Prijsvraag: bedenk de naam van de nieuwe sporthal!  

De bouw van de nieuwe sporthal op het terrein van De Kieviten zit erop. Sporters van jong tot oud staan te popelen om gebruik te maken van de sporthal. En dat gaat de komende zomer dan ook echt gebeuren. Iedereen is er klaar voor en de hal ziet er prachtig uit. Het enige wat ontbreekt is een mooie naam en daar kunt u bij helpen.

Vanaf vrijdag 8 maart 2024 kunt u meedoen met de prijsvraag: wat wordt de nieuwe naam voor de sporthal in Wassenaar? Weet u een mooie, leuke en passende naam? Stuur deze dan op naar prijsvraagsporthal@wassenaar.nl. En wie weet bent u aanwezig bij de officiële opening en wint u een VVV-bon ter waarde van € 50,-.

U heeft tot en met zondag 15 april, 12:00 uur de tijd om uw bijdrage in te sturen. Waar deze bijdrage aan moet voldoen is te lezen in het prijsvraag regelement.

Regelement prijsvraag

Art. 1  Algemeen

1.1. Dit reglement is van toepassing op de prijsvraag van gemeente Wassenaar voor de naamgeving van de nieuwe sporthal aan de Dr. Mansveltkade.  
1.2. Met deze prijsvraag beoogt de gemeente haar inwoners te betrekken bij het bepalen van de naamgeving van de nieuwe sporthal. Voor vragen over deelname kunt u contact opnemen met: prijsvraagsporthal@wassenaar.nl.
1.3. Iedere inwoner van gemeente Wassenaar kan deelnemen aan deze prijsvraag. Er mag door iedere inwoner slechts met 1 inzending worden deelgenomen.
1.4. Medewerkers (en leden van hun huishouden) van gemeente Wassenaar zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor tijdelijke medewerkers en extern ingehuurden.

Art. 2 Inzending

2.1. Inzendingen dienen in elk geval de volgende informatie te bevatten:

  • Een naam voor de nieuwe sporthal.
  • De volgende gegevens van de deelnemer: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.
  • Bij voorkeur een korte motivatie voor de gekozen naam (max. 100 woorden). Deze argumentatie kan worden meegenomen in de beoordeling.

2.2. Het is gemeente Wassenaar toegestaan de ingediende namen op de door hen gewenste wijze kosteloos te publiceren en te gebruiken. De inzender vrijwaart de gemeente Wassenaar voor aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
2.3. Inzenden kan per e-mail via prijsvraagsporthal@wassenaar.nl. Alleen volledige en duidelijk leesbare inzendingen worden in behandeling genomen.
2.4. Alle inzendingen dienen uiterlijk 15 april 2024 12:00 uur te zijn ontvangen. Inzendingen die na deze datum binnen komen worden buiten beschouwing gelaten.
2.5. De gemeente is niet aansprakelijk voor het te laat ontvangen van inzendingen of verloren (gegane) inzendingen. Bewijs van verzending kan niet dienen als bewijs van ontvangst van een inzending.
2.6. Gemeente Wassenaar houdt zich het recht voor om personen die zich niet houden aan de gestelde regels uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.
2.7. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet doorgegeven aan derden. Met een inzending geeft de deelnemer wel toestemming tot publicatie van zijn of haar naam en foto in combinatie met de ingezonden naam voor de sporthal aan de Dr. Mansveltkade. De deelnemer is in overleg beschikbaar voor een mediamoment, bijvoorbeeld een fotosessie voor de pers. 
2.8. Eventuele kosten van deelname worden niet vergoed.

Art. 3  Voorwaarden

3.1. De inzending dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een naam bestaande uit maximaal 15 letters (incl. spaties).
  • De naam mag niet lijken op een bestaande naam in gemeente Wassenaar en mag niet tot verwarring leiden.
  • Bij gebruik van de naam van een persoon geldt dat de persoon minimaal een jaar overleden moet zijn, dat de persoon van onbesproken gedrag is; en er is toestemming nodig van de familie voor gebruik van de naam (tenzij het leden van het koninklijk huis zijn). 

3.2. Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, wordt de inzending buiten beschouwing gelaten.

