Global Goal 2 draait om toegang voor iedereen tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel en een einde aan ondervoeding; een eide maken aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en beter voeding. 

Wassenaar is sinds 2013 een Fairtrade Gemeente. Dat betekent dat inwoners, winkels, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid samen zorgen voor zoveel mogelijk eerlijke handel.

Waarom fairtrade?

Iedere dag kun je tijdens het winkelen kiezen voor fairtrade producten. Van deze producten weet je zeker dat ze onder eerlijke en duurzame voorwaarden zijn verhandeld. Met jouw fairtrade boodschappen zorg je voor betere sociale en milieuomstandigheden voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Ook als bedrijf, organisatie of overheidsinstantie kun je fairtrade producten inkopen. Het is dus heel gemakkelijk om te werken aan duurzame armoedebestrijding.

Wat is fairtrade?

Fairtrade zorgt ervoor dat producten onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu. Bij fairtrade worden bijvoorbeeld het recht op vakbonden en het verbod op gedwongen- of kinderarbeid nageleefd. De boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun werk. Ook zorgt fairtrade voor langdurige handelsrelaties, zodat de boeren en producenten kunnen investeren in zichzelf, hun familie, en in de gemeenschap waarin zij leven. Daarbij schenken ze bij de keuze voor grondstoffen of productiewijze ook extra aandacht aan het milieu.

Een Fairtrade Gemeente moet aan zes criteria voldoen

  • De lokale werkgroep. Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te behalen of te behouden. In Wassenaar is dit de Werkgroep Fairtrade Gemeente Wassenaar. De werkgroep stelt jaarlijks een verantwoording op, waaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds aan de eisen voldoet. De werkgroep bestaat uit een gevarieerde groep met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de samenleving.
  • De gemeente spreekt zich uit vóór fairtrade. Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór fairtrade en koopt fairtrade producten in. De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen verwoorden fairtrade in hun beleid en handelen hiernaar.
  • Fairtrade is zichtbaar beschikbaar in winkels en horeca. Winkels verkopen eerlijke producten en de horeca serveert fairtrade dranken en gerechten.
  • Kennis over en gebruik van fairtrade bij bedrijven en maatschappelijke organisaties groeit. Maatschappelijke organisaties en bedrijven gebruiken fairtrade producten. En er worden, bijvoorbeeld op scholen, activiteiten georganiseerd om de kennis over en de betrokkenheid bij fairtrade te vergroten.
  • Media-aandacht. De werkgroep vindt het belangrijk om fairtrade onder de aandacht van Wassenaarders te brengen en houden. Ze organiseert lokale en blijvende publiciteit rond het onderwerp. Want wat is fairtrade nou eigenlijk? En wat kan jij doen om een steentje bij te dragen aan een leefbaardere wereld voor iedereen?
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Natuurlijk is het wenselijk dat iedereen fairtrade producten verkoopt, inkoopt of gebruikt. Maar er zijn veel initiatieven die een andere insteek hebben dan fairtrade, maar wel maatschappelijk verantwoord zijn en bijdragen aan duurzaamheid. Denk aan: groene stroom, streekproducten en microkredieten. Daarom krijgen deze initiatieven een plek als het zesde criterium.

De werkgroep Fairtrade Gemeente Wassenaar werkt samen met Bibliotheek Wassenaar-Voorschoten, De Wassenaarse Krant, Eerlijk Winkelen, Vrijwilligers Centrale Wassenaar, Ondernemend Wassenaar en Wereldwinkel Wassenaar. De werkgroep onderhoudt ook het contact met gemeenten in de regio die Fairtrade Gemeente zijn of willen worden.

Lokaal gezondheidsbeleid

In het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid Wassenaar 2020-2022 staat beschreven hoe Wassenaar lokaal het beleid op het gebied van gezondheid wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen gaat uitvoeren in de periode 2020-2022.

In de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en meer specifiek ook in het Nationaal Preventieakkoord is opgenomen dat er de komende jaren onverminderd wordt ingezet op het bevorderen van gezondheid van de inwoners. Hierbij staan preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak centraal. Daarmee bieden Het Nationaal Preventieakkoord en de landelijke Nota Gezondheidsbeleid uitgangspunten voor het lokale beleid.

Gezondheidsbeleid heeft veel raakvlakken met andere beleidsvelden zoals beleid sociaal domein en sportbeleid, maar ook bijvoorbeeld omgevingsbeleid. Om tot een uitvoeringsprogramma te komen, worden daarom relaties gelegd met deze en andere relevante beleidsvelden, zoals met betrekking tot de eerstelijnszorg (huisartsen), onderwijs, sportbeleid en ouderen.

Dit gezondheidsbeleid hangt naast het Nationaal Preventieakkoord ook samen met het Lokaal Sportakkoord.

De focus bij dit lokaal gezondheidsbeleid ligt bij de kwetsbare inwoners onder de jeugd, ouderen en die met een laag sociaal economische status. Aan de hand van de uitgangspunten op het gebied van roken, alcohol, gezonde voeding (tegengaan overgewicht) en bewegen zal samen met onze stakeholders de komende periode gewerkt worden aan het (nog) gezonder maken van onze inwoners.