Geluidsbelastingskaart 2016

De Europese richtlijn omgevingslawaai 2002/49/EG is in 2004 in de Nederlandse wetgeving opgenomen. Het doel van deze richtlijn is bescherming van milieu en gezondheid, door:

  1. de blootstelling aan omgevingslawaai afkomstig van specifieke geluidsbronnen in beeld te brengen;
  2. via een actieplan maatregelen te overwegen voor het beheersen en verminderen van overmatige geluidsbelasting.

Dit gebeurt elke vijf jaar met het opstellen van een geluidsbelastingskaart respectievelijk het vaststellen van een daarop gebaseerd actieplan. Op de geluidbelastingkaart is te zien bij welke woningen en gebouwen in de gemeente sprake is van geluidhinder door wegverkeer. De kaart geeft informatie over de geluidsgevoelige objecten (zoals woningen en scholen), de stiltegebieden en het aantal bewoners dat blootgesteld wordt aan een bepaalde geluidsbelasting van de diverse geluidsbronnen.

Actieplan

Op basis van de geluidsbelastingkaart van 2016 heeft de gemeente begin 2019 een actieplan vastgesteld voor de periode tot en met 2023. In het plan staan de maatregelen die de gemeente neemt om de geluidsbelasting te beheersen of te verminderen. 

Klachten geluid vliegtuigen

Klachten over overlast van in of bij Wassenaar opstijgende en landende vliegtuigen kunt u kwijt via het volgende telefoonnummer van DCMR, de dienst die hiervoor ontheffingen verleent: 0888 - 33 35 55 (7 dagen per week, 24 uur per dag). Let op: bij deze dienst kunt u niet klagen over overlast van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Daarvoor kunt u bellen met het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol: 020 - 60 15 555 (7 dagen per week, tussen 09:00 en 17:00 uur). Of bezoek www.bezoekbas.nl voor het indienen van een melding of klacht(externe link).

Meer informatie over hinder van vliegtuigen leest u op de website van de Omgevingsdienst West-Holland(externe link)

Documenten