Op woensdag 29 mei 2024 heeft er een informatie- en participatiebijeenkomst plaatsgevonden waar de uitkomsten van de enquête zijn gedeeld. Ook konden aanwezigen hun mening geven. Deze worden meegenomen in het maken van het nieuwe geluidsplan. 

Op deze pagina vindt u het huidige Actieplan Geluid van de gemeente Wassenaar, de geluidsbelastingkaart, plus informatie over vliegtuiglawaai. 

Wegverkeerslawaai - Geluidsbelastingkaart 

De Europese richtlijn omgevingslawaai 2002/49/EG is in 2004 in de Nederlandse wetgeving opgenomen. Het doel van deze richtlijn is bescherming van milieu en gezondheid, door:

  1. de blootstelling aan omgevingslawaai afkomstig van specifieke geluidsbronnen in beeld te brengen;
  2. via een actieplan maatregelen te overwegen voor het beheersen en verminderen van overmatige geluidsbelasting.

Dit gebeurt elke vijf jaar met het opstellen van een geluidsbelastingkaart en vaak ook het vaststellen van een daarop gebaseerd actieplan. De meest recente kaart kan hieronder gedownload worden, bij de documenten. Op de geluidsbelastingkaart is te zien bij welke woningen en gebouwen in de gemeente sprake is van geluidhinder door wegverkeer. De kaart geeft informatie over de geluidsgevoelige objecten (zoals woningen en scholen), de stiltegebieden en het aantal bewoners dat blootgesteld wordt aan een bepaalde geluidsbelasting van de diverse geluidsbronnen.

Actieplan Geluid

De gemeente heeft begin 2019 een actieplan vastgesteld voor de periode tot en met 2023. In het plan staan de maatregelen die de gemeente neemt om de geluidsbelasting te beheersen of te verminderen. Het Actieplan 2019 - 2023 kan bij de documenten hieronder gedownload worden. 

Vliegtuiglawaai

Klachten over vliegtuiglawaai kunt u op 2 plekken kwijt, afhankelijk van het soort vliegverkeer:

  • overlast van vliegtuigen die in of bij Wassenaar opstijgen en landen kunt u melden via het volgende telefoonnummer van DCMR, de dienst die hiervoor ontheffingen verleent: 0888 – 33 35 55 (7 dagen per week, 24 uur per dag). 
  • overlast van het vliegverkeer van en naar Schiphol kunt u melden bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol: 020 - 60 15 555 (7 dagen per week, tussen 09:00 en 17:00 uur). Of via www.bezoekbas.nl voor het indienen van een melding of klacht.  

Meer informatie over hinder van vliegtuigen leest u op de website van de Omgevingsdienst West-Holland

Andere vormen van geluidsoverlast

Voor informatie over andere vormen van geluidsoverlast kunt u terecht op onze webpagina over Milieu – handhaving en vergunningverlening