Bij Global Goal 3 draait het om het zorgen voor toegang tot goede basis gezondheidszorg, het terugdringen van sterfte en ziekte als gevolg van verontreiniging, het beperken van het aantal verkeersdoden en gewonden en het zorgen voor toegang tot seksuele en reproductieve zorg; gezonde levens, bevorderen welzijn voor alle mensen van alle leeftijden.

Door uitvoering te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid en in te zetten op specifieke thema's willen wij inwoners gezond en veilig laten opgroeien en zich maximaal laten ontwikkelen.

Lokaal gezondheidsbeleid

In het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid Wassenaar 2020-2022 staat beschreven hoe Wassenaar lokaal het beleid op het gebied van gezondheid wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen gaat uitvoeren in de periode 2020-2022.

In de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en meer specifiek ook in het Nationaal Preventieakkoord is opgenomen dat er de komende jaren onverminderd wordt ingezet op het bevorderen van gezondheid van de inwoners. Hierbij staan preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak centraal. Daarmee bieden Het Nationaal Preventieakkoord en de landelijke Nota Gezondheidsbeleid uitgangspunten voor het lokale beleid.

Gezondheidsbeleid heeft veel raakvlakken met andere beleidsvelden zoals beleid sociaal domein en sportbeleid, maar ook bijvoorbeeld omgevingsbeleid. Om tot een uitvoeringsprogramma te komen, worden daarom relaties gelegd met deze en andere relevante beleidsvelden, zoals met betrekking tot de eerstelijnszorg (huisartsen), onderwijs, sportbeleid en ouderen. Dit gezondheidsbeleid hangt naast het Nationaal Preventieakkoord ook samen met het Lokaal Sportakkoord. De focus bij dit lokaal gezondheidsbeleid ligt bij de kwetsbare inwoners onder de jeugd, ouderen en die met een laag sociaal economische status. Aan de hand van de uitgangspunten op het gebied van roken, alcohol, gezonde voeding (tegengaan overgewicht) en bewegen zal samen met onze stakeholders de komende periode gewerkt worden aan het (nog) gezonder maken van onze inwoners.

Ontwikkeling mentale weerbaarheid inwoners

Om burgers meer regie over hun mentale gezondheid te geven zijn er voorstellen in de maak en worden er gesprekken gevoerd tussen GGZ professionals, huisartsen en gemeente over het lokaal inzetten van een domein overstijgend netwerk in de nulde- en eerstelijnshulpverlening waarin de burgers centraal staan. Bedoeling is het creëren van een integrale aanpak die ervoor zorgt dat verschillende partijen die zich bezighouden met het psychisch welzijn van de inwoners van Wassenaar met elkaar kunnen samenwerken. Door burgers via dit netwerk te laten beschikken over verschillende laagdrempelige vormen van hulp en ondersteuning wordt beoogd dat zij vanuit eigen regie en waar nodig met hulp de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Hiermee wordt de mentale gezondheid van de lokale populatie bevorderd en wordt voorkomen dat mensen (onnodig) behandeld worden in de tweedelijnszorg, wat moet bijdragen aan een besparing op de uiteindelijke zorgkosten en een verkorting van wachtlijsten in de tweedelijnszorg. (Deze ontwikkeling is in 2020 nog wel afhankelijk van een nog te verlenen subsidie van een landelijke organisatie.)

Langer thuis wonen

Met  ‘Langer thuis wonen’ en ‘een tegen eenzaamheid’, werken gemeente en partners in de zorg en ondersteuning gezamenlijk en doorlopend aan producten en projecten die het mogelijk maken om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

Inclusieve samenleving:

  • We zorgen voor bewustwording van inwoners en medewerkers van de gemeente: er zijn drempels in de samenleving voor mensen met een beperking.
  • We organiseren ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking zodat begrip ontstaat voor de verschillende perspectieven van mensen. 
  • We creëren toegankelijkheid, dit is een eerste voorwaarde om mee te kunnen doen. We zorgen ervoor dat allerlei welzijnsbijeenkomsten toegankelijk en bereikbaar zijn.

Een inclusieve samenleving heeft betrekking op verschillende aspecten van het leven van inwoners.

Het betreft de domeinen onderwijs & ontwikkeling, wonen, werk & inkomen, vrije tijd, vervoer welzijn, gezondheid & ondersteuning. We laten zien welke activiteiten, maatregelen, en ondersteuning er zijn om te komen tot een inclusieve samenleving.

Welzijnsorganisaties

Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn kunnen inwoners terecht bij de welzijnsorganisaties en de gemeente voor ondersteuning. In 2021 wordt samen met de maatschappelijke partners verder gewerkt aan het verstevigen van het lokale welzijnsnetwerk. We zorgen voor een heldere aanmeldroute en integrale werkwijze.

Daarnaast is ook casus- en procesregie van belang. We zorgen voor duidelijke afspraken met netwerkpartners over wie de regie heeft en wat er dan van deze regisseur wordt verwacht. Daarbij wordt ook ingezet op de samenwerking met het omliggende veld zoals huisartsen en scholen. Hierbij worden ook ACT-ers ingezet op adviseren, coördineren en transformeren van professionals  en het voeren van procesregie.

De samenwerkingsafspraken en werkprocessen in de keten voor inwoners van 0-100 jaar worden verder vormgegeven. Per 1 januari start het gezamenlijke telefonisch loket. De informatie waar het loket mee werkt staat voor een belangrijk deel in de digitale sociale kaart. Deze sociale kaart wordt ook voor inwoners toegankelijk. Een gezamenlijke fysieke toegang voor het sociaal domein zal de slagkracht van de samenwerking en werkprocessen positief beïnvloeden. Daarom blijven we zoeken naar een mogelijkheid van het realiseren van deze gezamenlijke fysieke toegang.

Ontwikkeling mentale weerbaarheid inwoners

Om burgers meer regie over hun mentale gezondheid te geven zijn er voorstellen in de maak en worden er gesprekken gevoerd tussen GGZ professionals, huisartsen en gemeente over het lokaal inzetten van een domein overstijgend netwerk in de nulde- en eerstelijnshulpverlening waarin de burgers centraal staan. Bedoeling is het creëren van een integrale aanpak die ervoor zorgt dat verschillende partijen die zich bezighouden met het psychisch welzijn van de inwoners van Wassenaar met elkaar kunnen samenwerken.

Door burgers via dit netwerk te laten beschikken over verschillende laagdrempelige vormen van hulp en ondersteuning wordt beoogd dat zij vanuit eigen regie en waar nodig met hulp de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Hiermee wordt de mentale gezondheid van de lokale populatie bevorderd en wordt voorkomen dat mensen (onnodig) behandeld worden in de tweedelijnszorg, wat moet bijdragen aan een besparing op de uiteindelijke zorgkosten en een verkorting van wachtlijsten in de tweedelijnszorg. (Deze ontwikkeling is in 2020 nog wel afhankelijk van een nog te verlenen subsidie van een landelijke organisatie.)