Aanmelden basisschool

Als ouder heeft u de plicht uw kind op tijd aan te melden bij een basisschool. Hieronder kunt u lezen welke basisscholen er zijn en op welke wijze leerlingen op de Wassenaarse basisscholen geplaatst kunnen worden. 
 

Basisscholen in Wassenaar    

In Wassenaar kennen we de volgende 8 basisscholen (in alfabetische volgorde)

Meer informatie over de scholen kunt u vinden op de websites van de scholen of via de website www.scholenopdekaart.nl

Plaatsing leerlingen basisscholen Wassenaar        

De Wassenaarse basisscholen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt ten aanzien van plaatsing van leerlingen op de Wassenaarse basisscholen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsen van vierjarige leerlingen, plaatsing van leerlingen tijdens de basisschoolperiode binnen Wassenaar en plaatsing van leerlingen die tijdens de basisschoolperiode naar Wassenaar verhuizen. De scholen beslissen zelf of kinderen wel of niet geplaatst kunnen worden zoals de wet voorschrijft. Uitgangspunt bij plaatsing is altijd het belang van de leerlingen.

Plaatsing van vierjarige leerlingen

  • Leerlingen kunnen worden aangemeld op driejarige leeftijd (tot minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum zoals de wet voorschrijft). 
  • Vanaf 0 tot 3 jaar kunt u uw kind bij sommige scholen vooraanmelden via het vooraanmeldingsformulier. Dit formulier treft u op de website van de basisscholen aan. Daarbij geeft u aan of uw kind ook bij een andere basisschool is aangemeld. Zo ja, welke school en wat de voorkeur van plaatsing is. N.b. vooraanmelding geeft geen recht op plaatsing. 
  • De school waar u uw kind heeft vooraangemeld geeft ongeveer 3 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt,  aan of uw kind wel of niet kan worden aangemeld met de vraag of van de aanmelding gebruik wordt gemaakt. Via een formulier geeft u aan of u hier wel of niet gebruik van maakt.
  • Alle scholen hanteren hun eigen criteria voor toelating, die u op elke school kunt verkrijgen.
  • Indien uw kind niet kan worden geplaatst ontvangt u daarover bericht en kan op uw verzoek uw kind op de wachtlijst worden geplaatst.

Plaatsing van leerlingen tijdens de basisschoolperiode binnen Wassenaar

Het komt voor dat ouders besluiten hun kind(eren) te laten wisselen van school binnen Wassenaar. De scholen hebben afspraken gemaakt over de te volgen procedure. Indien u voornemens bent uw kind(eren) op een andere school in Wassenaar te plaatsen, worden deze afspraken met u besproken. Voordat er tot plaatsing wordt overgegaan is er altijd contact met de huidige school.

Plaatsing van leerlingen tijdens de basisschoolperiode die naar Wassenaar verhuizen

Als u naar Wassenaar verhuist kunt u uw kind(eren) aanmelden op de school van uw voorkeur. Deze school neemt contact op met de huidige school, vanzelfsprekend nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Als er geen plek is op de school van uw voorkeur, kan die school u verwijzen naar het overzicht op de website van de SAD met de mededeling dat toelating elders niet wordt gegarandeerd (het overzicht treft u hieronder aan). In geval uw kind een extra zorgvraag heeft en niet direct op een van de scholen geplaatst kan worden, zal er spoedberaad plaatsvinden tussen alle scholen met als doel een plek te vinden voor het desbetreffende kind. 

Overzicht plaatsingsruimte basisscholen Wassenaar (NB: Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit schema).