Het cultuurbeleid 2017-2020 loopt af. Daarom werkt de gemeente momenteel aan een nieuwe cultuurnota: Rijk aan Cultuur Wassenaar 2021. De huidige nota is een ontwerp. Inwoners en instellingen kunnen hun zienswijze nog indienen voordat de gemeenteraad een besluit neemt en de nota definitief wordt. 

Ontwerp Cultuurnota

Wassenaar is rijk aan kunst en cultuur en dat willen we graag zo houden. In de ontwerp cultuurnota Rijk Aan Cultuur 2021 wordt een beleid voorgesteld dat inzet op:

  • Het versterken van de lokale culturele infrastructuur. Ingezet wordt op samenwerking tussen culturele organisaties, onderwijs en maatschappelijke partners. Het Cultuuranker Wassenaar is de overkoepelende structuur waarbinnen samenwerking wordt gestimuleerd en uitwisseling mogelijk wordt gemaakt. 
  • Deelname van specifieke doelgroepen. Speciale aandacht en inzet gaat uit naar cultuureducatie voor de jeugd. Dat geldt ook voor de ‘internationals’, statushouders en mensen met een beperking.  Cultuur biedt hen een belangrijke ingang om mee te doen aan de maatschappij. 
  • Een betere zichtbaarheid van de culturele rijkdom. Wassenaar is op verschillende plekken en manieren te vinden. Digitaal, via social media, of de krant. De beschikbaarheid van informatie over het cultuuraanbod is aan de ene kant van belang voor de zichtbaarheid van de aanbieders van cultuur. Aan de andere kant voor de vindbaarheid voor de culturele gebruiker.

De ambities van de nota zijn niet torenhoog en ook niet in cement gegoten. In de huidige omstandigheden is het niet alleen een wens om in te kunnen spelen op de actualiteit en om ruimte te hebben én te maken voor nieuwe ideeën en initiatieven. Het is ook een harde noodzaak. Deze nota is namelijk opgesteld in coronatijd met wisselende mate van beperktere vrijheden en lockdowns. Dit heeft een enorme impact op de activiteiten, die in normale omstandigheden bijna zonder nadenken kunnen worden uitgevoerd. 

De complete ontwerpnota is te vinden bij de documenten onderaan deze webpagina. 

Besluitvormingsprocedure en participatie 

Een startnotitie vormde de start van het proces om te komen tot een nieuwe cultuurnota. Deze startnotitie is in de raadsvergadering van 20 mei 2020 vastgesteld. De notitie gaat in op de uitgangspunten, kaders, rollen en planning voor de cultuurnota. Om input op te halen voor de nota is onder meer een vragenlijst voorgelegd aan het culturele veld. Ook is een bijeenkomst georganiseerd. Vanwege corona heeft waarschijnlijk niet iedereen die dat wilde, aan deze bijeenkomst deel kunnen nemen. Om die reden heeft de raad in zijn vergadering van 26 januari besloten de Ontwerp Cultuurnota ‘Rijk aan Cultuur’ vrij te geven voor inspraak. Zo kan iedereen die dat wil, nog een zienswijze indienen. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve nota. 

Dit betekent dat de nota voor definitieve vaststelling nogmaals terugkomt in de raad, nadat de periode van de terinzagelegging is afgelopen en de reacties hierop zijn verwerkt. 

Indienen zienswijze

De concept-nota ligt vanaf 12 februari 2021 zes weken voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. Het concept is ook in te zien onderaan deze pagina. Tijdens de inspraaktermijn kan iedereen zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, bij voorkeur via cultuurnota@wassenaar.nl of schriftelijk naar Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14070.

Na deze datum vindt de verwerking van de zienswijzen plaats en wordt de cultuurnota voor definitieve besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Uitvoeringsprogramma 

Naast de ontwerpcultuurnota is er ook een uitvoeringsprogramma Cultuurnota Wassenaar 2021-2024. Hierin staan de concrete actiepunten voor de periode 2021-2024. Dit uitvoeringsprogramma betreft de bevoegdheid van het college. Het uitvoeringsprogramma maakt geen onderdeel uit van de inspraak. U kunt hier dan ook geen zienswijze op indienen.