Art. 4  Beoordeling

4.1. Waardering van de inzendingen en hun motivatie vindt plaats op basis van de volgende criteria:
•    Originaliteit
•    Toepasselijkheid
4.2. De jury wordt gevormd door afgevaardigden van gemeente Wassenaar, de wijkvereniging, bestuur 
De Kieviten, bestuur Binnensporten en de exploitant van de sporthal.
4.3. Bij inzendingen met dezelfde naam, is de argumentatie doorslaggevend voor het bepalen van 
de winnaar.
4.4. Wanneer de inzendingen niet voldoen aan de door de gemeente gestelde (kwaliteits-) normen, behoudt de gemeente zich het recht voor om geen winnaar aan te wijzen.
4.5    De jury beslist op basis van meerderheid van stemmen.

Artikel 5 Prijzen

5.1. Als prijs is een VVV bon ter waarde van € 50,- beschikbaar gesteld. Er volgt nog een uitnodiging voor de officiële opening van de sporthal welke gepland staat in mei 2024.
5.2. De hiervoor genoemde prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan niet worden overgedragen aan een derde.  
5.3. De gemeente houdt zich het recht voor de prijs te wijzigen in een prijs van gelijke waarde indien de omstandigheden dat vereisen.

Artikel 6 Uitslag

6.1. De prijswinnaar krijgt voor 18 mei 2024 persoonlijk bericht. De uitslag is bindend en onherroepelijk. De uitslag wordt gepubliceerd op de website en via social media van de gemeente. De uitslag wordt ook via een persbericht regionaal bekend gemaakt richting de media.
6.2. Wanneer de ingevulde naam/adres gegevens niet correct of niet actief zijn, wordt er een andere prijswinnaar bepaald.  
6.3. Indien de prijswinnaar niet binnen 30 dagen na berichtgeving reageert, vervalt het recht op de prijs.
6.4. Correspondentie over de uitslag en de toegekende prijzen is niet mogelijk.  

Artikel 7 Slotbepalingen

7.1. Door inzending erkennen de deelnemers bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van dit reglement.  
7.2. Over de inhoud van dit reglement kan niet worden gecorrespondeerd.  
7.3. Gemeente Wassenaar houdt zich het recht voor op elk moment wijzigingen in het reglement aan te brengen en de prijsvraag te stoppen als daar aanleiding voor is.  
7.4. Op deelname aan de prijsvraag is Nederlands recht van toepassing.  
7.5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist gemeente Wassenaar.
7.6. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade direct of indirect voortvloeiend uit deelname aan de prijsvraag.

Achtergrond totstandkoming sporthal

In juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van een nieuwe sporthal aan de Dr. Mansveltkade. De nieuwe sporthal moet voor een breed scala aan sporten faciliteiten bieden. De nieuwe sporthal bevindt zich op het terrein van De Kieviten en vervangt sporthal De Schulpwei en de hockey- en tennishal van De Kieviten, die aan het eind van hun levensduur zijn. De hal wordt geheel energieneutraal en richt zich op binnen- en buitensporten. Het clubhuis vormt het centrale hart in de nieuwe omgeving. 

Startsein

Op 4 december 2021 is een belangrijke stap genomen voor de realisatie van de nieuwe sporthal aan de Dr. Mansveltkade; het ondertekenen van de huur- en exploitatieovereenkomsten door het bestuur van De Kieviten, de Sporthalcommissie en gemeente Wassenaar. Hiermee is het formele startsein gegeven voor nieuwbouw van het nieuwe sportcomplex op het terrein van De Kieviten. 

Zoals in de overeenkomst is vastgesteld, wordt de gemeente eigenaar van de sporthal. Het dagelijks beheer en de exploitatie van de combisporthal worden via een concessie bij De Kieviten belegd. Zij zullen zorgen dat de hal gebruikt kan worden door de vele Wassenaarse binnensporters. De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud en de overige jaarlijkse eigenaarslasten.

De plannen zijn in goede samenwerking met de Sporthalcommissie, als vertegenwoordiger van de betrokken sportverenigingen, en De Kieviten tot stand gekomen. 

Overgangsfase

In de periode tussen de sloop en de oplevering van de nieuwbouw moeten de buitensportactiviteiten van de Kieviten zoveel mogelijk doorgang vinden. Voor de bestaande binnensporten (tennis en hockey) kan deels gebruik worden gemaakt van sporthal De Schulpwei. Er is voldoende capaciteit om alle huidige sporters te voorzien.

Ontwerp

De nieuwe sporthal wordt geheel energieneutraal en biedt alle binnen- en buitensporters en toeschouwers een prettige en veilige sportomgeving.