Tussen de bebouwing van Wassenaar en de geplande bebouwing van Katwijk ligt de Groene Zone. Dit gebied is het voorportaal en onderdeel van het Nationaal Park De Hollandse Duinen (in oprichting): de groene achtertuin van de Randstad. Het is de laatste open plek die het strand nog met het Groene Hart verbindt. De Groene Zone is onderdeel van het unieke en afwisselende Duin Horst & Weide landschap. Dit is een gebied met uitgestrekte weilanden, zichtlijnen naar de duinen, en met waardevolle ecologische en archeologische kwaliteiten. Elementen van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg en restanten van de Duitse bezetting dragen bij aan het bijzondere karakter. 

Groene verbindingszone tussen Wassenaar en Katwijk Valkenhorst

Na de sluiting van vliegkamp Valkenburg in 2006 is besloten om het gehele gebied tussen Katwijk en Wassenaar te opnieuw te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardige locatie voor wonen, werken en recreëren. Het project bestaat grofweg uit twee onderdelen: woonwijk Valkenhorst, met maximaal 5.600 woningen, en een hoogwaardige groene bufferzone: de Groene Zone. 
 

Nota van Uitgangspunten Groene Zone

Momenteel is een Nota van Uitgangspunten in voorbereiding voor vaststelling in de raad. Deze Nota van Uitgangspunten geeft de kaders voor het programma en de (her)ontwikkeling van de Groene Zone. Zodra deze nota is vastgesteld, kunnen de uitgangspunten worden uitgewerkt in een Masterplan. Dit Masterplan schetst een ruimtelijk toekomstbeeld van de Groene Zone. Na vaststelling wordt het Masterplan uitgewerkt in concrete deelprojecten. Bij het opstellen van de Nota van Uitgangpunten is een participatietraject gevolgd, waarbij inwoners, belangenorganisaties, ondernemers en verenigingen betrokken zijn geweest. Ook bij de deelprojecten worden belanghebbenden betrokken. 

Online informatieavonden Groene Zone terugkijken

Op 3 en 21 september 2020 vonden twee online informatiebijeenkomsten plaats over de Groene Zone. Op de eerste avond is de conceptversie van de Nota van Uitgangspunten gepresenteerd. Op de tweede avond koppelden we terug welke reacties we ontvingen en zijn vragen beantwoord. 

Bijeenkomst 21 september

,

Bijeenkomst 3 september

,

 

Ecologische verbinding 

Belangrijk onderdeel van de Groene Zone is de ecologische verbinding tussen Lentevreugd en de A44 bij knooppunt Ommedijk (Maaldrift). Een ecologische verbinding wordt aangelegd zodat planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. Op dit moment werkt de gemeente Wassenaar aan een stappenplan voor deze nog ontbrekende schakel in de grotere ecologische verbinding tussen de Hollandse Duinen en het Groene Hart. De gemeente Wassenaar trekt samen met de Provincie Zuid-Holland op om de ecologische verbinding te realiseren. De verbinding is onderdeel van het nationale beleid om in heel Nederland een ecologisch netwerk tot stand te brengen. 

Restauratie tankgracht

Bij ontwikkeling van de Groene Zone spelen cultuurhistorische elementen een belangrijke rol. Dat geldt ook voor de tankgracht. Dit rijksmonument is tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door de Duitse bezetters. Het was een onderdeel van de verdedigingslinie tegen de geallieerde troepen. De ecologische verbinding loopt straks over de tankgracht. Bij de aanleg van de ecologische verbinding wordt de tankgracht gerestaureerd. De gemeente heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar hoe dit cultureel erfgoed op een natuurlijke manier in de Groene zone ingepast kan worden, zonder dat de cultuurhistorische waarde ervan wordt aangetast. Bekijk ook de pagina over cultureel erfgoed op Valkenburg.

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u via de mail op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Groene Zone? Stuur dan een mail met een verzoek hiervoor naar Fred Lansbergen via groenezone@wassenaar.nl. Uw email-gegevens gebruiken we, volgens de regels van de privacywetgeving, alleen voor het geven van informatie over de Groene Zone.