Infographic begroting 2021

Begroting Wassenaar 2021: wendbaar en weerbaar

Het college van Wassenaar presenteert een structureel sluitende begroting voor 2021. De begroting is in lijn met het coalitieakkoord en met deze begroting wordt gewerkt aan een toekomstbestendig Wassenaar: wendbaar en weerbaar. Zo maken we ons sterk voor de realisatie van de Wassenaarse opgaven.

Het college van B&W is trots dat zij er ondanks de complexe coronaperiode toch wederom in is geslaagd tijdig een sluitende begroting te presenteren. Voor 2021 is er een bescheiden overschot van € 187.077. Dit overschot is echter zeker geen vanzelfsprekendheid. Er zijn drie grote uitdagingen voor de gemeentefinanciën van 2021:

  • de druk op de uitgaven aan de jeugdzorg;
  • de verwachte herijking van het gemeentefonds;
  • de mogelijke economisch-financiële consequenties van de coronacrisis.

Wassenaar zet zich in om de impact hiervan op de gemeentefinanciën zo klein mogelijk te houden en tegelijkertijd de dienstverlening aan de inwoners van onverminderde kwaliteit te laten.

Realisatiekracht: weer een eigen Wassenaarse ambtelijke organisatie

Wassenaar reorganiseert in 2021 haar ambtelijke organisatie, zodat we als Wassenaar wendbaar en weerbaar onze gezamenlijke opgaven realiseren. We krijgen weer een eigen ambtelijke organisatie. Zo werken we als gemeentebestuur toekomstbestendig aan ons mooie en bijzondere dorp. Het opbouwen van een eigen organisatie is geen gemakkelijke opgave en levert uitdagingen op, op het gebied van ontvlechten, overgang en opstarten. De gemeente werkt er hard aan om zowel de reguliere werkzaamheden te blijven uitvoeren als daarnaast een nieuwe Wassenaarse organisatie op te bouwen. Zo komen we tot meer realisatiekracht: het realiseren van Wassenaarse opgaven.

Op weg naar Wassenaar 2030

De opgaven waar Wassenaar voor staat, komen samen in de strategische agenda Op weg naar Wassenaar 2030: “Wij werken met elkaar aan een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en iedereen meedoet.”

Zo wordt in 2021 de nieuwe, multifunctionele gemeentelijke sporthal gebouwd net als een nieuwe gymzaal, wordt de molen gerestaureerd, krijgen de winkelstraten in het centrum een stevige upgrade, wordt de restauratie van de binnenzijde van de Paauw voorbereid, worden er drie gemeentelijke panden verduurzaamd, wordt uitvoering gegeven aan het actieplan Jeugdhulp en wordt de afwaardering van de N44 onderzocht.

Begroting bekijken

De hele begroting is digitaal in te zien op de speciale begrotingswebsite