Gemeente Wassenaar - Begrotingsraad live te volgen

Begrotingsraad live te volgen

De behandeling van de Begrotingsraad op 2 november a.s. is live te volgen via www.gemeenteraadwassenaar.nl  

Woensdag 2 november a.s. behandeling in de gemeenteraad

De programmabegroting 2012 wordt op woensdag 2 november a.s. door de gemeenteraad van wassenaar behandeld. De gehele tekst van de programmabegroting hier is te downloaden.

In de Wassenaarse Krant van 1 november geeft het college van b&w een toelichting op de Begroting 2012.

Robuust financieel beleid in balans

Robuust financieel beleid, gericht op duurzaamheid en een stabiele balans tussen structurele uitgaven en structurele inkomsten is en blijft het uitgangspunt voor dit college. De ingezette bezuinigingen in 2010 en 2011 hebben al een positief effect op de begroting.

Winstwaarschuwing

Wethouder Financiën Marc van Dijk (VVD) is behoedzaam naar de toekomst toe." De begroting voor nu toont een licht overschot. Maar dit betekent wel dat je moet werken aan je reserves voor eventuele toekomstige tegenvallers. In het bedrijfsleven noemen we dit dan ook een winstwaarschuwing. Er zijn onzekere financieel-economische factoren die tot voorzichtigheid manen. Zo is de discussie over het opheffen van precario op kabels en leidingen weer actueel. De uitvoering van nieuwe landelijke taken zoals de jeugdzorg en de ondersteuning van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) leiden uiteindelijk tot meer gemeentelijke taken en bijbehorende kosten. De nu voorziene overschotten in 2013 en 2014 zijn in het licht van deze en andere ontwikkelingen dan ook waarschijnlijk niet toereikend."

Takendiscussie en bezuiniging

De gemeente staat in 2012 wel voor een grote uitdaging: samen kijken hoe we oude en nieuwe gemeentelijke taken zo kunnen organiseren dat burgers, bedrijven en instellingen van Wassenaar kunnen blijven profiteren van verder verbeterde gemeentelijke dienstverlening. Daar is een compacte en slagvaardige gemeente voor nodig die goed is toegerust op haar taken.

  • 1 november 2011