Wat is het?

Als u een boom wilt kappen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Ook als u de kroon van een boom zwaar wil innemen heeft u een vergunning nodig. 

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen digitaal indienen.

Hoe werkt het?

 • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket online(externe link) checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat
  • waar de boom staat
  • of het om een of meerdere bomen gaat
  • hoe u het kappen aan wilt pakken
  • waarom u de boom wilt kappen
  • of u de boom kunt herplanten op eigen terrein
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO(externe link)).

 • Er mag niet gekapt, geveld, gerooid of grootschalig gesnoeid worden in de periode 15 maart tot en met 15 mei (broedseizoen vogels) in kader van de Wet natuurbescherming, tenzij het noodkap (veiligheid komt in geding) betreft. 
 • Ten allen tijde moet u de zorgplicht planten en dieren handhaven. Dit houdt in dat u geen schade mag toebrengen aan levende planten en dieren, nesten en verblijfslocaties. Dit geldt ook in uw achtertuin.
 • Het kappen mag niet in strijd zijn met de Wet natuur bescherming. Dit kunt u aantonen middels een quikscan en/of nader onderzoek flora en fauna en geldt voor locaties buiten de bebouwde kom.

Heeft deze informatie u geholpen?