Tussen de bebouwing van Wassenaar en de geplande bebouwing van Katwijk ligt de Groene Zone. Dit gebied is het voorportaal en onderdeel van het Nationaal Park De Hollandse Duinen (in oprichting): de groene achtertuin van de Randstad. Het is de laatste open plek die het strand nog met het Groene Hart verbindt. De Groene Zone is onderdeel van het unieke en afwisselende Duin Horst & Weide landschap. Dit is een gebied met uitgestrekte weilanden, zichtlijnen naar de duinen, en met waardevolle ecologische en archeologische kwaliteiten. Elementen van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg en restanten van de Duitse bezetting dragen bij aan het bijzondere karakter. 

Groene verbindingszone tussen Wassenaar en Katwijk Valkenhorst

Na de sluiting van vliegkamp Valkenburg in 2006 is besloten om het gehele gebied tussen Katwijk en Wassenaar te opnieuw te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardige locatie voor wonen, werken en recreëren. Het project bestaat grofweg uit twee onderdelen: woonwijk Valkenhorst, met maximaal 5.600 woningen, en een hoogwaardige groene bufferzone: de Groene Zone. 
 

Participatie beperkte gebiedsvisie Groene Zone

Begin 2021 heeft de gemeenteraad gevraagd om een Beperkte gebiedsvisie voor de Groene Zone: een visie die zich beperkt tot de bebouwing in de Groene Zone. Dit is een eerste uitwerking van de Nota van Uitgangspunten. Over deze nota vond in 2020 al een participatietraject plaats. Met de Beperkte gebiedsvisie overbrugt de gemeente de tijd die nodig is om te komen tot een brede en complete gebiedsvisie. Ook wordt richting gegeven aan de landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen die niet kunnen wachten.

In november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een conceptversie van de Beperkte gebiedsvisie voorgelegd aan de gemeenteraad. Na een uitgebreide discussie heeft de gemeenteraad, onder voorwaarde van een aantal wijzigingen, groen licht gegeven om te starten met een nieuw participatietraject, ditmaal dus specifiek gericht op de bebouwing in de Groene Zone. Later worden andere belangrijke onderdelen van de nota uitgewerkt, zoals recreatie, cultuurhistorie en ecologie. De conceptversie van de Beperkte gebiedsvisie is te vinden bij de documenten onderaan deze pagina.

Online participatiebijeenkomst 31 januari

Op 31 januari vindt vanaf 20.00 uur een online participatiebijeenkomst plaats. Hier is iedere belanghebbende en belangstellende welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden door vóór 26 januari een mail te sturen naar groenezone@wassenaar.nl. Als u dit al heeft gedaan, dan hoeft u dit niet nogmaals te doen. Heeft u zich aangemeld, dan ontvangt u na 26 januari een bevestigingsmail met de link naar een zoombijeenkomst.

Naast de online participatiebijeenkomst kunnen initiatiefnemers in een persoonlijk gesprek hun ambitie en initiatief toelichten. Als u een initiatief heeft binnen de Groene Zone en dat wilt bespreken, kunt u vóór 26 januari een gesprek aanvragen bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Wassenaar (bestuurssecretariaat@wassenaar.nl).

Na de bijeenkomst op 31 januari hebben we even tijd nodig om uw inbreng zoveel mogelijk te verwerken. We koppelen hierover terug in een vervolgbijeenkomst eind februari. De precieze datum en vorm hiervan laten we u nog weten.

Zienswijze inbrengen

Kunt u niet bij de participatiebijeenkomst aanwezig zijn, maar wilt u wel uw mening of zienswijze meegeven? Dat kan tijdens de zienswijzeperiode. U kunt vanaf 1 januari gedurende 6 weken uw mening of zienswijze schriftelijk doorgeven. Dit doet u bij voorkeur via een mail naar groenezone@wassenaar.nl of per brief naar postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Alle zienswijzen worden, naast de inbreng uit de participatiebijeenkomst, verwerkt in een participatierapport, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Wethouder Kees Wassenaar: ‘Het wordt een heel mooi gebied’

Profielfoto wethouder Kees Wassenaar

500 voetbalvelden groot is het: de Groene Zone tussen Wassenaar en Katwijk. Een open gebied met uitgestrekte weilanden en unieke zichtlijnen naar de duinen. Het vormt de ecologische verbinding tussen het Nationaal Park Hollandse Duinen en het Groene Hart. Maar het gebied is door de voorgenomen bouw van de Katwijkse woonwijk Valkenhorst ook al jarenlang een gevoelig politiek dossier. Lees het gesprek met wethouder Kees Wassenaar (Wonen, Ruimtelijke Ordening en Cultureel Erfgoed) over het belang van een gezonde balans tussen woningbouw, recreatie en natuurbehoud in het artikel Wassenaar maakt zich hard voor de Groene Zone van Jan van der Vlugt.

