Op deze pagina leest u meer over hoe gemeente Wassenaar omgaat met de bodem en hoe u hierover meer informatie kunt vinden.

Bodeminformatie

Bent u op zoek naar bodeminformatie? Alle bodemgegevens van de gemeente zijn ingevoerd in een digitaal bodeminformatiesysteem. De gemeente heeft dus van veel locaties informatie over de kwaliteit van de bodem of de aanwezigheid van een ondergrondse tank. U kunt bij de Omgevingsdienst Haaglanden navraag doen of bodeminformatie van een bepaald perceel aanwezig is. Stuur hiervoor een e-mail naar vergunningen@ODH.nl.

Bodemonderzoek en bodemverontreiniging

Grond kan op veel manieren verontreinigd raken. Een veel voorkomende oorzaak is lekkage van een ondergrondse opslagtank voor olie. Ook het gebruik van verontreinigd ophoogmateriaal, vooral in oudere woongebieden en in het landelijke gebied, heeft op sommige plekken geleid tot bodemverontreiniging. Daarnaast kunnen (bedrijfs)activiteiten zoals smederijen, chemische wasserijen en verffabrieken geleid hebben tot bodemverontreiniging.

Uit bodemonderzoek blijkt of bodemverontreiniging aanwezig is en in welke mate. Bij ernstige bodemverontreiniging kan sanering noodzakelijk zijn. U kunt op verschillende manieren te maken krijgen met bodemverontreiniging: bij het kopen of verkopen van onroerend goed, het aanvragen van een omgevings- of milieuvergunning of bij het hergebruiken of afvoeren van grond.

Toepassen van grond en grondverzet

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar hebben in 2013 gezamenlijke regels opgesteld voor het (tijdelijk) ontgraven, opslaan en toepassen van zand, grond en baggerspecie. Het is niet zomaar toegestaan om zand, grond of baggerspecie ergens te ontgraven of uit te baggeren en op een andere plaats neer te leggen of te gebruiken / toe te passen. De mogelijkheid bestaat namelijk dat het zand, grond of baggerspecie verontreinigd is. Deze grond kan zich dan mengen met de schonere onderliggende bodem en op deze manier verspreidt de verontreiniging zich. Ook bestaat het gevaar dat de verontreiniging in de grond door het regenwater uitspoelt en in de onderliggende laag terecht komt.

Daarom is voor het toepassen van grond door het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Besluit bodemkwaliteit(externe link) opgesteld. Dit Besluit heeft als doel dat de bodem in Nederland duurzaam wordt beheerd. Als ergens grond wordt toegepast moet de kwaliteit van de grond geschikt zijn voor het (toekomstig) gebruik op de toepassingslocatie. Ook mag de kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechteren.

Voor het toepassen van zand, grond of baggerspecie in sloten of ander oppervlaktewater, dan is het Hoogheemraadschap het bevoegde gezag. In de gemeenten zijn twee Hoogheemraadschappen actief:

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, zoals puingranulaat, op of in de bodem, gelden ook regels en zijn de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar het bevoegd gezag. In de Handreiking Besluit bodemkwaliteit(externe link) (PDF-document 649 kB) is nader ingegaan op de regels voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen.

De gemeente Wassenaar hebben een interactieve website gemaakt waarin u op een eenvoudige snelle manier kunt uitzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het hergebruik van zand, grond en baggerspecie. Bezoek de interactieve website(externe link).

Bodemkwaliteitskaart 2022

In 2022 heeft de gemeente Wassenaar een nieuwe Bodemkwaliteitskaart 2022 opgesteld. De kaart is weinig veranderd ten opzichte van de vorige bodemkwaliteitskaart en de gemiddelde bodemkwaliteit in de deelgebieden van Wassenaar is hetzelfde gebleven. In 2023 stelt de gemeente Wassenaar een nieuwe Nota bodembeheer op. Voor meer informatie over de bodemkwaliteitskaart en de bodemnota kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 070 of gemeente@wassenaar.nl.

Documenten