Medio 2025 start de gemeente met het saneren van de gemeentewerf aan de Johan de Wittstraat. Het plan voor de sanering heeft de gemeenteraad eind 2023 vastgesteld. De activiteiten die nu op de gemeentewerf plaatsvinden, krijgen een andere locatie. Hierover neemt de gemeenteraad half 2024 een besluit.

Uitvoering sanering gemeentewerf stap verder

Van 19 maart tot en met 30 april 2024 ligt het saneringsplan voor de gemeentewerf ter inzage voor beroep bij de gemeente. Dit nadat de Omgevingsdienst Haaglanden op 14 maart 2024 instemde met het saneringsplan. Na de terinzagelegging kan de gemeente starten met de voorbereiding van de daadwerkelijke sanering. De planning is dat deze voorbereidingen halverwege 2025 starten. Voorwaarde is dat er dan wel een nieuwe gemeentewerf in gebruik is genomen. 
 

Participatiebijeenkomst

Op 17 april vond de tweede bijeenkomst plaats over de sanering en de nieuwe plannen voor de gemeentewerf. Op de eerste bijeenkomst die werd gehouden 7 december 2023 zijn de vragen van bezoekers, verzameld. Hiervan is een lijst met vragen en antwoorden verschenen. Deze kunt u onderaan de pagina downloaden. De plannen zijn daarna verder uitgewerkt. Bewoners zijn op de tweede bijeenkomst gevraagd om mee te denken en input te leveren op de stedenbouwkundige schetsen die 17 april zijn gepresenteerd. Zie hiervoor de presentatie onderaan de pagina. U vindt deze informatie ook in de omgevingsapp van dit project. Het concept stedenbouwkundig plan, kan ook worden ingezien via de omgevingsapp (te downloaden via de QR code onderaan de pagina).

Woningbouw

De komende maanden wordt het plan voor de te realiseren woningen verder uitgewerkt. Samen met de corporaties wordt een breed programma met woningen ontwikkeld. Het gaat om levensloopbestendige seniorenwoningen en betaalbare woningen. De gemeente gaat uit van de volgende bouwcategorieën:
•    30% sociaal
•    40% midden categorie koop
•    30% vrije sector

Er is een apart proces voor participatie met inwoners. We gaan ervanuit dat in 2026 gestart wordt met het bouwen van woningen. 

De besluitvorming over het woningplan door de gemeenteraad staat halverwege 2024 op de planning. Er wordt gestreefd naar tenminste 100 woningen met een ondergrondse parkeergarage.

Bodemvervuiling: geen invloed op gezondheid

In januari 2023 zijn de resultaten van het bodemonderzoek gepresenteerd aan de direct omwonenden. Er werden zorgen geuit over de volksgezondheid vanwege de bodemvervuiling. Inmiddels is het saneringsplan gereed. Het onderzoek laat zien dat de bodem gedeeltelijk ernstig verontreinigd is. De verontreiniging zit vrij diep en is voldoende afgedekt. Daarom heeft de verontreiniging geen invloed op de gezondheid van mensen die werken of verblijven op de werf. Ook heeft de vervuiling geen invloed op de gezondheid van omwonenden. Dit is belangrijk voor de omgeving en de planning voor dit project. In samenspraak met de omgevingsdienst is bepaald dat saneren nu nog niet nodig is.