Geluidsbelastingkaart 2016

In 2004 is in de Nederlandse wetgeving de Europese richtlijn omgevingslawaai 2002/49/EG geïmplementeerd en van kracht geworden. Deze is later opgenomen in de Wet milieubeheer onder titel 11.2 ‘Geluidsbelastingkaarten en actieplannen’. Het doel van deze richtlijn is om de geluidsbelasting van de traditionele bronnen in beeld te brengen en via een actieplan maatregelen te overwegen voor het beheersen en verminderen van overmatige geluidsbelasting. Het opstellen van een geluidsbelastingkaart wordt om de vijf jaar herhaald en is nu voor de gemeente Wassenaar uitgevoerd voor de jaren 2006, 2011 en 2016. De navolgende actieplannen worden eveneens om de vijf jaar opgesteld.

Op de geluidbelastingkaart is te zien bij welke woningen en gebouwen in de gemeente sprake is van geluidhinder door wegverkeer. De kaart geeft informatie over de geluidsgevoelige objecten (zoals woningen en scholen), de stiltegebieden en het aantal bewoners dat blootgesteld wordt aan een bepaalde geluidsbelasting van de diverse geluidsbronnen.

Actieplan

Op basis van de geluidsbelastingkaart heeft de gemeente een nieuw actieplan vastgesteld. In dit actieplan staat welke maatregelen de gemeente gaat nemen in de periode 2018 – 2023 om de geluidbelasting te beheersen of te verminderen. 

Klachten geluid luchtvaartuigen

Klachten over overlast van in of bij Wassenaar opstijgende en landende luchtvaartuigen kunt u kwijt via het volgende telefoonnummer van DCMR, de dienst die hiervoor ontheffingen verleent: 0888 - 33 35 55 (7 dagen per week, 24 uur per dag). Let op: bij deze dienst kunt u niet klagen over overlast van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Daarvoor kunt u bellen met het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol: 020 - 60 15 555 (7 dagen per week, tussen 09:00 en 17:00 uur). Of bezoek www.bezoekbas.nl voor het indienen van een melding of klacht.