Global Goal 11 gaat over verschillende onderwerpen, zoals huisvesting, cultuur en openbaar vervoer. Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. 

Wat doen wij?

Ieder jaar worden alle 355 gemeenten van Nederland met elkaar vergeleken op ongeveer 100 kenmerken. Wassenaar scoort al jaren op rij erg hoog in het onderzoek van Elsevier Weekblad en Bureau Louter. Ook in 2020 is Wassenaar weer de beste woongemeente van Zuid-Holland en staan we in de top 5 van Nederland. Hieronder leest u wat we zoal nog meer ondernemen om van Wassenaar een veilig, inclusief, veerkrachtig en duurzaam dorp te maken.

Verkeer en vervoer

In het najaar van 2020 zijn diverse toekomstvarianten voor de N44 opgesteld. In het jaar 2021 zal een verdere uitwerking van de toekomstvariant(en) en lobby plaatsvinden om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de N44 te verbeteren. Gekeken wordt naar de kansen die er liggen in het verbinden van ecologische structuren en versterken van recreatie. Hierbij is ook aandacht voor de meerwaarde die een eventuele lightrailverbinding kan bieden.

Het beheer van de openbare verlichting is erop gericht om de bedrijfszekerheid te waarborgen en het areaal veilig en duurzaam in stand te houden. Vanuit het landelijk energieakkoord is er een opgave waar in 2030 minimaal 50% besparing is bereikt op het energieverbruik t.o.v. 2013. Door onder andere het toepassen van energiezuinige verlichting (led) en energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld dimmen. Van het huidige areaal is momenteel 25% voorzien van ledverlichting waarvan het licht in de nacht wordt gedimd.

Verkeersregelinstallaties zijn geheel voorzien van ledverlichting. De uitgangspunten zijn het waarborgen van de bedrijfszekerheid en een duurzame instandhouding.

Openbaar vervoer

Sinds 2019 is EBS de vervoerder binnen de concessie Haaglanden Streek. Arriva is tot en met 2022 de vervoerder binnen de concessie Zuid-Holland Noord. Met vervoerders, de vervoerautoriteiten (MRDH en PZH) blijven wij in gesprek om de dienstregeling (lijnvoering en frequentie) te optimaliseren en pleiten wij voor verbeteringen in het OV-netwerk. Tevens zal aandacht worden gevraagd voor de meerwaarde die een lightrailverbinding voor Wassenaar en de regio kan bieden.

Duurzaam Wassenaar

We staan aan het begin van een ingrijpende verandering: de energietransitie. In de energietransitie verschuiven we ons energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen naar een basis van duurzame hernieuwbare bronnen, zoals energie uit zon en wind. Op de pagina Duurzaam Wassenaar leest u hoe we dit willen gaan doen op lokaal niveau.

Cultuurnota

Met ingang van 2021 introduceert de gemeente een nieuwe cultuurnota. In deze nota is onder andere meer aandacht voor de eigenheid van Wassenaar en de rol van alle doelgroepen zoals ouderen, jongeren en ‘internationals’, zoals opgenomen in de startnotitie.

Proeftuin Cultuuranker

Eind 2020 is bekend of het Rijk de proeftuin Cultuuranker voortzet in 2021 en verder. De eerste signalen over het Cultuuranker zijn positief. Inzet is dan ook om dit initiatief in Wassenaar voort te zetten.

Cultuureducatie met kwaliteit

In 2021 wordt deze landelijke regeling voortgezet. Wassenaar doet mee aan deze regeling en geeft hier samen met lokale culturele partners invulling aan.