Handhavingsmodel Kinderopvang Wassenaar

Op 27 maart 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar een nieuw Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang Wassenaar vastgesteld.

Het model bevat de stappen die de gemeente kan ondernemen als een houder van een voorziening voor kinderopvang niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de “Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen”, het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en aanverwante wet- en regelgeving

Toetsingskader Voorschoolse Educatie

Op 27 maart 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar het Toetsingskader Voorschoolse Educatie vastgesteld. Het Toetsingskader voor Voorschoolse educatie is nieuw. De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende Vroeg- en Voorschoolse educatieplaatsen, waar kinderen van 2 tot 6 jaar (taal‑)achterstand kunnen inlopen.

Mandateringen

Op 27 maart 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar aan de Directeur van de GGD ZHW mandaat verleend om voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen te inspecteren op naleving van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op 27 maart 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar mandaat verleend aan de ambtelijke organisatie tot het nemen van besluiten in het kader van toezicht en handhaving op kinderopvang.

Landelijk Register Kinderopvang

Het recht op kinderopvangtoeslag is voorbehouden aan ouders die hun kinderen laten opvangen door een kinderopvangvoorziening uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP). De toeslag heeft betrekking op kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van dit register. Het register is openbaar. Wilt u weten welke kinderopvangvoorzieningen (bv. welke gastouders) onze gemeente heeft geregistreerd? Surf dan naar: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/  en selecteer Wassenaar als verantwoordelijke gemeente. In GIR (Gemeenschappelijke Inspectieruimte) wat is gekoppeld aan het LRKP worden naast de inspectierapporten van de GGD ook de handhavingsbrieven aan de kinderdagverblijven door de gemeente Wassenaar opgeslagen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Meedoen – beleid van domein Mens en Samenleving via telefoonnummer 14070