Nota van Uitgangspunten Groene Zone

Voor de Groene Zone is een Nota van Uitgangspunten (NvU) gemaakt. Deze geeft de kaders aan voor het programma en de (her)ontwikkeling van de Groene Zone. De NvU gaat uit van behoud en versterking van de huidige kwaliteiten van de Groene Zone. Deze kwaliteiten uiten zich voor een groot deel in het kleinschalige, open agrarische landschap. Het toevoegen van ecologische elementen draagt bij aan de duurzame instandhouding van het gebied. Zo komt er een ecologische verbinding tussen Lentevreugd en het Groene Hart, worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en krijgen weidevogels meer ruimte. Ook ecologisch en cultuurhistorisch herstel van rijksmonument de Tankgracht Wassenaar maakt onderdeel uit van de plannen.

De gemeente wil het mooie, kleinschalige weidelandschap meer openstellen voor de recreant door recreatieve fiets- wandel- en ruiterroutes aan te leggen. Omdat de Groene Zone ook dieren gaat huisvesten die rust nodig hebben, gaat de gemeente voor extensieve recreatie; dus meer laarzenpaden dan brede fietsroutes kriskras door het landschap. Verder wordt in en om de Groene Zone een aantal specifieke maatregelen genomen: van groen inpakken van bebouwing tot aanleg van nieuwe natuur. Ook gaat de gemeente onderzoeken of bijvoorbeeld het afvalbrengstation van Avalex nieuwe huisvesting kan krijgen buiten de Groene Zone.

De nota van Uitgangspunten is behandeld in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving van 8 februari 2021

Uitwerking tot Masterplan

De uitgangspunten van de NvU worden uitgewerkt tot een Masterplan. Dit Masterplan schetst een ruimtelijk toekomstbeeld voor de Groene Zone. Het Masterplan wordt vervolgens vertaald in een bestemmingsplan en vormt het kader voor deelprojecten. Deze bevatten concrete voorstellen voor de inrichting van de Groene Zone. Uiteraard gaat de gemeente hier eigenaren, stakeholders, bewoners en belangenverenigingen bij betrekken. Een van de eerste acties die de gemeente voor het Masterplan onderneemt, is het vastleggen van afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf over de inrichting van de voormalige start- en landingsbaan op het Wassenaars grondgebied. Met de provincie Zuid-Holland bestaan al afspraken over de ecologische verbindingszone in het gebied.
 

Online informatieavonden Groene Zone terugkijken

Bij het opstellen van de Nota van Uitgangpunten is een participatietraject gevolgd, waarbij inwoners, belangenorganisaties, ondernemers en verenigingen betrokken zijn geweest. Op 3 en 21 september 2020 vonden onder andere twee online informatiebijeenkomsten plaats over de Groene Zone. Op de eerste avond is de conceptversie van de Nota van Uitgangspunten gepresenteerd. Op de tweede avond koppelden we terug welke reacties we ontvingen en zijn vragen beantwoord. De inbreng van de belanghebbenden is vastgelegd in een Nota van Beantwoording.

Bijeenkomst 21 september

Bijeenkomst 3 september

 

Ecologische verbinding 

Belangrijk onderdeel van de Groene Zone is de ecologische verbinding tussen Lentevreugd en de A44 bij knooppunt Ommedijk (Maaldrift). Een ecologische verbinding wordt aangelegd zodat planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. Op dit moment werkt de gemeente Wassenaar aan een stappenplan voor deze nog ontbrekende schakel in de grotere ecologische verbinding tussen de Hollandse Duinen en het Groene Hart. De gemeente Wassenaar trekt samen met de Provincie Zuid-Holland op om de ecologische verbinding te realiseren. De verbinding is onderdeel van het nationale beleid om in heel Nederland een ecologisch netwerk tot stand te brengen. 

Restauratie tankgracht

Bij ontwikkeling van de Groene Zone spelen cultuurhistorische elementen een belangrijke rol. Dat geldt ook voor de tankgracht. Dit rijksmonument is tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door de Duitse bezetters. Het was een onderdeel van de verdedigingslinie tegen de geallieerde troepen. De ecologische verbinding loopt straks over de tankgracht. Bij de aanleg van de ecologische verbinding wordt de tankgracht gerestaureerd. De gemeente heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar hoe dit cultureel erfgoed op een natuurlijke manier in de Groene zone ingepast kan worden, zonder dat de cultuurhistorische waarde ervan wordt aangetast. Bekijk ook de pagina over cultureel erfgoed op Valkenburg.

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u via de mail op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Groene Zone? Stuur dan een mail met een verzoek hiervoor naar Fred Lansbergen via groenezone@wassenaar.nl. Uw email-gegevens gebruiken we, volgens de regels van de privacywetgeving, alleen voor het geven van informatie over de Groene Zone.