Cela marqua la fin des courageux commandos français.

Des combattants persévérants

Les commandos avaient probablement actionné un fil piège qui a permis d’avertir les Allemands par le tir de fusées. Pourtant, à ce moment-là, les commandos n’avaient pas été découverts par l’occupant et ils purent se dissimuler dans les dunes. La nuit suivante, quatre d’entre eux embarquèrent sur le canot pneumatique pour essayer de rejoindre la vedette lance torpilles qui les avait déposés et qui, comme convenu, devait venir les rechercher. Les quatre commandos tentèrent ensuite d’attirer l’attention en criant, mais en vain. Nous savons que la vedette lance torpilles avait reçu une interdiction d’appareiller. Les militaires allemands avaient entendu ce qui s’était passé et avaient découvert le canot pneumatique qui avait chaviré. Trois des commandos étaient entre-temps décédés. Un quatrième commando avait échoué sur la plage ce même jour. Il s’agissait de J. Hagnéré, J. Rivière, R. Guy et R. Cabanela. 

Plus tard, les corps du capitaine Charles Trépel (sur la plage au sud de Wassenaar) et de Fernand Devillers (sur la plage de Scheveningen) furent également découverts. Ils avaint probablement essayé de rejoindre la vedette lance torpilles à la nage dans la nuit du 28 au 29 février, mais ils avaient sans doute été saisis par le froid de l’eau glacée de la mer du Nord. 

Le Monument sur la plage de Wassenaar

En 1984, une enquête sur le sort des commandos français a été ouverte. Le résultat de cette enquête est décrit dans le livre « Het drama bij Wassenaarse Slag februari 1944 » (Le drame de la plage de Wassenaar février 1944). Comme cette action des commandos doit à jamais rester dans nos mémoires, un monument a été érigé le 3 mai 1985 à l’entrée de la plage de Wassenaar en l’honneur des six courageux commandos français. Une commémoration a lieu chaque année. En 2022, nous commémorons les commandos français le lundi 28 février. 

Vous souhaitez découvrir encore plus de récits impressionnants du passé ? Consultez alors le site web de l'association Historische Vereniging Oud Wassenaer (Association historique Oud Wassenar). 

Le vétéran de la guerre Ronald van Leeuwen a déjà expliqué à une classe de la Herenwegschool à quel point notre liberté est importante et ce qu'implique le fait d'être un soldat déployé. Curieux de savoir comment cela s'est passé ? Regardez la vidéo ci-dessous.

Le code QR du monument des commandos français est le résultat d’une initiative des élèves de la Herenwegschool.

Denkmal für das französische Kommando am Wassenaarse Slag

Der Wassenaarse Slag ist für Einwohner von Wassenaar und Touristen gleichermaßen ein herrlicher Ort für Erholung und Entspannung. Genau darum fällt der Gedanke heutzutage so schwer, dass sich 1944 an genau diesem Ort eine Tragödie abspielte. Ende Februar 1944 fielen sechs tapfere französische Kommandosoldaten für unsere Freiheit am Strand von Wassenaar. 

Aktion des französischen Kommandos

In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar wurden sechs französische Soldaten von einem britischen Motortorpedoboot direkt vor der Küste beim Wassenaarse Slag abgesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles perfekt verlaufen: Das Wetter spielte mit, die See war ruhig und es gab kaum Wind. 

Es begann zu schneien, als sich der Kommandotrupp dem Strand näherte. Man kann sich das enorme Entsetzen der Soldaten gut vorstellen, als aus der Dunkelheit ein deutscher Konvoi in Begleitung von fünf Minensuchbooten auftauchte. Der Kommandotrupp hatte Glück, dass die Deutschen das Boot als „eines von ihren“ ansahen, sodass die Franzosen etwa eine Stunde lang hinter dem Konvoi herfahren und den so genannten deutschen „Schnellbooten“ folgen konnten.

In einem günstigen Moment gelang es Kapitän Charles Trépel und seinen Männern, sich einzunebeln und im Nebel zu verschwinden. Kurz nach Mitternacht beschlossen die Franzosen in eine Holzschaluppe umzusteigen, mit der sie noch die 600 Meter bis an die Küste von Wassenaar zurücklegen mussten. Für die letzten 30 Meter nutzten sie ein Schlauchboot. In dem Moment, als Charles Trépel und seine Männer den Strand erreichten (gegen 02.00 Uhr), feuerten die deutschen Stellungen am Strand Leuchtraketen in den Himmel. 

