Begroting 2023

Let op!

Onderstaande tekst heeft betrekking op de begin oktober aan de raad aangeboden begroting. De begrotingsbehandeling op 8 en 9 november heeft geleid tot behoorlijk wat wijzigingen op de oorspronkelijk gepresenteerde begroting. Belangrijkste wijziging betreft het terugdraaien van de voorgenomen aanvullende OZB-verhoging van 20%. Hierdoor verminderen de baten met een bedrag van € 2,26 mln. Om deze tegenvaller te compenseren zijn er lastenbudgetten en bijbehorende ambities geschrapt. Voor een actueel beeld van de begroting zijn de aangenomen amendementen (met name amendement Q) van belang, deze zijn onder aan de pagina te vinden.

Oorspronkelijke tekst: 

De huidige inflatie en hoge energieprijzen raken iedere Wassenaarder. De toekomst is onzeker. Veel beleid wordt landelijk bepaald, maar het gemeentebestuur doet wat het kan om Wassenaar veilig en fijn te houden. Onder de huidige omstandigheden, maar met een blik op de toekomst, is het college van burgemeester en wethouders gekomen tot een zelfbewuste, duurzame en realistische begroting voor de periode 2023-2026.

Structureel in evenwicht

De meerjarenbegroting van 2023 laat een structureel overschot zien in de jaren 2023, 2024 en 2025. Dat maakt dat de Wassenaarse begroting structureel in evenwicht is. De jaarlijks oplopende tekorten worden niet meer gefinancierd uit de algemene reserve of door verkoop van bezittingen; jaarlijkse lasten kunnen we zodoende daadwerkelijk uit jaarlijkse inkomsten betalen. Ook hebben we hierdoor voldoende middelen om investeringen te kunnen doen in het dorp zonder schulden aan te gaan.

Wat bereiken we in 2023?

Voor 2023 zullen we forse stappen gaan maken. De start van stevige vermindering van sluipverkeer door Wassenaar. De snelheid verminderen van het dorpsverkeer door o.a. de invoering van 30 kilometer zones door heel Wassenaar. We zetten in op sterke verbetering van ons onderhoud van openbaar groen en wegen. En versterken de communicatie met onze inwoners.

Investeringsprogramma

In een veilig en groen dorp is het fijn leven, wonen en werken. We investeren vooral in verkeersveiligheid; dit vloeit voort uit het nieuwe coalitieakkoord.

Willen we ons huidige zorgsysteem bereikbaar en betaalbaar houden, dan zullen we onze prioriteiten moeten aanscherpen. De komende jaren investeren we in preventieve en gezamenlijke voorzieningen. We werken aan één toegang voor zorg en ondersteuning én informeren en inspireren inwoners met verschillende campagnes.

Wassenaar gaat voor een verantwoordelijk, weloverwogen financieel beleid zonder schulden. Dienstverlening en communicatie naar de inwoners moet van gewenst niveau zijn: hiervoor is onder meer een stevig ambtelijk team nodig.

In het noorden grenst Wassenaar aan Katwijk. Op ons grondgebied blijft de groene zone tussen de twee dorpen zo groen mogelijk. We streven naar een duurzame en hoogwaardige inrichting zonder intensieve recreatie. De minimumafstand tussen de bebouwing van Wassenaar en die van Katwijk wordt 1.500 meter.

Deze raadsperiode wordt in elk geval de woningbouw van vier projecten uitgewerkt: - de omvorming van het hoofdkantoor van de ANWB op de grens met Den Haag tot woningen, - de bouw van huizen op het terrein Den Deyl/Middelweg, - het bouwen van woningen op de huidige gemeentewerf en woningen in Het Kerkehout.

We investeren nadrukkelijk in het nóg mooier en groener maken van ons dorp. Al in 2023 willen we concrete resultaten kunnen laten zien als het gaat om groen, onderhoud van de openbare ruimte en verkeersveiligheid.

OZB en toeristenbelasting

We nemen enkele ingrijpende maatregelen. De OZB wordt verhoogd met 20% (+€2,2 miljoen) en de opbrengst van de toeristenbelasting wordt verdubbeld (+€1,2 miljoen). Een verhoudingsgewijs fors deel van de lastenverhoging wordt gefinancierd door toeristen, waardoor we de OZB-verhoging enigszins kunnen beperken.

De OZB-verhoging (van het gebruikersdeel) geldt niet voor Wassenaarders die een woning huren bij onze woningcorporaties. Huurders zijn vaak minder koopkrachtig en we willen voorkomen dat zij straks in financiële problemen komen.

Realistisch begroten heeft ook geleid tot een aanpassing van het budget voor Jeugdhulp. Vanaf 2023 wordt het budget voor Jeugdhulp met € 1,9 miljoen structureel opgehoogd. Met de OZB verhoging vangen wij de belangrijkste kostenstijging op van de Jeugdhulp in Wassenaar.

Wethouder Henri Hendrickx (Financiën): Dit is de eerste begroting van het nieuwe college die stevig is neergezet. En dat moet ook wel in deze onzekere tijden. Dit voor een zelfbewust, duurzaam en realistisch Wassenaar.

De speciale website van de begroting vindt u hier 

 

Infographic Begroting in één oogopslag 2023 Wassenaar