Wat doet de welstandscommissie?

De commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE) is een adviescommissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over bouwplannen in de gemeente. Zij doet dit zowel voor de gemeente Wassenaar als voor de gemeente Voorschoten. De leden zijn onafhankelijke deskundigen en hebben elk een eigen specialisme. De commissie heeft één burgerlid. Dit lid is aangesteld om de visie van de burger in te brengen op het gebied van welstand. De commissie WCE toetst bouwplannen aan de kwaliteitscriteria uit het Handboek Welstand en Beeldkwaliteit Wassenaar. Ze geeft niet alleen advies over ‘gewone’ bouwplannen zoals een verbouwing of de bouw van een nieuw huis. Ze wordt ook ingeschakeld bij stedenbouwkundige ontwikkelingen, zoals een nieuwbouwwijk en bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Het college van burgemeester en wethouders wint daarnaast advies in bij de commissie WCE bij wijzigingen aan  cultureel erfgoed. Dit zijn rijks- en gemeentelijke monumenten, beschermde buitenplaatsen, beeldbepalende panden en beschermde dorpsgezichten. Daarnaast wint het bestuur advies in van de commissie over cultuurhistorische aspecten bij niet-monumenten, zoals bijvoorbeeld bij nieuwbouw in het beschermd dorpsgezicht of in cultuurhistorisch waardevolle landschappen.

Procedure welstand

Vergunningsaanvragen en vooroverlegsituaties worden altijd eerst getoetst op volledigheid van de ingediende gegevens en aan het bestemmingsplan. Als het plan voldoet aan de eisen kan het worden voorgelegd aan de commissie.

Vergaderingen

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en worden gehouden in Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22, 2242 CP te Wassenaar. Tijdens de vergadering kunt u als aanvrager of belanghebbende de bouwaanvraag of uw zienswijze toelichten. Als u dit wilt, moet u dit bij uw aanvraag melden. Omdat de vergaderingen openbaar zijn, is het mogelijk deze bij te wonen zonder spreekrecht, hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

Voor nadere informatie over het werk van de commissie kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, Hugo Schut via 
HSchut@wassenaar.nl

De commissie Welstand en Cultureel Erfgoed bestaat uit de volgende leden:

  • Vacant - (restauratie)architect 
  • Dhr. Ir. F.A. van der Vecht – architect
  • Vacant - architectuurhistoricus
  • Mevr. Drs. C.F.J. Vooren, burgerlid Wassenaar
  • Dhr. Dr. H.M.J. Tromp, - cultuurhistoricus
  • Dhr. Ir. H.B. Schut, secretaris

Documenten