Was zuvor geschah

Im Zweiten Weltkrieg war der Strand von Wassenaar Teil des „Atlantikwalls“, einer Verteidigungslinie entlang an der Küste. 1943 suchte der englische Marinegeheimdienst intensiv nach Schwachstellen im Atlantikwall, um dort Agenten sicher an Land zu bringen, die dann unbemerkt hinter die deutschen Linien gelangen konnten. Nur so konnten Spezialeinheiten Angriffe auf feindliche Küsten durchführen. Vor dem 27. Februar hatte der englische Marinegeheimdienst bereits zwei Versuche unternommen, Kommandos mit Hilfe von Motortorpedobooten sicher an der Küste abzusetzen. Sie sollten die Dünen entlang der Küste weiter untersuchen und herausfinden, wo sich Möglichkeiten boten, Agenten der Alliierten am Strand abzusetzen. Dies waren die Operation Madonna Able und die Operation Premium.

Missglückter Ablauf

Als die Leuchtraketen in den Himmel stiegen, wurde klar, dass etwas nicht stimmte. Die Schaluppe, die das Kommando abgesetzt hatte, blieb draußen vor der Küste liegen, um nicht entdeckt zu werden. Vom Strand war Geschrei zu hören, und die Mannschaft auf der Schaluppe sah deutsche Soldaten mit Taschenlampen hin- und herlaufen. Später verschwanden sie wieder in den Dünen. 

Leider gab es keinen Funkkontakt zu Kapitän Trépel, und darum fuhr die Schaluppe wieder zu dem Motortorpedoboot weiter draußen auf dem Meer zurück. Letztendlich kehrten die Schaluppe und das Motortorpedoboot noch an demselben Morgen wieder in ihren Heimathafen zurück. Am Abend des 28. Februar konnte das Kommando aufgrund der schlechten Wettervorhersagen nicht abgeholt werden. Dies bedeutete das Ende dieses tapferen französischen Kommandos.

Kämpfernaturen

Vermutlich geriet der Kommandotrupp auf dem Strand in Stolperdraht, wodurch die Deutschen über Leuchtraketen alarmiert wurden. Dennoch wurde der Trupp von den Besatzern nicht entdeckt und konnte sich in den Dünen verstecken. In der nächsten Nacht versuchten vier von ihnen, mit dem Schlauchboot zum Motortorpedoboot zurückzukehren, das sie abgesetzt hatte und sie wie vereinbart wieder abholen sollte. Dabei versuchten die vier, durch laute Rufe auf sich aufmerksam zu machen, doch sie riefen leider vergebens. Wir wissen, dass das Motortorpedoboot ein Ausfahrverbot erhalten hatte. Folglich hörten die deutschen Soldaten die Rufe und entdeckten ein gekentertes Schlauchboot. Drei der Männer waren bereits gestorben. Ein vierter Mann wurde noch am selben Tag an den Strand gespült. Dies waren J. Hagnéré, J. Rivière, R. Guy und R. Cabanela. 

Später wurden auch die Leichen von Kapitän Charles Trépel (am Strand südlich des Wassenaarse Slag) und Fernand Devillers (am Strand von Scheveningen) gefunden. Wahrscheinlich hatten sie versucht, in der Nacht vom 28. auf den 29. Februar zum Motortorpedoboot zu schwimmen und verloren möglicherweise im eiskalten Wasser der Nordsee das Bewusstsein. 

Das Denkmal am Wassenaarse Slag

1984 wurde eine Untersuchung zum Schicksal des französischen Kommandotrupps eingeleitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in dem Buch „Het drama bij Wassenaarse Slag februari 1944“ zusammengefasst. Da diese Kommandoaktion niemals vergessen werden darf, wurde am 3. Mai 1985 beim Strandaufgang zum Wassenaarse Slag ein Denkmal zum Gedenken an die sechs tapferen französischen Soldaten errichtet. Jedes Jahr findet hier eine Gedenkfeier statt. 2022 gedenken wir am Montag, dem 28. Februar, der französischen Soldaten. 

Möchten Sie noch mehr über beeindruckende Ereignisse der Geschichte lesen? Besuchen Sie die Website der Historische Vereniging Oud Wassenaer

Ronald van Leeuwen hat bereits einmal einer Klasse der Herenwegschule erzählt, wie wichtig unsere Freiheit ist und was seine Arbeit als Soldat im Auslandseinsatz bedeutet. Möchten Sie mehr wissen? Schauen Sie sich das untenstehende Video an.

Der QR-Code auf dem Denkmal des französischen Kommandotrupps entstand aus einer Initiative von Schülern der Herenwegschool.